Lyties įtaka mokinių atsakingumo išsivystymo lygiui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyties įtaka mokinių atsakingumo išsivystymo lygiui
Alternative Title:
The Influence of sex on the level of development of pupils' responsibility
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 61, p. 157-162
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTPripažinus jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų atsakingumo ugdymo aktualumą, vis daugiau dėmesio skiriama efektyvių ugdymo būdų paieškai. Efektyvinant atsakingumo, kaip vienos iš bazinių asmenybės savybių, ugdymą, labai svarbu išsiaiškinti atsakingumą ir sėkmingą jo ugdymą lemiančius veiksnius, nes įvairių aplinkos ir asmens ypatumų bei jų daromos įtakos atsakingumo ugdymui ir raiškai pažinimas padėtų optimizuoti šios savybės ugdymo procesą. Straipsnyje, analizuojant mokytojų ir tėvų pateiktus vaikų (7-10 metų) atsakingumo išsivystymo lygio vertinimus lyties aspektu, atskleidžiamas lyties ir atsakingumo tarpusavio priklausomybės ryšys. Tyrime atsakingumo išsivystymo lygis buvo vertinamas įvairiose veiklose: mokomojoje ir popamokinėje veikloje mokykloje, namuose, bei apskritai bandant apibendrintai įvertinti šios asmenybės savybės išsivystymo ir raiškos lygmenį. Kiekybinė ir kokybinė tyrimo rezultatų analizė leidžia teigti, kad tiek mokytojų, tiek tėvų nuomone, mergaitės yra atsakingesnės už berniukus, nors šie skirtumai varijuoja priklausomai nuo atsakingumo išsivystymo lygmens (didesnis skirtumas aukštesniuosiuose lygmenyse), veiklos pobūdžio (mergaitės atsakingesnės privalomose veiklose), atsakingo veikimo motyvų ir pan. Išsami duomenų analizė leidžia teigti, kad lytis iš dalies turi įtakos, nors ir nėra esminis atsakingumo išsivystymo lygį lemiantis veiksnys. Tačiau tam tikra prasme tai patvirtina skirtingų atsakingumo ugdymo būdų, sąlygų, metodų ir formų, labiau atitinkančių tam tikros lyties ypatumus, poreikį. [Iš leidinio]

ENAs development of responsibility among young school children has been proved relevant, more and more attention has been given to search of effective methods of education. In order to make more effective the development of responsibility as one of the key basic personality traits, it is very important to ascertain the factors that determine responsibility and its successful development, as knowledge of various environmental and personal peculiarities and their impact on development and expression of responsibility would help optimizing the process of development of this trait. The article provides the analysis of evaluation made by teachers and parents on the level of responsibility of children (7-10 y.o) according to their gender, and reveals the dependence between gender and responsibility. In the research, the level of responsibility was assessed during different activities: school and after-school, at home, and in general, trying to evaluate the level of development and expression of this personal trait. Qualitative and quantitative analysis of research results allows stating that according to teachers and parents girls are more responsible than boys, although these differences vary depending on the developed level of responsibility (greater difference in higher levels), nature of activity (girls are more responsible in mandatory activities), motives of responsible actions, and etc. An exhaustive data base allows stating that gender has partial impact, although is not the determining factor for development of the level of responsibility. Although in some sense, it proves that different methods, conditions, and forms that better correspond to peculiarities of certain gender are needed to develop responsibility.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8893
Updated:
2018-12-20 22:55:31
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: