Vyrų ir moterų psichosocialinių darbo charakteristikų ir sveikatos rodiklių palyginimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyrų ir moterų psichosocialinių darbo charakteristikų ir sveikatos rodiklių palyginimas
Alternative Title:
Comparison of psychosocial work characteristics and health indicators of men and women
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2006, Nr. 4 (35), p. 16-22
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Darbuotojai / Workers; Psichikos sveikata / Mental health.
Summary / Abstract:

LTŠiomis dienomis populiarėjant psichosocialinei sveikatos sampratai, teigiama, jog darbuotojo sveikata nemažai priklauso nuo jo socialinės ir organizacinės darbo aplinkos. Todėl šio tyrimo tikslas – nustatyti vyrų ir moterų psichosocialinių darbo charakteristikų ir sveikatos rodiklių skirtumus. Tyrime dalyvavo 200 tiriamųjų iš dviejų skirtingų Kauno įmonių: 90 vyrų ir 110 moterų. Buvo vertinami darbuotojo subjektyviai vertinami nusiskundimai sveikata, depresiškumas, nerimas ir psichosocialinės darbo charakteristikos: darbo turinys, darbo kontrolė – sprendimų laisvė, darbo reikalavimai ir kt. [...] Nustatyta, kad darbo charakteristikų įverčiai socialinėse demografinėse grupėse skiriasi: vyrai turi daugiau sprendimo laisvės darbe, palyginti su moterimis; jaunesnių darbuotojų darbo reikalavimai yra aukštesni, palyginti su vyresniais darbuotojais. Tiriamieji, kurie darbe patiria didelę įtampą, prasčiau vertina savo fizinę sveikatą: širdies skausmus dažniau jaučia vyrai, kurie priklauso didelės darbo įtampos grupei, palyginti su mažos įtampos vyrų grupe; didelės darbo įtampos moterų grupėje dažnesni nusiskundimai galvos skausmais nei mažos darbo įtampos moterų grupėje. Respondentai, kurie darbe patiria didelę įtampą, prasčiau vertina savo emocinę sveikatą: [...] būdingas aukštesnis nerimo lygmuo, palyginti su patiriančiais mažą darbo įtampą. Vyrų, kurių darbe yra keliami maži reikalavimai ir suteikiama maža sprendimų laisvė (pasyvūs darbai), depresiškumo įvertis yra didesnis, palyginti su aktyvius darbus dirbančiais vyrais, tačiau pastariesiems būdingas didesnis nerimas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Psichosocialinės darbo charakteristikos; Fizinė sveikata; Psichikos sveikata; Darbuotojai; Psychosocial work characteristics; Physical health; Mental health; Employees.

ENAs the psychosocial definition of health becomes increasingly popular nowadays, it is considered that the health of employees highly depends on their social and organisational labour environment. The purpose of this study is to identify the differences between the psychosocial work characteristics of men and women, and differences of health indicators. The research covered 200 individuals from two different companies of Kaunas: 90 men and 110 women. Consideration was taken to the subjectively assessed complaints of employees about their health, depression tendencies, anxiousness and psychosocial characteristics of work: work content, work control – freedom of decision-making, work requirements etc. [...] It was determined that the assessment of labour characteristics in social demographic groups differs: men have more decision-making freedom at work compared to women; work requirements of younger employees are higher compared to those of older employees. The researched individuals exposed to high stress at work assessed their physical health as more poor: cardiac pain is more often experienced by men attributed to the group of high stress at work, compared to a male group of low stress; the prevailing complaints in a women group of high stress were headaches, which were not as common in a women group of low stress. The respondents exposed to high stress at work assessed their emotional health as more poor. The men having low requirements at work and little freedom of decision-making (passive jobs) were more prone to higher depression levels compared to the men engaged in active work, but the score of anxiousness of the latter group was higher.

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Pedagogų sveikatos ir gyvenimo kokybės subjektyvus vertinimas valeologinės kultūros kontekste / Laimutė Bobrova, Jūra Vladas Vaitkevičius, Tatjana Bakanovienė. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2013, Nr. 1 (39), p. 12-17.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9004
Updated:
2013-04-28 16:52:15
Metrics:
Views: 13
Export: