Svarbiausi visuminio ugdymo principai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svarbiausi visuminio ugdymo principai
Alternative Title:
Key Principles of Comprehensive Education
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 55, p. 27-30
Keywords:
LT
Pradinis ugdymas / Primary education.
Summary / Abstract:

LTŠiandieninėje mokykloje tenka apibrėžti konkrečias visuminio ugdymo funkcijas, sudaryti principų sistemą, nustatant mokomųjų dalykų tarpusavio ryšius, papildyti mokomąją medžiagą, atsižvelgiant į gyvenimo aktualijas. Visuminį mokymą, kurio pagrindą sudaro integruotas mokymas, lemia atskiri mokomieji elementai ir žmogiškosios tarpusavio sąsajos. Visuminio ugdymo objektas yra vaikas, t.y. ugdytinis, kuris per mokymą, mokytoją, bendraklasius ir savo gyvenamąją aplinką už mokyklos ribų sąveikauja su jį supančiu pasauliu. Vaiko veiklą inicijuoja artimiausi jo draugai bei atsitiktiniai asmenys. Todėl šiandienėje mokyklos reformoje domina ne tik mokomųjų dalykų jungimo modeliai, bet ir vaiko santykių darna jo mikro – ir makroaplinkoje, nes tokia integracija laiduoja kryptingesnę visuminę moksleivio gebėjimų sklaidą. Dėl to pradžios mokyklos mokytojams tikslinga rinktis visišką integraciją – sieti moksleivių mokymąsi ir sociakultūrinę veiklą mokykloje, už jos ribų, šeimoje į visumą. Tai platus ir sudėtingas ugdymo procesas, bet atliekant jį apgalvotai, sistemingai pasiekiama efektyvesnių ir greitesnių rezultatų. Šio darbo tikslai: 1) aptarti svarbiausius visaapimančio vaiko integracijos pradinėje mokykloje aspektus; 2) pateikti praktiškai taikytą integruoto mokymo modelį I-IV klasėms; 3) pristatyti moksliškai pagrįstą ir patikrintą integruoto mokymo principų sistemą.Reikšminiai žodžiai: Pradinis ugdymas; Visuminis ugdymas; Integruotas mokymas.

ENIn modern school one has to define specific functions of comprehensive education, create a system of principles identifying interrelations of school subjects and supplement learning materials taking account of realities of life. Comprehensive education based on integrated teaching is defined by separate learning elements and human interactions. The object of comprehensive education is the child, i.e. the learner who through teaching, the teacher, classmates and own living environment beyond school interacts with the world around. The child’s activities are initiated by their closest friends and accidental persons. Therefore, the modern school reform is interesting not only due to its models of merger of school subjects but also the harmony of the child’s relations in their micro- and macro-environment as this integration ensures more targeted comprehensive dissemination of the pupil’s skills. For this reason, elementary school teachers might find it useful to opt for full integration – to link learning and socio-cultural activities of pupils at school with those outside school and in the family to form an entirety. This is a broad and complex educational process but when carried out with thorough thinking, more efficient and rapid results are systemically achieved. Goals of the paper: 1) to discuss the key aspects of comprehensive integration of the child at elementary school; 2) to provide a practically applicable integrated educational model for 1-4 grades; 3) to present a justified and verified system of integrated learning principles.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Darbo mokėjimų ir įgūdžių ugdymo sisteminė plėtra pradinėje mokykloje : disertacija / Neringa Strazdienė. Klaipėda, 2001. 154 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8555
Updated:
2018-12-17 10:50:44
Metrics:
Views: 48    Downloads: 8
Export: