Social factors of pre-primary education in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social factors of pre-primary education in Lithuania
Keywords:
LT
Darbo santykiai / Labour relations; Parama ir pagalba / Support and assistance; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTRaidos ir ugdymo socialiniai veiksniai žymiai įtakoja vaiko pasiruošimą mokyklai ir sėkmingą pradžią joje. Šio tyrimo tikslas – nustatyti šeimos ir socialinių partnerių dalyvavimo galimybes ir formas ikimokyklinio lavinimo įgyvendinimo procese Lietuvoje. Apklausoje dalyvavo 568 tėvai vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo grupes, 133 ikimokyklinių institucijų vadovai, 12 savivaldybių švietimo skyrių darbuotojų, 6 socialinės paramos centrų darbuotojai ir 9 specialistai iš pedagoginių psichologinių tarnybų. Remiantis tyrimo duomenimis galima teigti, kad socialiniai partneriai (pedagoginės psichologinės tarnybos, socialinės paramos centrai ir įvairios visuomeninės organizacijos) vis aktyviau dalyvauja organizuojant ikimokyklinį lavinimą. Rezultatų analizė parodė, kad dedamos pastangos kuriant bendradarbiavimą tarp valstybinių, nevyriausybinių ir ugdymo institucijų, tačiau šis bendradarbiavimas nėra pakankamas. Taip pat paaiškėjo, kad nors vystomas bendradarbiavimas su tėvais, tačiau tėvai nėra labai aktyvūs sprendžiant įvairias problemas, susijusias su ugdymo proceso organizavimu.Reikšminiai žodžiai: Ugdymas; Priešmokyklinis ugdymas; Socialiniai veiksniai; Socialiniai partneriai; Parama; Kooperacija; Education; Pre-primary education; Social factors; Social partners; Support; Cooperation.

ENThe social factors of education and development have a big influence on the child’s preparation for school and his successful start here. In order to reveal the impact of the social factors on the development of pre-primary education in Lithuania, the following aspects were investigated: participation and involvement of municipality departments of education, divisions of social assistance and psychological pedagogical services in implementation of pre-primary education; relations of pre-school groups with schools, state institutions and public organizations; family participation in realization of pre-primary education provisions. The method of questionnaires was applied. 568 parents of children in pre-primary groups, 133 heads of pre-school institutions, schools and kindergarten-schools, 12 employees of municipality education departments, 6 employees of divisions of social assistance and 9 specialists from pedagogical psychological services were interviewed. On the basis of the research it can be stated that social partners: pedagogical psychological services, social assistance divisions and various public organizations are taking a more and more active role in the organization of pre-primary education. […] There are attempts to establish cooperation among state, non-governmental and educational institutions. However this cooperation is not sufficient. The research results showed that traditions of cooperation with parents’ are in the process of establishment. The parents are not very active solving various problems related to organization of the education process. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8741
Updated:
2020-02-14 09:50:27
Metrics:
Views: 23    Downloads: 10
Export: