Lyginamoji pedagogika Lietuvoje 1918-1940 metais: žymiausi tyrinėtojai ir jų darbai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyginamoji pedagogika Lietuvoje 1918-1940 metais: žymiausi tyrinėtojai ir jų darbai
Alternative Title:
Comparative pedagogy in Lithuania in 1918-1940: the most notable researchers and their works
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 60, p. 31-35
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos lyginamosios pedagogikos raidos tendencijos ir būklė Lietuvoje 1918–1940 m. Prisimenami žymiausi 10 meto lyginamosios pedagogikos tyrinėtojai ir svarbiausi jų darbai. Nemažai vietos skiriama švietimo reformai, skatinusiai lyginamosios pedagogikos tyrimus ir jų rezultatų panaudojimą Lietuvos švietimo sistemoje. Remiantis užsienio šalių mokyklų ir pedagogikos mokslo laimėjimais, 1918–1940 metais Lietuvoje buvo sukurta vakarietiško modelio švietimo sistema. Ją sudarė pradžios mokyklos, progimnazijos, gimnazijos, specialiosios, amatų ir aukštosios mokyklos. Buvo rengiami mokytojai, leidžiami vadovėliai ir kitos mokymo priemonės, apibrėžtas mokymo turinys. Visą švietimo sistemą vienijo ugdymo tikslai ir uždaviniai, kurie buvo pagrįsti tautos dvasia, dora ir visuomeniškomis nuostatomis. Mokymo turinys buvo suformuotas remiantis tautiškumo principu, pabrėžiant dvasines vertybes. Lietuvos ugdymo institucijos lygiavosi į Europos švietimo mokyklas, Lietuvos aukštojo mokslo diplomai buvo pripažįstami visame pasaulyje. Lietuvos pedagoginės spaudos sistema buvo palyginti gera: buvo leidžiami pedagoginiai leidiniai „Lietuvos mokykla“, „Mokykla ir visuomenė“, „Mokykla ir gyvenimas“, „Tautos mokykla“, „Švietimo darbas“. Sutelktomis pedagogikos mokslininkų ir visų švietimo darbuotojų pastangomis 1918-1940 m. pasiekti akivaizdūs rezultatai, ugdant jaunąją kartą pilietiškumo, dvasingumo, demokratiškumo dvasia.Reikšminiai žodžiai: Lyginamoji pedagogika; Tyrinėtojai; Tyrimai; Rezultatų panaudojimas; Problemos akutalumas.

ENThe article discusses development trends and state of the comparative pedagogy in Lithuania in 1918-1940. 10 most notable researchers of the comparative pedagogy and their most significant works are recalled. The education reform, which promoted surveys of the comparative pedagogy and application of the results in the education system of Lithuania, is widely discussed. Based on achievements of foreign schools and the science of pedagogy, in 1918–1940 in Lithuania the education system of the western model was created. It consisted of primary schools, pre-gymnasiums, gymnasiums, special, trade and high schools. Teachers were being educated, textbooks and other teaching materials were published, and the teaching content was defined. The education system was united by objectives and tasks of education that were based on the spirit of nation, morals and social provisions. The teaching content was created following the principle of nationality and stressing the spiritual values. Education institutions of Lithuania were equal to the European education organisations, Lithuanian diplomas of high education were acknowledged all over the world. The system of pedagogical press in Lithuania was rather good: pedagogical publications were being published, i.e. "Lietuvos mokykla” (The School of Lithuania), “Mokykla ir visuomenė” (The School and Society), “Mokykla ir gyvenimas” (The School and Life), “Tautos mokyk¬la” (The School of the Nation), “Švietimo darbas” (Education Work). With joint efforts of the pedagogy scientists and all education specialists, in 1918-1940 obvious results were achieved in educating the young generation in the public, spiritual and democratic spirit.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8593
Updated:
2018-12-20 22:55:22
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: