The Preconditions for developing the ability to obtain information in the pedagogical studies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Preconditions for developing the ability to obtain information in the pedagogical studies
Alternative Title:
Informacijos paieškos gebėjimų formavimasis pedagoginėse studijose: prielaidos ir formos
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami pedagogines studijas pasirinkusių studentų informacijos paieškų gebėjimų formavimasis. Mokslinė problema formuluojama klausimu: kokios prielaidos (pedagoginės, psichologinės, sociokultūrinės) lemia būsimų mokytojų informacijos paieškos elektroninėse terpėse gebėjimų formavimąsi. Vertinant išorinių (studijos universitete, darbinė veikla, informatikos mokymasis bendrojo lavinimo mokykloje, buitinė veikla) ir vidinių prielaidų (interesų, pomėgių, polinkių) įtaką informacijos paieškos gebėjimų ugdymui nustatyta, kad tiek vidinės, tiek išorinės prielaidos lemia informacijos paieškos gebėjimų ugdymą. Išorinės prielaidos tapatintos su skirtingomis asmens veiklomis: studijų ir mokymosi veikla, darbine, buitine veikla. Edukologijoje yra atskleistas veiklos vaidmuo asmens gebėjimų ugdymui. Straipsnyje aprašytu tyrimu patvirtintas veiklos vaidmuo naujos rūšies gebėjimų - informacijos paieškos elektroniniuose šaltiniuose gebėjimų ugdymui. Vertinant skirtingų veiklos rūšių įtaką informacijos paieškos gebėjimų ugdymui, nustatyta, kad studijos aukštojoje mokykloje yra svarbiausia prielaida, palyginamų prielaidų grupėje. Mažiausiai svarbi prielaida - buitinė veikla. Nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp pirmos ir antros studijų pakopos studentų požiūrio į šias išorines informacijos paieškos gebėjimų ugdymo prielaidas: studijas aukštojoje mokykloje, darbinę ir buitinę veiklą. Vidinių prielaidų grupėje pagal įtaką informacijos paieškos gebėjimų ugdymui pirmos ir antros studijų pakopos studentai palankiausiai vertina interesus. Skirtumas tarp vidinių prielaidų vertinimo patvirtinamas statistiškai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Electronically-based information resources; Printed information resources; The internal preconditions for developing the ability to obtain information; The external preconditions for developing the ability to obtain information.

ENThe article analyses the formation of information searching skills in students of pedagogical disciplines. The scientific problem is expressed by the question what preconditions (pedagogical, psychological, and socio-cultural) influence the formation of information searching in electronic media skills of future pedagogues. After the evaluation of the influence of external (university studies, work activities, learning informatics in a general education school, and everyday activities) and internal (interests, hobbies, and inclinations) preconditions on information searching skills, the author detected the influence of both internal and external preconditions on the development of information searching skills. External preconditions represent various activities of people: study and learning activities, work, and everyday duties. Educology studies have already proven the influence of activities on the development of personal skills. The research described within the article proved the influence of activities on skills of one more type – information searching in electronic media. After the evaluation of the influence of various activities on information searching skills, the author of the article detected that the most important precondition in a group is studies at higher education schools. The least important precondition was everyday activities. The research identified statistically significant differences in attitude of the first and the second stage students to the following external preconditions of information searching skills: studies at higher education schools, work, and everyday activities. Among the internal preconditions, both groups of students most positively evaluated the influence of interests on the development of information searching skills. The difference between the evaluations of the internal preconditions is confirmed statistically.

ISSN:
1822-2196
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8727
Updated:
2018-12-17 11:51:02
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: