Identity analysis based on the methodology of corpus linguistics

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Identity analysis based on the methodology of corpus linguistics
In the Journal:
Regioninės studijos [International Journal of Area Studies]. 2006, 2, p. 259-266. Language, diversity and integration in the enlarged EU: challenges and opportunities
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Semantika / Semantics; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTŠiandieninėje multikultūrinėje visuomenėje dažnai ieškoma savo tapatumo ženklų, ieškoma skiriančių ir jungiančių bruožų. Kai sienos tapo atviros, nacionalinio tapatumo klausimas mūsų visuomenėje tapo labai svarbus: klausiame, kas mes esame užsienio šalyje ir ką galvojame apie užsieniečius Lietuvoje. Straipsnyje siekiama išanalizuoti arabų tautinės mažumos tapatumą atskleisti lietuvių požiūrį į ją. Straipsnyje analizuoja leksemos Arab ir junginio Saudi Arabia reikšmes, vadovaujantis lingvistiniais metodais ir Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos tekstyno konkordancijomis. Tyrimas atliktas tokiais metodais: 1) Semantinės prozodijos – numanomas žodžio kontekstas ir konotacija; 2) Semantinės preferencijos – leksinė grupė: semantiniu būdu susieta lemų kategorija; 3) Kolokacijos – žodžių paplitimo dažnumas; 4) Koligacijos – žodžių su jungtukais ir dalelytėmis, priesagomis, priešdėliais dažnumas. Straipsnyje išsamiai analizuojami 3555 konkordancijose esantys onimai Arab (2613 atvejai) ir Saudi Arabia (942 žodžių junginio vartojimo atvejai).Reikšminiai žodžiai: Tapatybė; Arabai; Kolokacija; Tekstynai; Semantinis; Identity; Arab; Collocate; Corpus; Semantic.

ENIn today’s multicultural society, people often look for signs of individual identity as well as distinguishing and uniting features. When borders became open, the question of national identity became very relevant in our society: we pose ourselves a question: who are we in a foreign country and what we think about foreigners in Lithuania. The article aims to analyze identity of Arab national minority, reveal Lithuanian attitudes towards them. The article analyzes the meanings of a lexeme Arab and a word combination Saudi Arabia according to linguistic methods and Vytautas Magnum University Lithuanian language corpus concordances. The research was carried out employing these methods: 1) Semantic prosody – imaginary context and connotation of a word; 2) Semantic preferential– lexical group: a category of lemas connected in a semantic way; 3) Collocation – frequency distribution of words; 4) Colligation – frequency of words with joints and particles, prefixes, suffixes. The article analyzes in detail 3555 onyms found in concordances: Arab (2613 instances) and Saudi Arabia (942 instances of word pair use).

ISSN:
2029-2074; 2345-0223
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8433
Updated:
2018-12-17 11:50:41
Metrics:
Views: 25
Export: