Перспектива - глобальное в локальном

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Перспектива - глобальное в локальном
Alternative Title:
  • Perspective - global in local
  • Perspektyva: globalumas lokalume
In the Book:
Регионализм как культурная альтернатива глобализации / редакционная коллегия: Вацловас Багдонавичюс ... [et al.]. Гродно: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2005. P. 40-44
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacija iššaukė priešingą reiškinį - regionalizaciją. Reikėtų skirti "globalizacijos" ir "globalumo" sąvokas. Į regionalizmą, susidedantį iš lokalinės reikšmės suvokimo, reikia žiūrėti kaip į procesą, lydintį globalizaciją, ir į kaip jos unifikuojančią kultūrinę alternatyvą. Globalizacija asocijuojasi su centrinėmis jėgomis, ypatingai finansinėmis. Ji pasižymi vienodų standartų ir normų diktatu, panaikinančiu visus individualumus ir savitumus. Globalumas yra ne kas kita, kaip lokalumų visuma, kurios viena su kita yra sujungtos iš paskatos veikti bendromis jėgomis gamtos apsaugos, humanitarinės pagalbos, kovos su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu ir kt. naudai. Šiam tikslui įgyvendinti nepakanka vien galingųjų valstybių išteklių. Rezultatus galima pasiekti tik veikiant sutartinai bendrai. Šis principas galioja ir moksliniams tyrimams. Globalumas nėra priešingas lokalumui. Tai yra dvi vieno reiškinio pusės. Globalumo ir lokalumo problematika iš dalies tapo filosofinės refleksijos, kultūrologinių ir antropologinių tyrimų, įtraukiant ir komparatyvistinį požiūrį, objektu. Lietuvą ir Baltarusiją galima analizuoti ne tik kaip atskirus vienetus, bet ir kaip vienas kitam artimus regionus. Tokiu būdu lietuvių ir baltarusių mokslininkų mintis parengti bendrą straipsnių rinkinį yra perspektyvi ir labai laiku. Autorius daug dėmesio skiria šio straipsnių rinkinio struktūros ir straipsniuose svarstomų problemų aptarimui.Reikšminiai žodžiai: Regionalizmas; Lokalumas; Globalumas; Globalizacija; Regionalism; Local; Global; Globalization.

ENThe globalisation called for the opposite phenomenon – regionalisation. The concepts “globalisation” and “globality” should be considered differently. Regionalisation, which consists of the understanding of the local meaning, should be considered as a process coming next to the globalisation and as a cultural alternative unified by it. The globalisation associates with central forces, especially financial ones. It features uniform standards and norms neglecting individualities and varieties. Globality is nothing else as a set of localities related to each other in order to act on such issues as environmental protection, human help, fighting organised criminals and terrorism, etc. For this purpose, resources of powerful states are not enough. Results may be reached only by joint actions. This principle is relevant for scientific research too. Globality is not opposite to locality. These are two sides of the same phenomenon. Problems of globality and locality became subjects of philosophic reflection as well as culturologic and anthropologic studies involving the comparative attitude. Lithuania and Byelorussia may be analysed not only as separate countries, but also as neighbour regions. On this regard, the idea of Lithuanian and Byelorussian scientists to prepare a joint article is rather perspective and in-time. The author pays a lot of attention on the structure of this set of articles and the problems discussed within the articles.

ISBN:
9854177203
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8420
Updated:
2020-06-15 18:36:59
Metrics:
Views: 13
Export: