Vaikų loginiai-konstrukciniai žaidimai priešmokyklinio ugdymo procese: pedagoginės diagnostikos aspektas.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų loginiai-konstrukciniai žaidimai priešmokyklinio ugdymo procese: pedagoginės diagnostikos aspektas
Alternative Title:
Children’s logical and constructional games in the process of pre-school education: aspects of pedagogical diagnostics
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 58, p. 60-65
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Laisvalaikis / Leisure; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogika / Pedagogy; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami loginiai-konstrukciniai žaidimai organizaciniu požiūriu, atskleidžiamos vaiko pedagoginio pažinimo, jo ugdymo priešmokyklinėje grupėje galimybės. Tyrimo tikslas – atskleisti loginių-konstrukcinių žaidimų pedagoginę įtaką priešmokyklinio ugdymo procese. Tyrimo metodai: vaikų veiklos stebėjimas, duomenų analizė ir apibendrinimas; pedagoginių situacijų sudarymas ir jų analizė; mokslinės metodinės literatūros studijavimas; vaikų loginių-konstrukcinių žaidimų nagrinėjimas. Tyrimas atliktas 1995–2001 m. Klaipėdos m. vaikystės pedagogikos vaikų reabilitacijos centre darželyje „Gintarėlis“, jame dalyvavo 65 vaikai iš 5 priešmokyklinio ugdymo grupių ir 16 pedagogų. Loginiai-konstrukciniai žaidimai yra veiksminga vaiko lavinimo(si) priemonė. Šie žaidimai padeda pedagogiškai pažinti vaiką, nustatyti adaptacijos priešmokyklinėje grupėje problemas, įvertinti išsiauklėjimo lygį, numatyti konstruktyvią pedagoginę sąveiką. Loginių-konstrukcinių žaidimų metu pedagogas turi gebėti lengvai keisti numatytą planą, kūrybingai taikyti pasirinktą metodą bei technikas, numatyti (dažnai intuityviai) geriausią veikimo taktiką. Geriau kalbantys vaikai dažniau užima lyderio poziciją negu turintys kalbėjimo sunkumų. Vaiką, kuris turi kalbėjimo sunkumų, būtina skatinti vartoti žodžius objektams ar veiklai žaidimo metu iliustruoti, reikšti savo mintis, aptariant žaidimo taisykles ar scenarijų, žaidimo metu bendrauti su bendraamžiais personažo kalba. Pedagogai neturėtų itin sureikšminti žaidimo taisyklių. Aptardami žaidybinę veiklą, situacijas ir kt. pedagogai privalo neskubėti, nemoralizuoti, nedrausminti, įkyriai nepatarinėti bei siūlyti savo pagalbos.Reikšminiai žodžiai: Loginiai konstrukciniai žaidimai; Lego dacta priemonės; Priešmokyklinis ugdymas; Pedagoginis pažinimas; "Aš" vaizdas; Pedagogo profesinė veikla.

ENThe article analysis logical and constructional games from the organisational point of view and reveals the child’s possibilities of pedagogical cognition and his/her education in pre-school group. The aim of the survey was to disclose pedagogical influence of logical and constructional games on the process of pre-school education. The research methods applied: observation of children’s activities, data analysis and generalisation; designing and analysis of pedagogical situations; study of scientific and methodological literature and analysis of logical and constructional games. The survey was conducted in 1995–2001 with the participation of 65 children from 5 pre-school education groups and 16 pedagogues. Logical and constructional games are a effective tool for the child’s development. These games help pedagogically know the child, identify problems of adaptation in pre-school education groups, evaluate the level of education and foresee the constructive pedagogical interrelation. At the time of playing logical and constructional games a pedagogue must be able to flexibly change the envisaged plan, to creatively apply the chosen method and techniques and foresee (often by intuition), the best tactics. Children with better speaking abilities take the leader position more often than children with speaking difficulties. It is essential to encourage children with speaking difficulties to use words for illustrating objects or activities at the time of the game, express their thoughts by discussing the rules or scenario of the game, and communicate with their contemporaries.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8767
Updated:
2018-12-20 22:55:26
Metrics:
Views: 134    Downloads: 22
Export: