Studentų technikų ateitininkų korporacija "Grandis"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų technikų ateitininkų korporacija "Grandis"
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2006, 7, p. 173-192
Keywords:
LT
20 amžius; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Universitetai / Universities; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTKorporacija „Grandis“ įsteigta 1932 m. A.Damušio iniciatyva telkiant studentus technikus, kuriems rūpi spręsti socialines problemas krikščioniškosios socialinės doktrinos principais, ugdyti iniciatyvius būsimus vadovus. Korporacijos nariai skatinti kūrybingai techninei veiklai, šalies gerovės labui. Vieni aktualiausi to meto uždaviniai buvo įgyvendinti „mūrinės Lietuvos“ ir elektrifikacijos idėją, t.y. pakeisti medinius namus kaime mūriniais ir sukurti savus energetinius šaltinius. Hidroelektrinių statybai išvystant cemento gamybą, plytines, durpių pramonę, buvo būtina paruošti specialistus, kuriais tapti kvietė Grandies narius. Grandis siekė ugdyti ateitininkiškiems principams ištikimus idealistus, palaikant jų moralinį lygį, praktikavo bendras pamaldas, rekolekcijas ir kitas dvasinio ugdymo priemones, turėjo specifinę atributiką ir tradicijas. Baigę VDU nariai tęsė narystę kaip sendraugiai. Iki 1940 m. Grandyje įžadą davė 115 narių. 1940 m. prasidėjus sovietinei okupacijai Grandies veikla buvo uždrausta, tačiau nariai, kaip idėjiniai konsoliduota struktūra, įsijungė į pasipriešinimo okupacijai veiklą ir tapo viena pagrindinių jėgų ruošiant ir vykdant 1941. 06. 23 d. sukilimą. Po sukilimo Grandies veikla buvo tęsiama vokiečių okupacijos metais ir tapo svarbia antinacinio pasipriešinimo veiklos talkininke. Grandies veikla buvo sustabdyta 1944 m. sovietams reokupavus Lietuvą, kai dauguma jos narių įsijungė į aktyvų antisovietinį pasipriešinimą. Kovose, sovietų bei nacių lageriuose žuvo 17 Grandies korporacijos narių, 22 buvo represuoti – kalėjo nacių ir sovietų lageriuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas; Katalikų studentų organizacijos; Ateitininkai; "Grandis"; Vytautas Didysis University - catholic students unions - ateitininkai - History - Lithuania.

ENGrandis Inc. was established in 1932 on the initiative of A. Damušis by bringing together technical students dealing with social problems through principles of Christian social teachings and developing future initiative leaders. The corporation’s members were stimulated towards creative technical activity and the welfare of the country. It then aimed at the implementation of “Brick Wall Lithuania” and an electrification idea, i.e. changing wooden houses into ones made of bricks and creation of our own energy resources. Construction of hydroelectric power stations developed the production of concrete, brick fields, and peat industry, making it necessary to prepare specialists, thus Grandis members were also invited. Their goal was to educate idealists loyal to futuristic principles; they practiced joint prayers, spiritual exercises, and had specific symbols and traditions. After graduating from Vytautas Magnus University they remained old fellows. By 1940, 115 members had vowed in Grandis. In 1940, with the beginning of the Soviet occupation, the activity of Grandis was prohibited, but its members joined anti-occupational activity and became one of the major powers in executing the uprising of 23 June 1941. The activity of Grandis continued during the German occupation and was an important part of anti-Nazi resistance. Grandis activity ceased in 1944 after the reoccupation by the Soviets, when its members joined the active anti-Soviet resistance. Seventeen members of Grandis died in the fighting; 22 were repressed and imprisoned in Soviet and Nazi labour camps.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8455
Updated:
2018-12-17 11:50:46
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: