The Power of vague language : persuasive use of quantifiers in British spoken academic discourse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Power of vague language: persuasive use of quantifiers in British spoken academic discourse
In the Book:
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Skoliniai / Loan words; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTŠiuo darbu siekiama parodyti, jog netiksli kalba gali būti vartojama kaip įtikinėjimo strategija. Tendencija įtaigiai vartoti netikslią kalbą išryškėjo darbo metu atliktame kiekinių žymeklių (pvz., many (daug), a lot (daug), a little (šiek tiek), few (mažai), numbers of (daug) ir pan.) tyrime, kuris apima šių leksinių vienetų vartoseną britų sakytiniame akademiniame diskurse. Duomenys surinkti iš vienos Britų Nacionalinio tekstyno (British National Corpus) dalies, kurią sudaro įrašai, daryti mokymo įstaigose; tirtos tekstyno dalies dydis – maždaug 1 milijonas žodžių. Tyrimas parodė, jog netiksli kalba yra glaudžiai susijusi su kalbėtojo įtikinėjimo galia. Pastebėta, jog kiekiniai žymekliai įvertina kiekio svarbą ir todėl dažnai yra vartojami siekiant įtikinti klausytoją. Priešingai nei kiekiniai žymekliai, tikslūs skaičiai yra sunkiau apdorojami ir reikalauja daugiau pastangų iš klausytojo. Tuo tarpu kiekiniai žymekliai yra jau paruoštos ir lengvai prieinamos kiekių interpretacijos. Žymekliai, žymintys didelius kiekius (pvz. a number of, numbers of, tons of ir much) pabrėžia, jog kiekis yra išimtinai didelis, o mažus kiekius žymintys žymekliai sušvelnina teiginius ir pateikia kiekius kaip mažiau reikšmingus. Tyrimo metu gauti duomenys rodo, kad įtaigi kiekinių žymeklių vartosena yra ypač būdinga mokytojams/ dėstytojams, kurie turi daugiau socialinio konteksto nulemtos galios ir autoriteto, kurį jiems svarbu išlaikyti, o įtaigus kalbėjimas gali padėti tai padaryti. Be to, mokytojams svarbu pabrėžti tam tikrus kiekius, kad mokiniai/studentai atkreiptų į juos dėmesį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Prekės ženklas; Viešasis diskursas; Svetimybės; Globalizacija; Shop sign; Public discourse; Foreignism; Globalization.

ENThis piece of writing is aimed at showing that vague language may be used as a persuasion strategy. The tendency to use vague language persuasively was discovered in a study of quantifiers (e.g., many, a lot, a little, few, numbers of, etc.), which covered the use of these lexical units in British spoken academic discourse. The data were collected from one part of the British National Corpus comprised of records made by educational establishments; the studied part of the corpus is comprised of approximately one million words. The study shows that vague language is closely related with the speaker's powers of persuasion. It has been noticed that quantifiers define the importance of amount and are therefore often used to persuade listeners. Unlike quantifiers, precise figures are more difficult to understand and require more effort from listeners. Meanwhile, quantifiers are prepared interpretations that are easy to understand. Quantifiers defining large amounts (e.g. a number of, numbers of, tons of and much) emphasize that the amount is extremely large, while quantifiers defining small amounts temper statements and present amounts as less significant. According to the data obtained during the study, persuasive use of quantifiers is particularly characteristic of teachers/lecturers who have more social power and authority that they want to retain, while persuasive speech can help to achieve this. In addition, it is important for teachers to emphasize certain quantities, so that schoolchildren/students take notice of them.

ISBN:
8270994286
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8330
Updated:
2013-04-28 16:45:27
Metrics:
Views: 19
Export: