Kultūrų dialogas ir asmenybė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūrų dialogas ir asmenybė
Alternative Title:
Cultural dialogue and personality
Editors:
Stančienė, Dalia Marija, sudarymas [com]
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010.
Pages:
298 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių. Reikšminiai žodžiai: Kultūra; Asmenybė; Globalizacija; Dvasinis tautos paveldas; Tautinis tapatumas; Lietuvos filosofija; Culture; Personality; National spiritual heritage; Globalization; National identity; Lithuanian philosophy.
Contents:
Pratarmė. Foreword — Juha Räikkä. Tolerancija ir privatumas. Toleration and privacy — Almantas Samalavičius. Kultūrų konfrontacijos ir dialogai globalizacijos amžiuje. Confrontations and dialogues of cultures in the age of globalization — Raimondas Kazlauskas. Kultūrinis dialogas ir tapatybės krizė. Cultural dialogue and crisis of identity — Egidijus Mažintas. Reformų laisvė Lietuvos dvarų griovimo šešėlyje (1920-1926 m.). Reform freedom under the shadow of manor destruction in Lithuania of 1920-1926 — Jūratė Sučylaitė. Išlikimas: dvasinių vertybių paieška žmogaus tapsmo procese. Survivor: a look for spiritual values in process of self becomming — Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė. Vertybių kaita šiuolaikinėse lietuvių vestuvėse. Transformation of values on contemporary Lithuanian wedding — Juozas Žilionis. Pamatiniai dialogo judesiai. The fundamental movements of dialogue — Leonardas Zasimauskas. Du egzistenciniai kultūros modusai. Two cultural modes of human existence — Axel E. Walter. Diskursas apie tapatumus ir individualumą. Keletas pastebėjimų apie savasties vaidmenį tapatumo kontekste. Identities and individuality - some remarks on the role of the self in the context of identity-discourses —Tornek Kitlinski. Tarpkultūrinis dialogas ir subjektyvybė: Julios Kristevos filosofija. Transcultural dialogue and subjectivity: the philosophy of Julia Kristeva — Dalia Marija Stančienė. Santykio Aš ir Kitas fenomenologinė interpretacija. Phenomenological interpretation of relation between I and Other — Gintautas Vyšniauskas. Globalizacijos percepcija Lietuvos filosofijoje. The perception of globalization in the Lithuanian philosophy — Alma Imbrasienė. Išskirtinės baltų ir germanų kalbų veiksmažodžio bendrybės - ankstyvojo kultūrų dialogo liudininkės? Common Baltic & German linguistic isoglosses as witnesses of the dialogue of cultures — Egidijus Skarbalius. Kalbos vaidmuo, siekiant išsaugoti tautinį identitetą. The role of language in the process of national identity preservation — Marija Lazdāne. Folk metal Latvijoje ir Estijoje, kaip grupinio tapatumo kūrimo pastanga. Folk metal in Latvia and Estonia as an effort of constructing group identity — Inese Valtere. Istorijos tema Augusto Sauliečio prozoje. The theme of history in the prose of Augusts Saulietis — Tatjana Lavrecka. Latvių šaulių tema Aleksandro Čako prozoje. The theme of Latvian infantry units in Alexander Chak’s prose —Giedrė Kusaitė. Užsienio kalbos mokymas gimnazijoje, kaip kitų kultūrų pažinimo priemonė. The theme of history in the prose of Augusts Saulietis — Sergejus Neifachas, Olga Alekscjeva. Kultūrų dialogas edukaciniame procese: mokymosi paradigmų kontekstas. Cultural dialogue in the context of educational paradigms — Ona Tijūnėlienė, Janina Bukantienė. Universiteto studentų santykis su tautos dvasinio paveldo vertybėmis - tautinio tapatumo išlaikymo pamatas. University students view of the values of national spiritual heritage as the foundation of the preservation of national identity — Helmutas Amašius. Krikščionybės netolerancijos problema. Problems tolerance of christianity — Rimutė Gamevičiūtė. Laidotuvių apeigų pokyčiai XX-XXI a. sandūroje. Changes in funeral ritual customs at the junction of 20-21 centuries — Tomas Kiauka. Išmokti pasaulio be savęs. Jurgos Ivanauskaitės transreliginė dievoieška. To learn the world without oneself - transreligious looking for god by Jurga Ivanauskaitė — Alfonsas Motuzas. „Valandos už mirusiuosius“, arba „Gedulinės psalmės“, nūdienos Lietuvoje ir latvijoje: kieno tai palikimas? “The Office of the dead”, or “Penitential psalms” in present Lithuania and Latvia: whose heritage is it? — Apie autorius. About the Authors.
Keywords:
LT
Asmenybė / Personality; Filosofija / Philosophy; Globalizacija / Globalization; Kultūra / Culture; Paveldas / Heritage; Tautinis tapatumas.
EN
Lithuanian philosophy; National identity; National spiritual heritage.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje publikuojamas teminis straipsnių rinkinys „Kultūrų dialogas ir asmenybė“. Šio rinkinio medžiagą sudaro tuo pačiu pavadinimu vykusi tarptautinė mokslinė konferencija, kurią organizavo Klaipėdos, Turku (Suomija) ir Vilniaus pedagoginis universitetai. Konferencijos pranešimuose ir diskusijose gvildentos šios problemos: kultūrų dialogo funkcionavimo ypatumai integracijos ir globalizacijos sąlygomis; vertybių transformacija šiuolaikiniame socializacijos procese; kultūrų dialogas ir edukacija; tautinio tapatumo savastis religinio pliuralizmo ir multikultūralizmo idėjų kontekste; kalbos ir kultūros fenomeno išsaugojimas; Savumo ir kitoniškumo santykis asmens tapsmo procese, žmogaus ir gamtos vienovės idėja. Nagrinėjant pirmąją problemą, aptartos vertybių slinktys, vyko diskusija dėl kultūrų dialogo ir tapatybės krizės, domėtasi kultūrinės laisvės išsaugojimu Lietuvos dvarų griovimo (1920-1926) laikotarpiu, akcentuota dvasinių vertybių paieška žmogaus tapsmo procese ir vertybių kaita šiuolaikiniuose lietuvių papročiuose. Antroji diskusijų problema aprėpė pamatinių dialogo judesių dimensijas, diskursą apie asmens tapatumą ir individualumą, tarpkultūrinio dialogo subjektyvųjį aspektą ir santykio Aš ir Kitas fenomenologinę interpretaciją. Diskutuojant apie žmogaus ir gamtos vienovę, kelta gamtos kaitos ir tautos mentaliteto problema, atskleisti pajūrio žmogaus mąstymo, elgsenos ir veiksenos ypatumai, akcentuotas geografmės-gamtinės įtakos vaidmuo žmogaus pasaulėvaizdžiui.Kalbos ir kultūriniai interesai konferencijoje skleidėsi nagrinėjant globalizacijos kritiką lietuvių filosofijoje, išryškinant bendrąją baltų ir germanų kal6 bų izoglosą, akcentuojant kalbos vaidmenį folklore ir puoselėjant tautinį tapatumą, atskleidžiant istorijos tematiką Augusto Sauliečio prozoje, aptariant latvių šaulių tematiką Alesandro Chako prozoje bei svetimų kalbų reikšmę, kaip kitų kultūrų pažinimo priemonę. Socialinis-kultūrinis edukacinis aspektas eksplikuotas socialinio ugdymo dimensija, kultūrų dialogo specifika, vertybinių nuostatų kaita, studentų uni- versalumo-diversalumo orientacijomis, žinių ir vertybių sąryšiu. Aptariant tautinį tapatumą religinio pliuralizmo ir multikultūriniame kontekste, atskleista monoteistinių religijų kultūrinė integracija ir tolerancija, tiesianti gaires į žmogaus būties transcendentinį lygmenį. [Pratarmė]

ENThis collection of articles presents materials of the international scientific conference Cultural Dialog and Personality organized by the University of Klaipeda, Turku (Finland) University, and Vilnius Pedagogic University. The conference took place at Klaipeda University on November 19-20, 2009. Its participants worked in six sections. The general topic of the first was The Transformation of Values in the Contemporary Process of Globalization; of the second - The Self and the Other(s) in the Process of Personal Development; of the third - The Man-Nature Relation Problem; of the fourth - Language and Culture in the Context of Globalization; of the fifth - the Social- Cultural Aspects of Education; of the sixth - National Identity on the Background of Multiculturalism and Religious Pluralism. In the first section the following questions were discussed: Is the displacement of values necessity of our days or just fashion? Does the intercul- tural dialog aggravate or alleviate the identity crisis? How spiritual values influence the growth of personality and increase its ability to survive in the rapidly changing world? What axiological transformations are manifest in the Lithuanian wedding customs? How Manor destruction in 1920-1926 influenced the Lithuanian culture? The participants of the second section concentrated their attention on the problems of dialog and discourse, subjective aspects of intercultural dialog, phenomenological interpretation of relation between I and Other, personal individuality and identity. What influence on national Weltanschauung, mentality and behavior make natural factors, especially the proximity of sea? This question was at the center of discussions in the third section.In the fourth section the critical attitude of Lithuanian philosophers towards globalization was considered. Nevertheless more attention was given to linguistic issues: common Baltic and German isoglosses; folklore; prose of August Saulytis and Alexander Chalk; and foreign languages teaching and learning. The pedagogical issues were discussed in the fifth section: the social aspect of educational alternation; cultural dialog in the educational process; values and social attitudes of contemporary university students; the role of knowledge and values in personality development. In the last, the sixth, section the intolerance of monotheistic religions on the background of the contemporary cultural integration was considered. Also attention was given to less general topics such as funeral rituals, prose of Jurga Ivanauskaitė, and funeral laments in contemporary Latvia and Lithuania. [Foreword]

ISBN:
9789955185048
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85877
Updated:
2022-03-05 10:29:35
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: