Idee pedagogiczne Janusza Korczaka na Litwie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Idee pedagogiczne Janusza Korczaka na Litwie
In the Book:
Studia i rozprawy / red. nauk. Józef Podgórecki. Warszawa: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony, 2006. P. 18-26
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojamas lenkų pedagogo Janušo Korčako (Janusz Korczak, Henryk Goldszmidt; 1878-1942) idėjų plitimas Lietuvoje. Pabrėžiamas humanistinis Karčako švietimo ir auklėjimo sistemos pobūdis, akcentavęs pagarbą vaikui, vaiko orumo ir visapusiškos asmenybės ugdymą. Konstatuojama, dėl sudėtingų socialinių, ekonominių ir politinių aplinkybių J.Korčako kūrybos ir pedagoginės minties kelias į Lietuvą nebuvo nei greitas, nei platus. Daugelio šiuolaikinių pedagoginių idėjų ištakos siekia XX a. pradžią. Todėl labai svarbu susipažinti su jų plėtra, pabandyti įvertinti veiksnius ir aplinkybes, veikusias pedagoginės minties ir praktikos raidą, nes išsamus praeities pažinimas labai prisideda prie dabarties aktualijų sprendimo ir pedagogikos mokslo pažangos. Posovietiniame pasaulyje didėja įtampos tarp žmonių ir tautų, tad prievartos, terorizmo ir kitų blogio apraiškų problematika vis aktualesnė. Pedagoginėje sistemoje svarbu pasitikėti ir remtis ne vien moderniomis švietimo teorijomis ir technologijomis. Būtina integruoti aukščiausius humanizmo kriterijus atitinkančią švietimo patirtį. Būtina šia patirtį kuo daugiau propaguoti ir kuo plačiau skleisti. Janušui Korčakui kiekvienas vaikas yra žmogus, asmenybė. Pedagogo pareiga yra ginti vaiko teises, reikalauti, kad vaikas būtų gerbiamas ir pripažįstamas. Jis karštai siekė pakeisti prievartą abipusiu (auklėtinio ir pedagogo) pasitikėjimu bei bendradarbiavimu. Darbinis auklėjimas yra viena visapusiško žmogaus asmenybės ugdymo dalių, kuria siekiama įtraukti vaikus ir paauglius Į darbinę veiklą ir parengti juos gyvenimui.Reikšminiai žodžiai: Pedagogika.

ENThe paper analyses the distribution of ideas of Polish pedagogue Janusz Korczak (Janusz Korczak, Henryk Goldszmidt; 1878-1942) in Lithuania. It highlights the human nature of Korczak education system that focuses on respecting a child and developing child’s honour and universality. It states that the way of J. Korczak creations and pedagogical ideas in Lithuania was neither easy nor wide due to complicated social, economic, and political conditions. The roots of the most contemporary pedagogical ideas reach the beginning of the 20th century. Thus, it is extremely important to get acquainted with their development, and try to evaluate factors and circumstances that affected the development of pedagogical ideas and practice, since detailed recognition of the past greatly participates in solving contemporary problems and developing the science of pedagogy. In post-soviet world, pressures between people and nations constantly increase, thus the problems of violence, terrorism, and other manifestations of evil became more relevant. Pedagogical system shall be based not only on modern education theories and technologies. The integration of educational experience based on highest human criteria is necessary. This experience should be propagated and disseminated at larger extend. Janusz Korczak considers every child as a personality. The duty of a pedagogue is to protect children’s rights, and request for the recognition and respect of children. He thoroughly aimed to change violence by mutual confidence and cooperation (between a pedagogue and a child). Work-based education is one part of multidirectional formation of human personality aiming to involve children and teenagers into work activities and prepare them to life.

ISBN:
838801x103
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8703
Updated:
2021-03-31 08:47:25
Metrics:
Views: 11
Export: