Das Europa-Abkommen mit Litauen und das litauische Arbeitsrecht.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Das Europa-Abkommen mit Litauen und das litauische Arbeitsrecht
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami darbo teisės klausimai Lietuvos Respublikos, iš vienos pusės, ir Europos Bendrijų bei jų valstybių narių, iš kitos pusės sudarytoje asociacijos sutartyje, kuri dar vadinama Europos sutartimi. Pirmojoje straipsnio dalyje autorius aptaria šios tarptautinės sutarties sudarymo tikslus ir faktines aplinkybes. Antroji dalis skirta aptarti sutarties vietą Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje, jos viršenybės, tiesioginio veikimo ir taikymo klausimus. Trečioje dalyje aptariamos konkrečios su darbo teise susijusios nuostatos ir jų įtaka Lietuvos darbo teisei. Pirmiausia tai teisėtai dirbančių kitos šalies asmenų draudimo diskriminuoti dėl pilietybės klausimas, jų šeimos narių galimybės įsidarbinti klausimas, vadovaujančių darbuotojų laisvo įsidarbinimo Lietuvoje užtikrinimas. Didelis dėmesys skiriamas sutarties 69 straipsnio nuostatoms, pagal kurias Lietuvos Respublika įsipareigojo stengtis priartinti savo teisinę sistemą prie Bendrijos teisės reikalavimų. Įvertinęs šių nuostatų turinį ir sudarymo aplinkybes, autorius daro išvadą, kad ji yra programinė, todėl nėra subjektyvią reikalavimo teisę individui ar kitai sutarties šaliai suteikianti nuostata. Atsižvelgiant į tai, kad acquis communautaire įgyvendinimas yra būtina narystės Europos Sąjungoje sąlyga, ne sutarties sąlyga, o būtent narystės Europos Sąjungoje tikslas nulemia Lietuvos įstatymų leidėjo žingsnius derinant nacionalinės teisės nuostatas su Bendrijos teise. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Contract law.

ENThe article discusses the issues of the labour law present in the Association Agreement, also called the European Union Agreement, concluded between the Republic of Lithuania from one side and the European Community from another side. In the first part of the article, the author discusses the objectives and the actual circumstances of concluding this international agreement. The second part aims to analyse the place of the agreement in a legal system of the Republic of Lithuania: its prevalence, direct effect, and application. The third part discusses certain provisions related to the issues of the labour law and its influence on the labour law of Lithuania. First, it reveals the restriction to discriminate foreign employees on the basis of citizenship, their family employment possibilities, and their free employment in managerial positions in Lithuania. Great attention is paid on provisions of Article 69, where the Republic of Lithuania undertakes putting all efforts in order to make its legal system closer to the requirements of the Community. After the evaluation of the content and the circumstances of the conclusion, the author states that it is a program provision, thus it does not raise any subjective right to request to any individual or other party of the agreement. Taking into account that the implementation of acquis communautaire is necessary condition of the EU membership, a goal to become a member of the EU, not the condition of the agreement, affects the steps of Lithuanian legislator to coordinate national legal provisions with the law of Community.

ISSN:
0930-861X
Subject:
Related Publications:
Lietuvos gyventojai : per du tūkstantmečius / Stasys Vaitekūnas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 477 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8262
Updated:
2020-07-24 09:43:56
Metrics:
Views: 10
Export: