Kokias neteisines priemones Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas naudoja savo argumentacijoje?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokias neteisines priemones Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas naudoja savo argumentacijoje?
Alternative Title:
What non-legal measures does the Constitutional Court of the Republic of Lithuania use in its argumentation?
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2020, Nr. 27 (1), p. 31-57
Keywords:
LT
Konstitucinio Teismo argumentacija; Konstitucinio Teismo jurisdikcija; Konstitucinio Teismo diskursas su kitais teismais
EN
Argumentation of the Constitutional Court; Jurisdiction of the Constitutional Court; Discourse of the Constitutional Court With Other Courts
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje ginama H. Kelseno padiktuota metodologinė pozicija, kad Konstitucija yra aukščiausioji teisė be spragų. Tik tokia pozicija leidžia teigti, kad Konstitucija yra teisė, privalomybė, esanti konstitucingumo kriterijumi visai žemesnei teisei, kuri, lyginant ją su Konstitucija, tėra faktas, esamybė. Palyginti su Konstitucija, žemesnės galios teisė, tiek nacionalinė, tiek tarptautinė, taip pat Europos Sąjungos teisės nuostatos kaip faktai Konstitucinio Teismo argumentacijos procese privalo būti vertinami; ši Konstitucinio Teismo pareiga yra sietina su faktų vertinimo procesu, o ne su saistančios teisės aiškinimu. Europos Sąjungos teisė Konstituciniam Teismui argumentacijos procese yra svarbesnis faktas negu kitos tarptautinės teisės nuostatos ir / ar kitos nacionalinės teisės sistemos. Straipsnyje taip pat analizuojami Konstitucinio Teismo ir administracinių teismų, sprendžiant individualaus pobūdžio Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktų teisėtumą, jurisdikcijos probleminiai aspektai, siūloma koreguoti įstatyminį (ordinarinį) reguliavimą taip, kad individualaus pobūdžio Respublikos Prezidento ar Vyriausybės priimti aktai (jų dalys) būtų skundžiami tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, o Konstitucinis Teismas, iš esmės vertindamas ir faktines aplinkybes, susijusias su minėtų individualaus pobūdžio aktų priėmimu, galutinai vertintų šių aktų teisėtumą. [Iš leidinio]

ENThis article defends the methodological position presented by H. Kelsen: that the Constitution is the supreme law, and is without gaps. Only such a position allows one to state that the Constitution is the law, i.e. an obligation, which is a criterion of constitutionality for the whole of the lower law, which, in comparison with the Constitution, is only a fact. Compared to the Constitution, the lower law, both national and international, including the provisions of European Union law, must be assessed as facts in the process of reasoning of the Constitutional Court; this duty of the Constitutional Court is related to the process of assessment of facts and not to the interpretation of binding law. European Union law is more important fact for the Constitutional Court in the reasoning process than other international law provisions and / or other national legal systems. This article also analyzes the problematic aspects of the jurisdiction of the Constitutional Court and administrative courts in deciding the legality of acts of an individual nature of the President of the Republic and the Government. It is proposed to adjust the statutory (ordinary) regulation so that acts (or parts thereof) adopted by the President of the Republic or the Government of an individual nature would be appealed directly to the Supreme Administrative Court of Lithuania, and the Constitutional Court, having substantially assessed the factual circumstances related to the adoption of these individual acts, would finally assess their legality. [From the publication]

ISSN:
1392-6195, 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87005
Updated:
2020-08-20 07:55:28
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: