Šiaulių inteligentijos vaidmuo platinant ir leidžiant pasaulietinę lietuvišką spaudą 1896-1914 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių inteligentijos vaidmuo platinant ir leidžiant pasaulietinę lietuvišką spaudą 1896-1914 m
Alternative Title:
Role of the Šiauliai intelligentsia in the publication and distribution of the secular Lithuanian press in 1896-1914
In the Book:
Spauda ir leidyba lietuvių tautos istorijoje: vardai, idėjos, darbai, įvykiai / sudarė Bronius Maskuliūnas. Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019. P. 16-24
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Inteligentija; Lietuvybė; Moderni tauta; Nacija; Nacionalizmas; Pasaulietinė inteligentija; Pasaulietinė spauda; Periodinė spauda; Socialdemokratija; Tautinis sąjūdis; Šiauliai; Intelligentsia; Lithuanian identity; Lithuanian national movement; Nation; Nationalism; Periodical press; Secular intelligence; Secular press; Social democracy; Šiauliai.
Keywords:
LT
Inteligentija; Judėjimai / Movements; Lietuvybė; Moderni tauta; Nacija; Pasaulietinė inteligentija; Socialdemokratija; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas Šiaulių miesto pasaulietinės orientacijos inteligentijos vaidmuo lietuvių tautinio judėjimo plėtotėje 1896-1914 metais. Pristatoma Šiaulių miesto pasaulietinės inteligentijos charakteristika, aprašomi jos veikimo būdai irveiklos intensyvumas platinant nelegalią spaudą, o nuo 1906 m. ją legaliai leidžiant. Atskirai pristatomi konkretūs asmenys, kurie buvo tokios veiklos avangarde. Apibendrinamose darbo pastabose konstatuojama: a) tai, kad per visą lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo laikotarpį Šiauliai ir Šiaulių apskritis buvo tarp aktyviausių etnografinės Lietuvos miestų ir apskričių organizuojant spaudos platinimą ir kovojant už spaudos draudimo panaikinimą, lėmė Šiaulių gimnazijos kaip lietuviškos inteligentijos ugdymo ir telkimosi centras; b) tai, kad Šiauliai XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje labiau nei kaimyniniai miestai (Panevėžys, Raseiniai, Telšiai) buvo paveikti industrializacijos proceso, suponavo liberalių idėjų, iškeliančių demokratinių principų reikšmę, prielaidas bei socialdemokratinės orientacijos, keliančios socialinio teisingumo svarbą, idėjinių pažiūrų inteligentijos susitelkimą; c) Šiaulių inteligentijos veiklos, nukreiptos j lietuviškos spaudos organizavimą bei leidybą, faktai patvirtina nacionalizmo teoretiko Miroslavo Hrocho tezę: "kiekviename tautiniame sąjūdyje, ypač agitaciniame jo raidos tarpsnyje, svarbų, vadovaujantį vaidmenį vaidino inteligentija - aukštesnį nei vidurinį išsilavinimą įgiję žmonės, gyvenantys iš protinio darbo"; d) straipsnyje pristatyti ir aptarti faktai apie Šiaulių inteligentijos veiklą organizuojant, platinant ir leidžiant spaudą leidžia formuluoti tezę, kad Šiauliai XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje buvo vienas iš svarbiausių modernios lietuvių tautos formavimosi centrų.Toks teiginys grindžiamas amerikiečių politologo Karlo W. Deutsche modernios tautos kaip komplementarių komunikavimo įpročių arba kaip politiškai organizuotos, autonomiškos žmonių, gebančių sėkmingiau komunikuoti ir bendradarbiauti tarp savęs, negu su "išore", bendrijos apibrėžimu. [Iš leidinio]

ENThis article reveals the role of the secular intelligentsia from the city of Šiauliai in the development of the Lithuanian national movement in 1896-1914. It presents the characteristics of the secular intelligentsia in Šiauliai, describing their activities and their intensity in distributing the illegal press, and when it was legalised from 1906. Specific figures who were at the forefront of this type of activity are presented separately. The summarising comments state that: a) the fact that Šiauliai and the Šiauliai District were among the most active cities and districts of ethnographic Lithuania in organising the distribution of the press throughout the whole period of prohibition of any press in the Lithuanian script, and eventually the abolition of the press ban, was due to the existence of the Šiauliai Gymnasium as a centre for gathering and educating the Lithuanian intelligentsia; b) Šiauliai was a city that was affected more by industrialisation in the late 19th-early 20th centuries than its neighbours (Panevėžys, Raseiniai,Telšiai), which prompted the conditions for the concentration of a liberally-minded intelligentsia there, who raised the significance of democratic principles, a social democratic orientation and the importance of social justice; c) facts and activities of the Šiauliai intelligentsia that were directed at the organisation and publication of the Lithuanian press confirm the thesis of nationalism theoretician Miroslav Hroch that: "[...] in each national movement, especially during the agitation stage o f their development, an important and leading role is played by the intelligentsia - people with a higher education who make a living from engaging in intellectual work".d) facts, presented and discussed in this article about the activities of the Šiauliai intelligentsia in organising, distributing and publishing the press, allow us to formulate the thesis where Šiauliai can be considered as one of the most important centres of the formation of the modern Lithuanian nation at the end of the 19th and early 20th centuries. This claim is based on the definition by American political scientist Karl W. Deutsch about the modern nation as a community exhibiting complementary communicative habits, or as a politically organised, autonomous group of people able to communicate and cooperate amongst themselves better than with the "exterior". [From the publication]

ISBN:
9786098237054
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83865
Updated:
2021-02-14 17:14:55
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: