Prielaidos lietuviškos knygos plėtotei Karaliaučiuje pirmajame XVIII amžiaus dešimtmetyje: sekant Johano Jakobo Kvanto biografijos pėdsakais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prielaidos lietuviškos knygos plėtotei Karaliaučiuje pirmajame XVIII amžiaus dešimtmetyje: sekant Johano Jakobo Kvanto biografijos pėdsakais
Alternative Title:
Prerequisites for the development of a Lithuanian Book in Königsberg
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2006, 22, p. 239-267
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karaliaučius; Prūsijos kultūra; Lietuviškos XVIII a. Prūsijos knygos; Konigsberg; 18th century culture in Prussia; Johann Jacob Quandt; Lithuanian 18th century books printed in Prussia.
Keywords:
LT
Karaliaučius; Lietuviškos XVIII a. Prūsijos knygos; Prūsijos kultūra.
EN
18th century culture in Prussia; Johann Jacob Quandt; Konigsberg; Lithuanian 18th century books printed in Prussia.
Summary / Abstract:

LTSkleisdamas vieno žymiausių Rytų Prūsijos bažnytinio ir akademinio gyvenimo veikėjų, Prūsijos lietuvių dvasinio vadovo ir religinio švietėjo Johano Jakobo Kvanto (Johann Jacob Quandt, 1686-1772) biografijos puslapius, nūdienis skaitytojas gali iš arčiau pažvelgti į tolstantį XVIII amžių ir suvokti, kokiomis aplinkybėmis šiame Vidurio Rytų Europos krašte dygo Apšvietos daigai. Iš pirmo žvilgsnio Kvanto curriculum vitae gali pasirodyti tipiškas ano meto intelektualo pasirengimo dvasinei tarnystei bei tarnavimo savo kraštui ir karaliui atvejis, tačiau tariamoje bendrybėje išryškėja konkretaus asmens biografijos ypatybės, kurias lėmė neeiliniai įgimti gabumai, ypatingi charakterio bruožai ir dvasinė charizma. XVIII a. pirmajame dešimtmetyje pastebimas lietuvių raštijos pakilimas. Akademinį jaunimą veikė iš Vakarų sklindančios Apšvietos idėjos, Karaliaučių pasiekdavo žinios apie filologines draugijas, veikusias Vokietijoje ir Prancūzijoje. Būsimiems lietuvių kunigams didelį poveikį darė vokiečių kalbos grynumo idėja, puoselėjama garsiausiuose Vokietijos universitetuose. Vis daugiau knygų Karaliaučiuje buvo spausdinama vokiškai, lotynų kalbos vartojimas pamažu buvo ribojamas ir akademijoje, daugiau teisių įgavo vietinės Prūsijos krašto kalbos – lietuvių ir lenkų. Palankios sąlygos sudarė prielaidas lietuvių raštijos pakilimui: per trumpą laiką, 1701-1706 m. buvo išspausdintos net 5 lietuviškos knygos. Reikėjo asmens, galinčio suburti visas lietuvių raštijos pajėgas svarbiausiam tikslui – lietuviškos Biblijos pirmajam leidimui. Toks asmuo buvo Johanas Jakobas Kvintas.

ENGoing through the pages of the biography of Johann Jacob Quandt (1686-1772), one of the most prominent actors in the ecclesiastic and academic life of the Eastern Prussia and the spiritual leader and religious educator of the Prussian Lithuanians, a contemporary reader may take a closer look at the receding 18th century and realize under what circumstances the sprouts of education sprang in this area of Central Eastern Europe. At first glance, the Quandt’s curriculum vitae may seem a typical case of an intellectual of the time, preparing for the spiritual service and serving his land and the King; however, the supposed commonality reveals the biographical peculiarities of a specific person of extraordinary innate talents, special character traits and spiritual charisma. The first decade of the 18th c. presents a rise in the Lithuanian writing. The academic youth was influenced by the western ideas of Enlightment, information on German and French philological societies reached Königsberg. The future Lithuanian priests were greatly influenced by the idea of purity of the German language fostered in German universities. More books in Königsberg were published in German, the usage of Latin was gradually restricted in the academe as well, the rights of the local languages of Prussia – Lithuanian and Polish – were extended. Favourable conditions created prerequisites for the rise in the Lithuanian writing: as many as 5 Lithuanian books were published in a rather short period (1701-1706). A person capable of organizing all the forces of the Lithuanian writing for the main goal – the first edition of a Lithuanian Bible was needed. And the person was Johann Jacob Quandt.

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8328
Updated:
2018-12-17 11:50:33
Metrics:
Views: 20
Export: