The Introduction of the transport service tax and transport service treasury in the Grand Duchy of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Introduction of the transport service tax and transport service treasury in the Grand Duchy of Lithuania
Alternative Title:
Pastočių mokesčio įvedimas ir pastočių paslaugų iždo veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
In the Journal:
Lithuanian Historical Studies. 2020, vol. 24, p. 1-30
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mokesčiai / Taxes. Charges; Transportas / Transport; XVI a. sistema ir teisė; XVI-XVII a. finansai; XVI-XVII a. mokesčiai.
EN
16th and 17th-century finances; 16th and 17th-century taxes; 16th-century system and law; Tansport service provision.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama veikla ir normatyviniai aktai, kurie tapo pagrindu galioti pastočių mokesčiams 1546–1578 m. laikotarpiu. Šalia aptariamas ir LDK priimtų sprendimų poveikis tokios pačios sistemos įdiegimui Lenkijoje 1564–1565 m. Tekste analizuojamas šio mokesčio pagrindimas ir taikytų taisyklių bei rinkliavų ypatybės. Pažymėtina, kad didikai priešinosi naujo mokesčio įvedimui daug labiau, nei, pavyzdžiui, keliolika kartų didesniems specialiems vienkartiniams mokesčiams. Straipsnyje atskleidžiamos šios rinkliavos marginalizavimo priežastys, lėmusios į LDK iždą surenkamų sumų nuolatinį mažėjimą. Pabrėžiama, kad vienintelis nuolatinis metinis mokestis LDK buvo įvestas 1588 m. Tokia padėtis tęsėsi tol, kol karalius Vladislovas IV įteisino kvartos mokestį. Dėl naujų įplaukų potencialios metinės iždo pajamos pakilo 2700–4400 zlotų, kurių dalis buvo skiriama ir pastočių sistemai atsižvelgiant į jos teikiamas transporto paslaugas. Pastočių iždui vadovavo iždininkas ir iždo raštininkas. Jų pareiga buvo išmokėti nurodytas sumas kurjeriams, pasiuntiniams ir kitiems keliaujantiems valstybės tarnautojams. [Iš leidinio]

ENThe article analyses actions taken and normative acts issued that formed the basis for the functioning of the transport service tax (podwoda tax) (1546–1578). The impact of Lithuanian solutions on the system introduced in the Polish Crown (1564–1565) is assessed. The tax base and characteristics of rules and collection are presented in the article. The resistance of the nobility to the introduction of this tribute is described. The resistance was much stronger than that observed for even extraordinary (one-off ) taxes several dozen times higher. Reasons for the marginalisation of this tribute and the ever smaller amounts going into the Land Treasury of the Grand Duchy of Lithuania are also shown. The article stresses that the only permanent annual tax in force in Lithuania was introduced in 1558. This state of affairs lasted until the reign of Władysław IV. He donated the quarterly tax (kwarta) to the treasury as income. The potential annual revenues resulting from the introduced tax ranged between 2,700 and 4,400 zlotys, and were allocated to the transport system based on transport service provision. The Transport Service Treasury (Podwoda Treasury) was to be supervised by the treasury guardian (skarbny), together with the treasury writer (pisarz skarbowy). Both were expected to pay the calculated amounts to messengers, envoys, and other people travelling for state purposes. [From the publication]

DOI:
10.30965/25386565-02401001
ISSN:
1392-2343
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90806
Updated:
2022-02-02 19:41:31
Metrics:
Views: 9
Export: