Studentų - būsimųjų muzikos mokytojų muzikinių interesų ugdymas etnine muzika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Studentų - būsimųjų muzikos mokytojų muzikinių interesų ugdymas etnine muzika: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1994.
Pages:
152 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 1994. Bibliografija.
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamas būsimųjų muzikos mokytojų muzikinių interesų ugdymo etnine muzika procesas, nustatoma ir moksliškai pagrindžiama studentų muzikinių interesų ugdymo etnine muzika struktūra, formos, metodai ir būdai. Atliktas konstatuojamasis ir formuojamasis tyrimai, kuriais siekta išsiaiškinti efektyviausius studentų muzikinių interesų ugdymo etnine muzika būdus ir metodus. Konstatuojamajame tyrime dalyvavo ikimokyklinio amžiaus vaikai (660), muzikos mokytojai (40), studentai-būsimieji pedagogai (410) ir muzikos mokytojai (110). Ištirtas jų bendramuzikinių interesų lygis, žinios ir interesai etninei muzikai. Remiantis konstatuojamojo tyrimo rezultatais, parengtas formuojamasis eksperimentas, kuris atliktas Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultete su 47 muzikinės specializacijos grupės studentais. Formuojamuoju eksperimentu siekta kelti studentų muzikinių interesų lygį, tuo pagrindu ugdyti aukštą interesą etninei muzikai ir sugebėjimą perteikti tokią nuostatą savo ugdytiniams. Rezultatų analizė parodė, kad pasirinktas naujas mokymo turinys ir jo perteikimo būdai bei metodai buvo gana efektyvūs ugdant studentų-būsimųjų muzikos mokytojų muzikinius interesus, suformuojant jų teigiamą nuostatą savo tautos muzikai ir kultūrai. Vienas iš efektyviausių eksperimentinio darbo metodų buvo specialių užduočių atlikimas, kuris padėjo žymiai praplėsti studentų bendrą ir muzikinį akiratį, giliau suvokti liaudies muziką. Įgytos etnines muzikos žinios, mokėjimai ir įgūdžiai studentų buvo sėkmingai panaudojami praktinėje veikloje dirbant su vaikais.

ENThe thesis analyses the development of musical interests in future musical teachers with the help of ethnical music; it sets and provides a scientific basis for such aspects as the structure, forms, methods, and ways of developing musical interests in students using ethnical music. The declarative and the formative research aimed to identify the most effective ways and methods of educating musical interests in students with the help of ethnical music. Preschool children (660), music teachers (40), future teachers (410), and music teachers (110) participated in the declarative survey. The researcher studied the level of their musical interests, knowledge, and interests in ethnical music. The formative experiment performed on 47 musical students from Pedagogy Faculty of Klaipėda University was prepared on a basis of a declarative survey. The formative experiment aimed to improve musical interests of students and generate their interest in ethnic music as well as the ability to transfer this attitude to their pupils. Analysis of the results showed that the new teaching content and ways and methods of its transfer were quite effective for developing musical interests in future music teachers, and forming their positive attitude towards national music and culture. Performing specific tasks was one of the most effective experimental work methods; it helped to expand students’ general and musical horizon as well as better understand folk music. Students successfully used their knowledge, abilities and skills about ethnic music in practical work with children.

Related Publications:
Mokytojų rengimo tendencijų įvairovė / Regina Subotkevičienė. Pedagogika. 2008, 90, p. 36-43.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8717
Updated:
2022-02-07 20:09:16
Metrics:
Views: 17
Export: