Jaunų suaugusiųjų subjektyviai suvokto seksualinio priekabiavimo patyrimo, atsako į seksualinį priekabiavimą ir seksualinio priekabiavimo pasekmių analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunų suaugusiųjų subjektyviai suvokto seksualinio priekabiavimo patyrimo, atsako į seksualinį priekabiavimą ir seksualinio priekabiavimo pasekmių analizė
Alternative Title:
Analysis of subjectively perceived sexual harassment experiences, responses to sexual harassment and sexual harassment consequences of young adults
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2019, Nr. 2 (85), p. 35-45
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atsakas į seksualinį priekabiavimą; Jauni; Jauni suaugusieji; Seksualinio priekabiavimo suvokimas ir pasekmės; Suaugusieji; Perception and consequences of sexual harassment; Response to sexual harassment; Young adults.
Keywords:
LT
Atsakas į seksualinį priekabiavimą; Jauni; Jauni suaugusieji; Seksualinio priekabiavimo suvokimas ir pasekmės; Suaugusieji; Sveikata / Health.
EN
Young adults; Perception and consequences of sexual harassment; Response to sexual harassment.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – atskleisti subjektyvų jaunų suaugusiųjų seksualinio priekabiavimo patyrimą, šio patyrimo pasekmių ir atsako į seksualinį priekabiavimą suvokimą bei vertinimą. Medžiaga ir metodai. 2019 m. vasario–kovo mėnesiais atliktas kokybinis tyrimas, kuriame dalyvavo 62 informantai (60 moterų ir 2 vyrai) nuo 18 iki 40 metų amžiaus, patyrę seksualinį priekabiavimą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. Informantai atrinkti netikimybinės atrankos būdu. Siekiant atskleisti subjektyvų seksualinio priekabiavimo patirties suvokimą ir su juo susijusius veiksnius, atlikta atsakymų į atvirus tyrimo klausimus turinio analizė. Rezultatai. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad seksualinį priekabiavimą patyrę asmenys susiduria su sunkumais identifikuodami patirtį ir yra linkę abejoti savo neigiamais išgyvenimais, jiems trūksta žinių apie seksualinį priekabiavimą, nežino, kaip vertinti priekabiautojo socialiniam statusui prieštaraujantį elgesį. Seksualinio priekabiavimo patyrimas siejamas su sunkumais palaikant romantinius ir seksualinius santykius, pasikeitusiu požiūriu į savo išvaizdą, taip pat užsitęsusiu nesaugumo jausmu ir savo mobilumo ribojimu, didesniu domėjimusi seksualinio priekabiavimo problema. Tyrimo duomenų analizė parodė, jog į seksualinį priekabiavimą dažniausiai reaguojama elgesį ignoruojant ar vengiant kontakto su priekabiautoju, netiesiogiai išreiškiant nepasitenkinimą elgesiu, daug rečiau pasirenkami asertyvūs atsako į seksualinį priekabiavimą būdai. Išvados. Seksualinio priekabiavimo patyrimas ir šio patyrimo suvokimas yra ilgalaikiai procesai, kuriems reikšmingos įtakos turi įvairūs aplinkos veiksniai ir turimos žinios apie seksualinį priekabiavimą. Net pasibaigus seksualiniam priekabiavimui, šis patyrimas gali būti iš naujo išgyvenamas ir permąstomas, todėl nesibaigia kartu su pasibaigusiu nepageidaujamu seksualinio pobūdžio elgesiu.Vienkartinė seksualinio priekabiavimo patirtis gali kokybiškai paveikti nukentėjusiojo asmeninį ir socialinį gyvenimą, turėti reikšmingos įtakos savęs ir aplinkos vertinimui. Seksualinio priekabiavimo pasekmės siejamos su pasikeitusiu požiūriu į seksualinio priekabiavimo problemą ir savo išvaizdą, taip pat su socialinių santykių kūrimo ir palaikymo sunkumais. Dažniausiai pasirenkamas pasyvus atsakas į seksualinį priekabiavimą, taikomi ir skirtingi atsako į priekabiavimą būdai priklausomai nuo situacijos ypatumų. [Iš leidinio]

ENAim. To reveal the subjective experiences of sexual harassment, the perception and the consequences of this experience and the chosen response to this experience of young adults. Methods. The study that was conducted on February- March of 2019 involved 62 participants (60 women and 2 men) aged 18 to 40, who have experienced sexual harassment no less than 6 months ago. Convenient sampling was used. In order to reveal the subjective perception of sexual harassment experience and related factors, the thematic analysis was used to analyze answers of 62 participants who voluntarily answered open-ended questions. Results. According to the results, participants who have experienced sexual harassment face difficulties in identifying their experience as such and tend to question their negative experiences, also lack information of sexual harassment, and do not know how to perceive behavior contrary to harasser‘s social status. The experience of sexual harassment is associated with difficulties in the romantic and sexual relationship, a change in attitude to one‘s appearance, as well as a prolonged sense of insecurity and a restriction of victims‘ mobility, a greater interest in the problem of sexual harassment. Data analysis also showed that sexual harassment is most often reacted by ignoring or avoiding contact with the harasser, indirectly expressing dissatisfaction with behaviors, and using a less assertive response to sexual harassment. Conclusions. The experience of sexual harassment and the perception of this experience are long-term processes that are influenced by a variety of environmental factors and information about sexual harassment. Even after the end of sexual harassment, this experience can be re-experienced and ruminated, so it does not end with the end of unwanted sexual behavior.One-time experience of sexual harassment can have a significant impact on the victim‘s personal and social life and impacts self and environmental perception. The consequences of sexual harassment experience are related to the changed perception of sexual harassment problem, self-appearance, and the difficulties in developing and maintaining social relationships. Most often, passive response to sexual harassment is chosen, and more than one type of reaction to sexual harassment is used, depending on the specificities of the situation. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83360
Updated:
2021-02-02 19:04:29
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: