Creativity of 4-6 year old children : development of flexibility through folk art

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Creativity of 4-6 year old children: development of flexibility through folk art
In the Journal:
Keywords:
LT
Priešmokyklinis ugdymas; Lankstumas; Meninis ugdymas.
EN
Pre-school education; Flexibility; Folk art education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamos keturių-šešių metų vaikų lankstumo tobulėjimo, ugdant tautodaile, galimybės bei ypatumai. Buvo sukurtas kūrybiškumo ugdymo tautodaile modelis, eksperimentiškai patikrintas jo efektyvumas vaikų lankstumui ugdyti. Vaikų ugdymo tautodaile būdai buvo grindžiami vaikų kūrybos, saviraiškos, smalsumo poreikių tenkinimu, kūrybinės vaizduotės ir kūrybinio mąstymo, kūrybinio aktyvumo ir veiklumo skatinimu, patirties ir įspūdžių kaupimu, teigiamų emocijų ir estetinių jausmų žadinimu, žaismingumu bei džiaugsmingumu. Numatyta su tautodaile susijusi, kūrybiškumą skatinanti vaikų veikla: vizualinė kūryba, komunikacija ir verbalinė kūrybinė raiška, pažinimas tyrinėjant ir patirties kaupimas, kūrybiniai žaidimai bei tautodailei artima veikla. Taikyti tokie tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, ugdomasis eksperimentas; vizualinių kūrybinių užduotėlių vaikams, dailės darbelių ir komentarų apie juos, probleminių-kūrybinių pokalbių su vaikais analizė; nuolatinis kriterinis stebėjimas; tėvų anketinė apklausa. Tyrimas parodė, kad ugdymas tautodaile taikant kūrybiškumą skatinančius būdus efektyviai skatina vaikų kūrybiškumo bruožo - lankstumo tobulėjimą. Išryškėjo, kad apie keturis kartus padaugėjo aukštu kūrybos lankstumu pasižyminčių vaikų, juos paskatino sėkmingai kombinuoti, varijuoti, keisti, pritaikyti, kurti sudėtingus bei turtingus detalėmis dailės darbelius. Tautodailės ornamentų, kompozicijų, spalvų derinių variacijos paskatino vaikus įvairiai modeliuoti dekoravimo raštus, padarė įtaką savitos, tautodailės motyvais praturtėjusios kūrybos atsiradimui. [Iš leidinio]

ENThe article reveals possibilities and features of 4-6-year-old children flexibility improvement teaching them folk art. A folk art-based creativity education model was created. Its efficiency for children flexibility training was tested experimentally. Children folk art-based education methods were grounded by children creativity, self-expression, inherent curiosity, creative imagination and creative thinking, encouragement of creative activity and pro-activeness, build-up of experience and skills, encouragement of positive emotions and aesthetic perception, etc. Children creativity encouraging activities related to folk art were planned: visual creative work, communication and verbal creative work, cognitive activities and experience build-up, creative games and other activities relative to folk art. The following research methods were applied: analysis of literature sources, educational experiment; analysis of visual creative tasks for children, art works and comments on them, discussions with children on problematic creative work issues; constant criteria-based monitoring; questionnaire survey of parents. The research showed that folk art-based education with creativity encouragement methods applied resulted in efficient improvement of children creative flexibility. It was defined that the number of children with creative flexibility increased by four times; they were successfully encouraged to combine, vary, modify, apply, create complicated and rich in details art works. Variations of folkart ornaments, compositions, combinations of colours enabled children to create various décor patterns, influenced exploring unique folkart-motive-based creative activity.

ISSN:
1407-6276
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8924
Updated:
2013-04-28 16:51:27
Metrics:
Views: 1
Export: