Rimvydas Šilbajoris skaito Tomą Venclovą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rimvydas Šilbajoris skaito Tomą Venclovą
Alternative Title:
Rimvydas Šilbajoris reads Tomas Venclova
In the Journal:
Colloquia. 2006, 16, p. 37-53
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Metodologinis apibrėžtumas; Totalitarizmo kritika; Methodological distinctness; Criticism of totalitarianism; Josif Brodskij.
Keywords:
LT
Metodologinis apibrėžtumas; Politinė sistema / Political system.
EN
Criticism of totalitarianism; Josif Brodskij; Methodological distinctness.
Summary / Abstract:

LTRimvydas Šilbajoris yra rašęs apie daugelį lietuvių poetų ir prozininkų: Juozą Aputį, Vytautą Bubnį, Janiną Degutytę, Sigitą Gedą, Algimantą Mackų, Justiną Marcinkevičių, Joną Meką, Eduardą Mieželaitį, Henriką Nagį ir daugelį kitų. Kai kurių jų kūrybos kelią jis atidžiai sekė, vis grįždavo prie jų anotacijose, recenzijose ir straipsniuose. Tomas Venclova – vienas tokių rašytojų, kurio kūryba visą laiką traukė Šilbajorio dėmesį. Šiame straipsnyje chronologiškai peržvelgiami Šilbajorio tekstai, skirti Venclovos kūrybai, siekiama kritiškai įvertinti literatūrologo analizę, atkreipiamas dėmesys į metodologinio pobūdžio problemas: kaip pats Šilbajoris apibrėžia savąjį literatūros tyrinėjimo metodą ir kiek šios deklaracijos atitinka analizės realybę. Šilbajorį domino įvairių žanrų Venclovos knygos – tiek poezija, tiek literatūrologija, tiek vertimai, esė ar interviu. Akiračiuose, Aiduose, Books Abroad ir kitur Šilbajoris recenzavo ar anotavo daugelį Venclovos knygų. Jis nėra rašęs apie monografiją Alexander Wat: Life and Art of an Iconoclast (1996) ir apie knygą Vilnius: Vadovas po miestą (2001). Vienas iš reikšmingiausių Šilbajorio straipsnių apie Venclovos eilėraščius „Struktūros ir dimensijos Tomo Venclovos poezijoje“ išspausdintas 1975 m., kai Venclova dar tebegyveno Lietuvoje ir tebebuvo vienintelio poezijos rinkinio autorius. Šilbajorį ir Venclovą jungė tas pats „pasaulio kultūros“ ilgesys, suinteresuotas ir reiklus požiūris į savosios kultūros ir literatūros reiškinius.

ENRimvydas Šilbajoris has written about many Lithuanian poets and prose writers: Juozas Aputis, Vytautas Bubnys, Janina Degutytė, Sigitas Geda, Algimantas Mackus, Justinas Marcinkevičis, Jonas Mekas, Eduardas Mieželaitis, Henrikas Nagys and many others. In some cases he followed their creative career closely, always returning to them in annotations, reviews and articles. Tomas Venclova is one of the writers whose creative work always attracted Šilbajoris’ attention. This article reviews in chronological order Šilbajoris’ texts about Venclova’s work, trying to critically evaluate the literaturologist’s analysis. Attention is drawn to methodological problems: how Šilbajoris himself describes his literary analysis method and how this declaration matches the reality of his analysis. Šilbajoris was interested in various genres of Venclova’s books – poetry, literary studies, translations, essays or interviews. In Akiračiai, Aidai, Books Abroad and elsewhere, Šilbajoris reviewed and annotated many of Venclova’s books. He has not written about the monograph Alexander Wat: Life and Art of an Iconoclast (1996) nor about the book Vilnius: a Ruler about Town (2001). One of the most significant of Šilbajoris’ articles about Venclova’s poetry, Structural dimensions in Tomas Venclova’s poetry, was published in 1975, when Venclova still lived in Lithuania and was still only the author of one collection of poetry. Šilbajoris and Venclova were united by the same yearning for “world culture”, an informed and demanding outlook on our own culture and literary phenomena.

ISSN:
1822-3737
Related Publications:
Rimvydo Šilbajorio skaitymo menas - "sujungti laidus" / Aušra Jurgutienė. Žmogus ir žodis. 2012, 2, p. 77-82.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8312
Updated:
2018-12-17 11:50:31
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: