Edukaciniai kraštotvarkos aspektai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukaciniai kraštotvarkos aspektai: recenzija
Alternative Title:
Educational aspects of environmental management
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 77, p. 132-133
Recenzuojama knyga: Želdiniai ir jų dizainas / sud. Rimantė Kondratienė. - Vilnius : Vilniaus kolegija, 2005. - 162 p. - Bibliogr. str. gale. - ISBN 9955-519-46-0
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje, remiantis kraštotvarkai skirtu mokslinių straipsnių rinkiniu „Želdiniai ir jų dizainas “ aptariamos edukacinės problemos. Kraštotvarka yra svarbi visuomenės kultūros ir ugdymo problema. Straipsnių autoriai yra žinomi Lietuvos ir Latvijos aukštųjų mokyklų bei kitų institucijų specialistai. Leidinys papildytas pratarme, terminų žodynėliu, informacija apie straipsnių autorius.Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštovarkos katedra šį mokslinių straipsnių rinkinį rekomendavo studentams kaip mokymo priemonę. Leidinyje straipsniai suskirstyti pagal tyrimų sritis į skyrius pažymint jų paskirtį: a) nagrinėjamos kraštotvarkos problemos, kurios aktualios tobulinant specialistų profesinę kompetenciją; b) nagrinėjamos ugdymo problemos, kurios aktualios tobulinant specialistų profesinį rengimą. Dalis leidinio skirta specialistų rengimo, jų paklausos darbo rinkoje bei kitoms edukologijos problemoms. Straipsniuose nagrinėjamos galimybės skatinti studentų kūrybingumą, jį vertinti kaip dalyko studijas sisteminantį veiksnį ir kaip želdinių ir jų dizaino specialistui būtiną savybę, bei studijų efektyvinimo problema. Tokie straipsniai akivaizdžiai patvirtina edukologijos įtaką kraštotvarkos kultūrai. Rinkinys įdomus, turi teorinę bei praktinę idėjų raidos perspektyvą ir yra reikšmingas visuomenės kultūros ugdymui bei specialistų rengimui. Rinkinio struktūra ir straipsnių turinys atskleidė ryškius edukacinius kraštotvarkos aspektus, paskatino juos išsamiau aptarti ir leido teoriškai pristatyti pakankamai savarankiško mokslinio pažinimo objekto . kraštotvarkos edukologijos esmę, kartu prognozuojant ir tyrimų raidą.Reikšminiai žodžiai: Edukaciniai kraštotvarkos aspektai; The educational aspects organization of environment.

ENOn the basis of the collection of scientific articles on environmental management Želdiniai ir jų dizainas, the publication discusses educational issues. The authors of the articles are well-known specialists of Lithuanian and Latvian higher educational establishments and other institutions. The publication also includes the preface, glossary and information on the authors of the articles. Department of Environmental Management of the Faculty of Agrotechnologies of Vilnius College recommended this collection of articles for students as a teaching material. The articles are grouped in the publication to chapters by research areas with the specification of their purpose: a) problems of environmental management which are relevant for the improvement of specialists’ professional competence are addressed; b) educational problems which are relevant for the improvement of specialists’ professional training are analysed. The articles analyse the opportunities of encouraging students’ creativity as a factor of systematisation of subject studies and as a characteristic essential for a specialist of plant and landscape design. The articles evidently prove the educational impact on the culture of environmental management. The structure of the collection and content of the articles revealed distinct educational aspects of environmental management, encouraged to discuss them in a more detail and allowed to theoretically introduce the essence of the educology of environmental management as a sufficiently independent object of science.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Становление музыкальной культуры школьника / Ионас Кевишас ; Белорусская государственная академия музыки. Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2007. 258 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8245
Updated:
2018-12-17 11:40:07
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: