On the academic understanding of legal interpretation in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On the academic understanding of legal interpretation in Lithuania
In the Journal:
International journal of Baltic law. 2005, vol. 2, no. 1, p. 60-79
Išspausdinta su daliniais pakeitimais: Lituanus. 2004, vol. 50, no. 1
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Teisės aiškinimas; Teismo precedentas; Interpretation of law; Precedent.
Keywords:
LT
Teisės istorija / History of law; Teisės mokslas / Legal science; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama teisės aiškinimo samprata Lietuvos moksliniuose tyrimuose, išskiriant konceptualias ir doktrinines problemas. Kaip bendroji konceptualioji problema išskiriama ir tiriama teisės aiškinimo sąvokos - to atskyrimo ir apibrėžimo - problema (1 dalis). Pastebima, kad bandant paaiškinti, kas yra teisės aiškinimas, tuo pačiu atskirti teisės aiškinimo sąvoką nuo teisinio argumentavimo sąvokos, susiduriama su problemomis, dėl kurių teisės aiškinimo sąvoka nėra aiškiai apibrėžta ar tinkamai atskirta nuo tariamai kitokios sąvokos. Kaip specialiosios konceptualiosios problemos tiriamos atskirų teisės aiškinimo būdų sampratų problemos: visų pirma, istorinio teisės aiškinimo metodo nevienareikšmės sampratos problema (4 dalis), taip pat atskirų teisės aiškinimo būdų kvestionuotinas atskyrimas ir traktavimas kaip teisės aiškinimo būdų, dėl ko šių būdų atskyrimas laikomas netikslingu ar netinkamu (5 dalis). Doktrinine problema laikomas kalbinio teisės aiškinimo būdo nepakankamas arba netinkamas įvertinimas teisinėje mokslinėje literatūroje (2 dalis), ir, kaip viena iš to pasekmių, aktyvaus teismo doktrinos propagavimas bei prioriteto jai teikimas valdžios šakų atskyrimo doktrinos sąskaita; straipsnyje grindžiama nuostata, kad vis dėlto demokratinėje santvarkoje prioritetas turi būti teikiamas valdžios šakų atskyrimo doktrinai (3 dalis). [Iš leidinio]

ENThe article analyses the concept of legal explanation in scientific surveys of Lithuania emphasizing conceptual and doctrine problems. The author defines and analyses the problem of the concept of legal explanation – the identification and the definition – as general conceptual problem (Part 1). The article states that the aim to explain the concept of legal explanation and separate it from legal argumentation meets the problems leading to unclear definition and undue separation of legal explanation from another, relatively different, concept. Problems related to various concepts of legal explanations are discussed as special conceptual problems: first, it discusses the problem of multidirectional understanding of historical method of legal explanations (Part 4) and questionable separation of some legal explanation methods considering them as ways of legal explanation, for what this separation is held as undue (Part 5). Insufficient and undue evaluation of linguistic legal explanation in scientific literature is considered as a doctrine problem (Part 2) resulted in active propagation and prioritisation of court doctrine on account of governmental branch separation doctrine. The article highlights an idea that, nevertheless, democratic society should give priority to the doctrine of governmental branch separation (Part 3).

ISSN:
1648-9349; 0024-5089
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8440
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: