Kristijonas Donelaitis ir Antika : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kristijonas Donelaitis ir Antika: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2006, t. 8, p. 373-376
Recenzuojama knyga: Kristijonas Donelaitis ir Antika / Dalia Dilytė-Staškevičienė Viln 252 p
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje apžvelgiama Dalios Dilytės knyga "Kristijonas Donelaitis ir Antika". Recenzijos autorė pastebi, kad Dilytės knygos "Kristijonas Donelaitis ir Antika" tema nėra visiškai nauja, tačiau ankstesnių tyrėjų tepaliesta probėgšmais, atsižvelgiant daugiau į formos, o ne į turinio dalykus. Atidžiau šios sąsajos, kaip teigia pati Dilytė, tirtos Antikos žinovo Henriko Zabulio, tačiau niekas šiuo aspektu nėra analizavęs viso Donelaičio kūrybinio palikimo. Dilytės dėmesio lauke atsiduria ne tik poema "Metai", bet ir pasakėčios bei laiškai. Recenzijos autorės manymu, Dilytės darbu gerokai pakoreguojama Donelaičio kaip "būrų poeto" samprata. Nors ankstesni tyrėjai pripažino sąsajas su Antikos didaktiniais epais, tačiau Dilytės monografijoje Donelaičio "Metus" siekiama pakylėti į herojinio epo aukštumas, parodoma, kad ne vien herojiški kovos veiksmai, bet ir kasdienis darbų bei Švenčių ritmas turi savos kosminės didybės. Recenzijos autorės nuomone, knygoje kuriamas polemiškas ir kartu korektiškas santykis su Donelaičio tekstais bei tyrėjų įžvalgomis. Antika čia iškeliama kaip netiesioginis, tačiau esminis "Metų" poetiką formavęs veiksnys. Rezencijos autorės teigimu, Dilytė nesiekia sensacingų atradimų, o savo įžvalgas pateikia kaip galimybę atverti gilesnį literatūrinės tradicijos klodą, suvokti, jog poemoje nėra atsitiktinių žodžių ir net "smulkmenos ir detalės" atlieka savitą funkciją. Kritiškesnių pastabų recenzijos autorė turėjo dėl knygos parengimo. Jos nuomone, knyga parengta kruopščiai, tačiau klaidų ir įvairių netikslumų neišvengta.Reikšminiai žodžiai: Antika; Epas; Kalbos; Poetika.

ENThe article reviews the book “Kristijonas Donelaitis and the Antiquity” (Kristijonas Donelaitis ir Antika) by Dalia Dilytė. The author of the review notices that the subject of the book “Kristijonas Kristijonas Donelaitis and the Antiquity” is not completely new, but previous researches touched it only partially, more taking into account matters of its form that the content. As D. Dilyte maintains, these interrelations were researched more thoroughly by a specialist of Antics Henrikas Zabulis, however nobody analysed the entire heritage of K. Dolelaitis from this perspective. D. Dilyte focuses not only on a poem “The Seasons” (Metai), but also on fables and letters. In the opinion of the author of the review, the work of Dilytė extremely improves the understanding of K. Donelaitis as “Boer poet”. Although previous researchers acknowledged the relationship with Ancient didactic eposes, Dilytė monograph aims to uplift Donelaitis “The Seasons” to the level of heroic epos; she shows that spatial grace is characteristic not only to heroic actions of fights, but also to everyday duties and festivals. In the opinion of the author of the review, the book creates polemical and correct relationship with K. Donelaitis texts and insights of researchers. Here, Antiquity is uplifted as indirect, but essential factor that formed poetics of “The Seasons”. As the author maintains, Dilytė does not seek for sensational discoveries, she presents her insights as the opportunity to disclose deeper layer of literary tradition and the understanding that the poem does not have accidental words, even “minor elements and details” perform certain functions. More critical remarks were expressed by the reviewer in regards to the preparation of the book. In her opinion, the book was prepared thoroughly but some mistakes and various inaccuracies were not omitted.

ISBN:
9986-19-756-2
ISSN:
1392-737X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8666
Updated:
2020-07-21 15:37:20
Metrics:
Views: 37    Downloads: 18
Export: