Lietuvių patarlės ir priežodžiai

Link to:
Collection:
Elektroniniai ištekliai / Electronic resources
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvių patarlės ir priežodžiai
Alternative Title:
  • Lithuanian proverbs and proverbial phrases
  • eLPP
Publication Data:
Vilnius, 2019
Pages:
1 elektroninis išteklius (online).
Notes:
Tekstas. Aprašo pagrindas - LLTI svetainės (http://archyvas.llti.lt/patarles/lt/savadas) informacija - 2020-03-16.
Contents:
Pradžia — Apie patarles ir priežodžius — Lietuvių patarlių ir priežodžių kartoteka - Patarlių ir priežodžių elektroninis sąvadas — Šaltinių sąvadas "Lietuvių patarlės ir priežodžiai" — Trumpa lietuvių patarlių bei priežodžių rinkimo ir skelbimo istorija— Lietuvių paremiologiniai tyrimai: bibliografija — Paieška - Kontaktai.
Keywords:
LT
Patarlės; Priežodžiai; Paremiologiniai tyrimai
EN
Proverbs; Proverbial phrases
Summary / Abstract:

LTPatarlių ir priežodžių elektroninis sąvadas pradėtas kurti Lietuvių literatūros ir tautosakos institute 1998 m., gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos paramą pagal „Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą“ bei „Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006-2015 m. programą“. Pirminę eLPP versiją kūrė: K. Grigas (programos vadovas 1998–2002-10), L. Kudirkienė (programos vadovė 2002-11–2004), D. Vaitkevičienė (programos vadovė 2005), D. Zaikauskienė, R. Kašėtienė, V. Ivanauskaitė, V. Daugirdaitė, programuotojai P. Skirmantas, D. Saulevičius, E. Blaževičius. Anuomet elektroninis sąvadas buvo sumanytas kaip Lietuvių literatūros ir tautosakos institute turimos patarlių ir priežodžių kartotekos elektroninis atitikmuo, į kurį būtų perkelti tipų pavadinimai (antraštės) bei tipus sudarantys variantai, taip pat visa papildoma informacija (duomenys apie pateikėją ir užrašytoją, užrašymo vieta, laikas, tekstų komentarai bei kontekstas). Į eLPP buvo nuspręsta perkelti absoliučiai visus kartotekos įrašus (į kapitalinį šaltinių sąvadą „Lietuvių patarlės ir priežodžiai“ (LPP) tekstai atrenkami pagal autentiškumo, vartojimo tradicijos kriterijus). Iš pradžių duomenų bazė pildyta patarlių tipais su visais turimais variantais, vėliau, įvertinus laiko bei darbo sąnaudas, ir paaiškėjus, kad rengiant spausdintinį LPP svarbiausia yra turėti tipų antraščių sąrašą, nuspręsta visų pirma sukurti elektroninį tipų antraščių katalogą, o variantų duomenų bazės pildymą atidėti. Pradėjus kurti elektroninį patarlių ir priežodžių sąvadą, skaičiuota, jog kartotekoje sukaupta daugiau kaip 200 000 patarlių ir priežodžių variantų. Nuo to laiko kartoteka papildyta keliolika tūkstančių įrašų.Iš pat pradžių akcentuota, jog toks sąvadas niekados negalėtų būti laikomas baigtu ir turėtų būti nuolat pildomas naujais duomenimis. eLPP patarlių tipų sąraše – per 54 000 antraščių. Į duomenų bazę surinktas maždaug trečdalis Kartotekoje turimų patarlių bei priežodžių variantų vartotojui kol kas nepasiekiamas, tipologiniame patarlės apraše rodomas tik variantų skaičius. 2018 m. gavus LMT finansavimą pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą projektui „Lietuvių patarlės ir priežodžiai: jų kaupimas, tyrimai ir sklaida“ (2018–2021 m., sutartis Nr. S-LIP-18-43) duomenų bazę imtasi atnaujinti: sukurta nauja duomenų bazės struktūra, turinio valdymo sistema, suprogramuota paieškos sistema – paprastoji paieška, išplėstinė paieška, pasirenkamieji sąrašai; siekiant eLPP pritaikyti tarptautiniam naudojimui sukurta angliška svetainės versija. Duomenų bazę atnaujina ir kuria: D. Zaikauskienė (projekto vadovė), R. Kašėtienė, V. Džekčioriūtė, A. Ciesiūnas (IT specialistas), S. Senkuvienė (vertėja į anglų k.), L. Kudirkienė, R. Papšytė, I. Snukiškienė (atitikmenų latvių, lotynų ir lenkų k. rinkėjos). Vartotojui stengiamasi pateikti kiek įmanoma geriau sutvarkytus ir kuo labiau susistemintus duomenis. Pateikiant tipų antraštes bei redaguotus variantų tekstus laikomasi bendrųjų redagavimo principų. Redaguojant nekeičiama leksika nei žodžių tvarka (lieka archaizmai, svetimybės, netaisyklingos darybos žodžiai). Išlaikoma tarmės fonetika, kiek ją gali atspindėti bendrinės kalbos rašmenys. Laikomasi dabar galiojančių rašybos ir skyrybos normų, t. y. taisomos rašybos klaidos, atsiradusios dėl nepakankamo užrašytojų raštingumo ar dėl pakitusių rašybos taisyklių.Paisant autentiškumo, paliekamos viename posakyje susidūrusios bendrinės kalbos ir tarminės formos, jei taip buvo užrašyta. Jau pradiniuose eLPP kūrimo etapuose buvo nuspręsta patarlės tipologinį aprašą išplėsti papildomais duomenimis, sukauptais rengiant spausdintinį LPP. Taigi tipų antraščių lygmenyje vartotojas šiuo metu, be tipo antraštės, mato tam tipui spausdintame LPP suteiktą numerį, tipo antraštės vertimus į anglų, vokiečių bei rusų kalbas, populiaresnius tipo antraštės atitikmenis kitomis kalbomis bei tų atitikmenų šaltinius, taip pat – sąsajas su kitais tipais. Pastaruoju metu pajutome, kad besidomintiems lietuvių patarlėmis bei priežodžiais, taip pat ir jaunesnės kartos tyrėjams randasi vis daugiau nesuprantamų posakių (pvz., Tu krošėsi, o aš kakalį kursiu!; Dėl manęs nebus margos karčemos; Kąsnis malką veda; Katė knygas pagavo; Sukis, sukis, kedely, dar namieje keturi; Keikena – neikena, malda – pakvola ir kt.) todėl tipo apraše ėmėme pildyti „Interpretacijos“ skiltį: čia teikiame turimus užfiksuotus patarlės variantų reikšmės aiškinimus, o kai jų nėra, duomenų bazės pildytojas įrašo galimą posakio interpretaciją – įprastai vartojimo tradicijos nulemtą, visuotinai žinomą posakio reikšmę. Populiariausių patarlių tipų reikšmė̃s interpretacijos verčiamos į anglų kalbą.

ENElectronic Compilation of Proverbs and Proverbial Phrases was started to be developed in the Institute of Lithuanian Literature and Folklore in 1998 after receiving the support from the State Commission of the Lithuanian Language. The design of the initial version of the eLPP (1998–2005) was supervised by Kazys Grigas (1998–2002), Lilija Kudirkienė (2002–2004), Daiva Vaitkevičienė (2005). In those day the electronic compilation was meant to be an equivalent of the Card Index of proverbs and proverbial phrases kept in the Institute of Lithuanian Literature and Folklore. The title of types (headings) and variants comprising certain types had to be transferred into the electronic version as well as all the additional information, such as data about the presenter and the collector of folklore, place, time of making a record, comments and context of texts, had to be added. The decision was made to transfer absolutely all entries from the Card Index into the eLPP (whereas the publication “Lithuanian Proverbs and Proverbial Phrases” (LPP) contains proverbs that are tested against the criteria of authenticity and tradition of usage). From the beginning, types of proverbs with all recorded variants were added to the database, but later, having evaluated time and effort required for the task and found out that in order to prepare a hard copy of LLP the most important thing is to have a list of headings, the decision was made to design an electronic catalogue of headings of types and to postpone the addition of variants of proverbs to the database. When the electronic compilation of proverbs and proverbial phrases was started to be designed, it was calculated that the Card Index contained more than 200 000 variants of proverbs and proverbial phrases. Since then some ten thousands of entries were added to the Card Index.It was accentuated in the beginning that such a compilation may never be considered to be complete and finished as it should be constantly enriched with new data. The eLPP list of proverb types contains more than 54 thousands of headings. Around one third of variants of proverbs and proverbial phrases collected in the Card Index that have been transferred to the database is not yet available for general user: typological description of a proverb only indicates the number of variants. In 2018, after receiving financing from the Lithuanian Research Council according to the State programme for Lithuanian studies and dissemination 2016-2024 for the project “Lithuanian Proverbs and Proverbial Phrases: Compiling, Research and Dissemination” (2018-2021, Agreement No. S-LIP-18-43), the updating works of the database started: a new structure of the database and a content management system were designed, newly programmed search engine now contains functions of simple search, advanced search, selection lists; in order to adapt the eLPP to the international use, an English version of the website was designed. The database is being updated and designed by Dalia Zaikauskienė (project leader), Rasa Kašėtienė, Vita Džekčioriūtė, Arūnas Ciesiūnas (IT specialist), Salvina Senkuvienė (translator into English), Lilija Kudirkienė, Renata Papšytė, Irena Snukiškienė (collectors of equivalents in Latvian, Latin and Polish). In the initial stages of designing the eLPP, the decision was made to extend the typological description of a proverb by additional data accumulated while preparing the paper version of the LPP.Therefore, on the scale of headings of types, the user can see not only the heading of the type but also the number allocated in the paper version of the LPP, translations of the heading of the type into English, German, Russian, popular equivalents of the heading of the type in other languages and sources of the equivalents, and links to other types. Due to the recently observed arising need of researchers as well as those generally interested in Lithuanian proverbs and proverbial phrases to find an explanation of a saying the category “Interpretation” in the description of a type has been introduced to be filled in. Recorded explanations of variants of a proverb are given in the category: in case of absence of explanations, the one who is filling-in the database gives a possible interpretation of a saying which might be determined by the tradition of usage or might be widely known in general. The interpretations of most popular proverb types are translated into the English language.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83408
Updated:
2020-07-28 20:31:07
Metrics:
Views: 49    Downloads: 13
Export: