Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku : o znaczeniu idei wyboru - między prawami a obowiązkami

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku : o znaczeniu idei wyboru - między prawami a obowiązkami
Alternative Title:
On the royal elections in the Polish-Lithuanian Commonwealth between 16th and 18th century : the meaning of choice - between rights and obligations
Editors:
Publication Data:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
Pages:
742 p.
Series:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3525
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Słowo wstępne — Część 1. WOKÓŁ IDEI, SYMBOLI I PRAKTYKI WYBORU: Teresa Chynczewska-Hennel. "Majestat naszych królów uznajemy za taki, jaki Imperium Rzymskie czciło w swoich cesarzach" ; Ewa Dubas-Urwanowicz. Konsekwencje polityczne elekcji vivente regepodczas panowania dwóch ostatnich Jagiellonów ; Mariusz Markiewicz. Europa a elekcje polskich monarchów w XVII i XVIII wieku ; Andrzej Stroynowski. Zalety i wady tronu elekcyjnego w świetle wystąpień sejmowych czasów stanisławowskich ; Jolanta A. Daszyńska. Pierwsze elekcje prezydenckie w Stanach Zjednoczonych Ameryki - wdrażanie teorii w praktykę — Część 2. ELEKCJE KRÓLÓW W RZECZYPOSPOLITEJ. Pierwsze wolne elekcje w państwie polsko-litewskim: Maciej Scrwański. Cudzoziemskie metody pozyskiwania szlachty na polu elekcyjnym w 1573 roku ; Tomasz Kempa. Problem kandydatów do tronu Rzeczypospolitej w kontekście podziałów w clicie politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego w trzech pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta ; Dorota Grcgorowicz. Dylematy papieskiej dyplomacji. Stanowisko polityczne Stolicy Apostolskiej a działalność nuncjusza Annibale Di Capua wobec elekcji 1587 roku ; Agnieszka Pawlowska-Kubik. Wolna elekcja i "wolna" detronizacja? Funkcjonowanie i postrzeganie artykułu de nonpraestanda oboedienlia w czasie rokoszu sandomierskiego ; Jerzy Urwanowicz. Żółkiewscy w trzecim bezkrólewiu (1586-1588) ; Dariusz Dolański, Filip Wolański. Pierwsze bezkrólewie i wolne elekcje w XVIII-wiecznych kompendiach historycznych.Elekcje Władysława IV i Jana Kazimierza: Anna Filipczak-Kocur. Bracia Zbarascy wobec następstwa tronu w Polsce ; Przemysław Gawron. Armia koronna w czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta III Wazy ; Artur Goszczyński. Taksa warszawska z 11 października 1632 rokuPrzyczynek do spraw organizacji elekcji Władysława IV ; Paweł Duda. Nuncjatura apostolska w Warszawie i w Wiedniu wobec elekcji Władysława IV - przyczynek do badań nad czwartym interregnum ; Maciej Franz. Wolna elekcja w czasach wojnyO okolicznościach elekcji króla Polski w 1648 roku. Elekcja Jana III Sobieskiego: Monika Konrädova (Hruikovä). Elekcje królów polskich w drugiej połowic XVII wieku oczyma dyplomatów cesarskich ; Zbigniew HundertWojsko koronne a elekcja 1674 roku ; Robert Kołodziej. Sejm elekcyjny w 1674 roku-precedens w procedurze sejmowej? ; Aleksandra Ziober. Dziennik wizyt posła cesarskiego Krzysztofa Leopolda Schaffgotscha jako przyczynek do wyjaśnienia przebiegu elekcji 1674 roku. Elekcja Augusta II: Aleksandra Skrzypietz "jestem zdecydowany nie robić niczego pochopnie..." - elekcja 1697 roku w korespondencji księcia Conti ; Mariusz Sawicki. Partia francuska na Litwie w latach 1696-1697 w świetle dokumentów i rachunków dyplomatów Ludwika XIV Przyczynek do dziejów elekcji Augusta II ; Michał Zwierzykowski. Elekcja Stanisława Leszczyńskiego w roku 1704 - wynik przypadku czy efekt działań politycznych? Elekcja Augusta III: Zbigniew Anusik. Szwecja wobec rozdwojonej elekcji w Rzeczypospolitej w 1733 roku ; Urszula Kosińska. Kandydatura Emanuela Portugalskiego (Don Manuela dc Braganęa) do tronu polskiego w latach 1729-1733 ; Małgorzata Durbas. Ważność drugiej elekcji Stanisława Leszczyńskiego w świetle trzeciego traktatu wiedeńskiego ; Tomasz Ciesielski. "Gorący" koniec lata i początek jesieni 1733 roku Początki rosyjskiej interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej ;Андрэй Мацук. Соймш прьшльшкау Аугуста III у Вялiкiм княстве Лгтоускiм у 1733-1774 гадах. Elekcja Stanisława Augusta: Arkadiusz М. Stasiak. Wybór króla a charyzmat władzy monarszej na przykładzie elekcji z roku 1764 ; Henryk Kocój. Obrady Sejmu Wielkiego w relacjach rezydenta saskiego Franciszka Essena Wokół elekcji elektora saskiego — Część 3. WOKÓŁ ELEKCJI URZĘDNIKÓW: Andrzej Rachuba. Uczestnictwo duchownych w sejmikach w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1569-1764 ; Maria Czeppe. Elektorzy w sukienkach.Wpływ duchowieństwa i kobiet na wyniki sejmików pod koniec panowania Augusta III. Rekonesans ; Witold Filipczak. Elekcje ziemskich urzędników sądowych w czasach Rady Nieustającej ; Katarzyna Bucholc-SrogoszElekcje marszałków Rady Nieustającej ; Tadeusz Srogosz "Plantowanie" wyborów posłów, komisarzy i urzędników przez stronnictwo regalistyczne na sejmiku województwa kijowskiego w Żytomierzu w 1790 roku ; Dariusz Nawrot. Między tradycją Rzeczypospolitej a zasadami scentralizowanego państwa Obiór urzędników na Litwie w 1812 roku —Bibliografia (Aleksandra Ziober) — Wykaz skrótów — Indeks osobowy (Aleksandra Ziober) — Summary.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika; Valdovai; Lietuvos XVII-XVIII a. istorija; Rinkimai
EN
The Polish-Lithuanian Commonwealth; Monarchs; The Lithuanian XVII-XVIII c . history; Elections
Summary / Abstract:

ENThe following studies collected in this volume are devoted to the subject matter of the royal elections in the political and legal tradition of the Polish-Lithuanian Commomvealth between the 16th and the 18th century. The volume has been divided into three parts, comprised of thirty-five essays total. The first part, titled "On the Idea, Symbols and Practice of Choice", approaches the royal elections from the perspective of the study of political doctrine. The article by Teresa Chynczewska-Hennel presents examples of Old Polish political life which reflect the standpoint that the royal elections benefitted the Commonwealth in selecting the best candidates to the throne of Poland. Andrzej Stroynowski, in turn, focuses on both the benefits and the drawbacks of royal elections. Mariusz Markiewicz offers insight into the ways in which Polish royal elections were perceived in 17th century-Europe. Finally, an article by Jolanta A. Daszyńska constitutes a conclusion of sorts, as it touches upon the topic of the first presidential election in the United States of America understood as a reflection of the practical realization of the republican ideals of that young nation's society. The second part of the volume, dedicated specifically to the particular elections of the rulers of the Commonwealth, is divided into six parts and ordered chronologically according to the individual rulers referenced in the articles. As a result, this part of the volume constitutes a synthetic overview of the evolution of the idea of the royal election in Polish political tradition between the 16th and the 18th century. This part of the volume begins with articles on the development of early modern political theory and praxis related to the elections in the times of the last of the Jagiellonian dynasty.Maciej Serwa liski, Tomasz Kempa, Jerzy Urwanowicz, and Dorota Gregorowicz, write about the political praxis during the first royal elections, while Agnieszka Pawlowska-Kubik as well as Dariusz Dolaiiski and Filip Wolaiiski devote their articles to the conceptions of the royal elections in their initial stages (with regard to Zcbrzydowski's Rebellion and 18th century historical compendia respectively). In the parts devoted to elections during the reign of Sigismund III Vasa's two sons as well as the reign of John III Sobieski, the authors discuss the issues of the relationship with the political elites (Anna Filipczak-Kocur, Maciej Franz), as well as the military (Przemysław Gawron, Zbigniew Hundert). In turn, Paweł Duda, Monika Konradowi, and Aleksandra Ziober touch upon the diplomatic relationships with the Vatican and the Moly Roman Empire, while Artur Goszczyński and Robert Kołodziej focus on the organization of the election. Eight of the articles in this part of the volume discuss the crucial Saxon period in the history of Poland. Mariusz Sawicki and Andriej Matuk discuss the attitude of the Commonwealth elites to the election of the Saxon kings. The diplomatic issues connected with European politics are elaborated upon by Aleksandra Skrzypietz (the correspondence of the Prince of Conti), Zbigniew Anusik (Swedish politics), and Urszula Kosińska (Infante Manuel, Count of Ourem's candidacy to the throne of Poland). Moreover, this part of the volume focuses also on the important issue of the candidacy and election of Stanisław Leszczyński to the throne of Poland, which is touched upon in different contexts in articles by Michał Zwierzykowski, Tomasz Ciesielski, and Małgorzata Durbas.Moreover, two articles are devoted to the era of Stanisław August Poniatowski: Arkadiusz M. Stasiak writes about the election of the king in the context of the God-given power of the king, on the basis of the election of 1764, while Henryk Kocój discusses the issue of electing a Saxon ruler during the time of the Great Sejm, in the context of the account of the Saxonian representative to Poland, August Franz Essen. The last part of the volume is devoted to the election of civil servants in the Commonwealth. Andrzej Rachuba and Maria Czeppe discuss the influence of clergy on the decisions made at regional councils. Witold Filipczak presents the issue of the election of landed magistrates in the times of the Permanent Council, while Katarzyna Bucholc-Srogosz touches upon the election of the speakers of the Permanent Council. Tadeusz Srogosz discusses the issues with electing representatives and civil servants by the royalist faction at the regional council in Żytomierz in 1790. This part of the volume concludes with an article by Dariusz Nawrot, "Between the Commonwealth Tradition and the Rules of Centralized Power. The Election of Civil Servants in Lithuania in 1812". The volume ends with an extensive bibliography and index. [From the publication]

ISBN:
9788380129030, 9788380129061 (el. versija)
Subject Area:
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83062
Updated:
2020-07-31 13:55:28
Metrics:
Views: 8
Export: