Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų profesiniai idealai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų profesiniai idealai
Alternative Title:
Professional ideals of children of younger school age
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 54, p. 151-154
Keywords:
LT
Rusų kalba / Russian language; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiami pradinę mokyklą baigiančių vaikų profesiniai idealai, jų motyvacija. Autorius teigia, jog mokinių svajonės gali padėti formuluoti konkrečius ugdymo(si) tikslus. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti ketvirtaklasių trokštamas būsimos darbinės veiklos sritis, atskleisti vaikų profesinių idealų motyvus bei palyginti idealų kaitos tendencijas laiko intervalo, lyties ir gyvenamosios vietos aspektais. 1992, 1993 ir 2000 metais buvo apklausti ketvirtaklasiai įvairiose šalies mokyklose. Tyrimo rezultatai parodė, jog vyraujanti tendencija – noras dirbti aptarnavimo sferoje (transportas, komercija, buitinės paslaugos). Aštuonerių metų intervale pastebima kaitos tendencija – vaikų susidomėjimas viena ar kita veiklos sritimi, pavyzdžiui, kaime gyvenančių vaikų susidomėjimas teise. Autorius teigia, jog respondentų profesinių idealų sklaida ir kaitos tendencijos bendrais bruožais atspindi šalies situaciją bei raidos problemas. Pastebimas vaikų pasirinkimų sąlygiškumas: dažnai vadovaujamasi potraukiu, euforija, rodančiais konkrečių kriterijų nepakankamumą. Tai pirmiausia pasakytina apie berniukus, nes teisės (policininkas) ir sporto (krepšininkas) sferos sudaro daugiau kaip pusę visų profesinių idealų. Anot autoriaus, nerimą kelia būsimojo šalies intelektualiojo potencialo disproporcijos lyties aspektu. Tik mergaičių pasirinkimai artėja prie būsimos informacinės visuomenės reikalavimų – siekti aukštojo išsilavinimo. Per aštuonerius metus reikšmingai pakito kaimo ir miesto mokinių idealai: kaime didesnis dėmesys skiriamas teisei ir meno atlikimui, mieste – sportui ir menui.Reikšminiai žodžiai: Santrauka rusų kalba.

ENThe article reveals professional ideals and motivation of elementary school graduates. The author argues that students’ dreams may contribute to the formulation of concrete educational goals. The article aims to determine the dream fields of professional activities of fourth-class students reveal motives of children’s professional ideals and compare tendencies of ideals’ changes in aspects of time, gender and place of residence. Surveys of fourth-grade students were carried out in various schools of Lithuania in 1992, 1993 and 2000. Results of the surveys showed that the dominant tendency is the desire to work in the field of services (transport, commerce, household services). In an interval of eight years, an alteration is observed – children shift their interest to certain fields of activities, for instance, children living in rural areas starting to take interest in law. The author maintains that the spread of professional ideals of respondents and alteration tendencies provide a general reflection of the country’s situation and problems of evolution. Convention of children’s preferences is observed: they tend to follow their attraction and euphoria, which indicates lack of specific criteria. This is first of all characteristic of boys because fields of law (police officer) and sports (basketball player) make more than half of all professional ideals. In the author’s opinion, gender disproportion of the country’s future intellectual potential is alarming. Preferences of girls are nearing the requirements of the future information society – to acquire university degrees. Over eight years, considerable changes occurred in the ideals of students in rural and urban areas: rural children focus on law and arts, while urban students prefer sports and arts.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Pagrindinės mokyklos auklėtinių profesiniai idealai / Tomas Stulpinas. Acta paedagogica Vilnensia. 2003, t. 10, p. 62-66.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8544
Updated:
2018-12-17 10:50:40
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: