V-VIII klasių mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos ugdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
V-VIII klasių mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos ugdymas
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU] [Natural Science Education]. 2006, Nr. 3 (17), p. 16-23
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Sveikatos ugdymas / Health education.
Summary / Abstract:

LTGyvensena ir požiūris į savo sveikatą dažniausiai susiformuoja paauglystėje, o kad sveika gyvensena kiekvienam visuomenės nariui taptų įpročiu, būtina formuoti sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetenciją. Straipsnyje analizuojami kai kurie mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje aspektai. Tyrimu siekta išsiaiškinti mokinių nuomonę apie veiksnius, turinčius įtakos jų gyvenimo būdui, atskleisti mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos ugdymo per skirtingų dalykų pamokas galimybes ir apžvelgti sveikatos ugdymo programos temų integravimą į bendrojo lavinimo ugdymo turinį. Tyrimas atliktas 2003-2006 m. įvairiose Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Iš viso tyrime dalyvavo 1276 mokiniai, ši imtis reprezentatyvi. Taikytas anketinės apklausos metodas. V-VIII klasių mokinių nuomone, pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką jų gyvensenai yra tėvai, šeimos gyvenimo būdas. Prie mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos ugdymo daugiausia prisideda gamtamokslinio ugdymo dalykai, technologijos, kūno kultūra. Dažniausiai mokiniai nagrinėja sveikos mitybos, bendravimo, narkotikų vartojimo ir rūkymo prevencijos temas. Įgyvendinant sveikatos ugdymo programą mokyklose, siūloma rinktis mišrų jos realizavimo modelį ir paskirti koordinatorių, kuris būtų atsakingas už dėstomų sveikatos ugdymo temų dermę atskiruose mokomuosiuose dalykuose.Reikšminiai žodžiai: Sveikatos saugojimo kompetencija; Sveikatos ugdymo temos; Bendrojo lavinimo dalykai; 5-8 form school learners; Health education; Health competency.

ENThe life style and the attitude to one’s health most often form in teenage, but in order to establish healthy living habits it is necessary to develop health care and improvement competencies. The article analyses some aspects of developing a health care and improvement competence in schoolchildren of a general education school. The research aims to find out the opinion of schoolchildren about factors influencing their life style, disclose the opportunities to develop health care and improvement competencies of schoolchildren at in a scope of various education subjects, and overview the issue of integrating health care subjects to programmes of general education schools. The research, performed in 2003-2006, involved various general education schools of Lithuania. One thousand two hundred and seventy six schoolchildren were surveyed, and this forms a representative sample. The researchers used questionnaire survey method. According to the opinion of 5-8 year schoolchildren, the biggest influence on their life style is made by parents and the living habits of their families. Health care and improvement competence in schoolchildren is mostly developed by natural sciences, technical subjects, and physical training. Most often schoolchildren discuss such health care issues as healthy nutrition, communication, and prevention of drugs and smoking. For the implementation of health care programme at schools, it is suggested to choose a mixed model with a coordinator appointed who will be responsible for the harmonisation of health care issues across various education subjects.

ISSN:
1648-939X; 2669-1140
Related Publications:
  • Mokytojų pasirengimas moksleivių sveikatos ugdymui / Regina Proškuvicnė, Vida Zlatkuvienė, Marijona Černiauskienė, Elena Žilinskienė. Švietimo reforma ir mokytojų rengimas : mokslas-studijos-mokykla : VII tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2000 lapkričio 22-24 d. : mokslo darbai / redakcinė kolegija: Irena Musteikienė (pirmininkė) ... [et al.]. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. P. 204-209.
  • Sveikatos ugdymas bendrojoje ugdymo sistemoje / Vida Gudžinskienė, Jūratė Česnavičienė. Pedagogika. 2002, 60, p. 157-162.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8926
Updated:
2021-02-25 10:00:32
Metrics:
Views: 34    Downloads: 2
Export: