Klaipėdos bokso klubo "Čempionas" suaugusių boksininkų fizinis pajėgumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos bokso klubo "Čempionas" suaugusių boksininkų fizinis pajėgumas
Alternative Title:
Physical capacity of adult boxers of the boxing club "Čempionas" in Klaipėda
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2019, Nr. 1 (95), p. 46-52
Keywords:
LT
Boksininkai; Fizinis pajėgumas; Vyrai.
EN
Boxers; Men; Physical capacity.
Summary / Abstract:

LTBoksininkų sporto rezultatai ir jų sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių, tačiau labiausiai nuo sportinio rengimo veiksmingumo. Daugiametis treniruotės procesas yra pakankamai sudėtinga sistema, kurią valdyti galima naudojant įvairias kontrolės rūšis, formas, priemones ir metodus. Tačiau daugiausia dėmesio bokse skiriama su judėjimo galimybėmis susijusiam sportininkų fiziniam pajėgumui, kadangi nuo jo iš esmės priklauso ir boksininkų rezultatai varžybinėje veikloje. Mokslinių tyrimų, analizuojančių boksininkų fizinį pajėgumą, nėra daug, todėl šiame straipsnyje ir buvo aktualu paanalizuoti suaugusių boksininkų fizinio pasirengimo ypatumus bei ištirti jų fizinį pajėgumą. Tyrimo objektas – Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ suaugusių boksininkų fizinis pajėgumas. Tyrimo tikslas – ištirti Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ suaugusių boksininkų fizinį pajėgumą. Tyrimo uždaviniai: 1. Ištirti Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ suaugusių boksininkų fizinį pajėgumą. 2. Palyginti Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ tirtų sportininkų fizinio pajėgumo rezultatus su Lietuvos gyventojų referentinėmis skalėmis. Tyrimo metu buvo taikyti šie tyrimo metodai: teoriniai (mokslinės literatūros analizė), empiriniai (testavimas) ir statistinė duomenų analizė. Tyrimas buvo atliekamas 2018 m. vasario–balandžio mėnesiais Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ salėje ir Klaipėdos miesto centriniame stadione. Siekiant ištirti suaugusių boksininkų fizinį pajėgumą buvo pasitelkti šie tyrimo metodai: teoriniai (mokslinės literatūros analizė), empiriniai (testavimas) ir statistinė duomenų analizė. Tyrime savanoriškai sutiko dalyvauti 44 Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ boksininkai.Testuojant tiriamuosius buvo atlikti šie fizinio pajėgumo testai: „Sėstis ir gultis“, prisitraukimai prie skersinio, „Sėstis ir siekti“, plaštakos suspaudimas, šuolis į tolį iš vietos, „Flamingo“ testas, rankų lenkimas ir tiesimas gulint, 10 × 5 m bėgimas šaudykle, 3 km bėgimas. Ištyrus Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ suaugusių boksininkų fizinį pajėgumą nustatyta, kad: „Sėstis ir gultis“ testo rezultatų vidurkis buvo 35,8 ± 3,64 karto; „Prisitraukimų prie skersinio“ testo vidurkis – 19,5 ± 3,34 karto, „Rankų lenkimas ir tiesimas gulint“ testo rezultatų vidurkis – 91,4 ± 18,55 karto, „3 km bėgimo“ – 13 min. 54 s ± 1 min. 3 s, „Sėstis ir siekti“ – 27 ± 5,83 cm, dešinės ir kairės plaštakos jėgos rezultatų vidurkis, atitinkamai – 57,5 ± 5,7 ir 56,2 ± 4,33 kg, „Šuolis į tolį iš vietos“ – 263,2 ± 17,76 cm, „Flamingo“ testo vidurkis – 0,6 ± 0,58 karto. Palyginus tirtų boksininkų fizinio pajėgumo rezultatus su Lietuvos gyventojų fizinio pajėgumo referentinėmis skalėmis nustatyta, kad mūsų tirti boksininkai statistiškai reikšmingai daugiau kartų atliko atsisėdimų iš padėties gulint per 30 s, prisitraukimų prie skersinio, atsispaudimų, buvo vikresni, turėjo geresnę pusiausvyrą (p <0,05). Tačiau tyrimo metu paaiškėjo, kad Lietuvos gyventojai statistiškai reikšmingai buvo lankstesni nei mūsų tirti boksininkai (p <0,05). Suaugusių boksininkų 3 km bėgimo, dešinės ir kairės plaštakos jėgos rezultatai buvo prastesni nei Lietuvos gyventojų vidurkiai, tačiau statistiškai reikšmingo skirtumo nebuvo nustatyta (p >0,05). [Iš leidinio]

ENThe sports results of boxers and their success depend on a number of factors, but mostly on the effectiveness of sports training. The continual practice process is a rather complex system that can be managed using a variety of types, forms, tools and methods of control. However, the main attention in box is paid on the physical capacity of athletes related to the movement capabilities, since the boxing results in competitions essentially depends on it. There is not so much of scientific research on the physical capacity of boxers; therefore, it was relevant to analyze the peculiarities of physical preparation of adult boxers in this article as well as to study their physical capacity. The object of the research is the physical capacity of adult boxers of Klaipėda Boxing Club “Čempionas”. The aim of the research is to study the physical capacity of adult boxers of Klaipėda Boxing Club “Čempionas”. Research objectives: 1. To study the physical capacity of adult boxers of Klaipėda Boxing Club “Čempionas”. 2. To compare the results of physical capacity of athletes of Klaipėda Boxing Club “Čempionas” with the reference scores of residents Lithuania. The research methods were theoretical (analysis of scientific literature), empirical (testing) and statistical analysis of data. The research was conducted in February – April, 2018 in the sports hall of Klaipėda Boxing Club “Čempionas” and Klaipėda City Central Stadium. In order to study the physical capacity of adult boxers, the following research methods were used: analysis of scientific literature, testing and mathematical statistics. The 44 boxers of Klaipėda Boxing Club “Čempionas” have volunteered to participate in the research.The following tests on physical capacity have been performed to assess the respondents: sit and lie, crossbar pull-ups, sit and seek, hand grip, standing long jump, flamingo balance test, hand bending and stretching in a lying position, shuttle run – 10 × 5 meter, 3 km run. After examining the physical capacity of the adult boxers of Klaipėda Boxing Club “Čempionas”, it was determined that the average score for the “sit and lie” test was 35.8 ± 3.64 times; the average score of the crossbar pull-ups test was 19.5 ± 3.34 times; the average score of the test for hand-bending and stretching was 91.4 ± 18.55 times; 3 km running – 13 min 54 s ± 1 min 3 s; “sit and seek” – 27 ± 5.83 cm; the average score for the right and left hand grip, respectively 57.5 ± 5.7 and 56.2 ± 4.33 kg; standing long jump – 263.2 ± 17.76 cm; the average score of “Flamingo test” was 0.6 ± 0.58 times. Comparing the results of the physical capacity of the boxers with the reference scales of the physical capacity of the Lithuanian residents, it was found that the boxers statistically significantly performed more sit-ups from the lying position during 30 s, more crossbar pull-ups, push-ups, they were more agile and had a better balance (p <0.05). However, during the research it turned out that the Lithuanian residents were statistically significantly more flexible than the boxers (p <0.05). The results of 3 km running as well as the right and left hand physical capacity of the adult boxers were worse than the average results of the Lithuanian residents (p >0.05). [From the publication]

DOI:
10.15823/sm.2019.95.6
ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87611
Updated:
2021-02-02 19:05:58
Metrics:
Views: 15
Export: