Analysis and assessment of social responsibility promotion in companies manufacturing disposable packaging

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis and assessment of social responsibility promotion in companies manufacturing disposable packaging
Alternative Title:
Socialinės atsakomybės skatinimo vienkartinių pakuočių gamybos įmonėse analizė ir vertinimas
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aplinkos tarša; Gamtiniai ištekliai; Gamtos ištekliai; Gamybos technologijos; Socialinė atsakomybė; Environmental pollution; Natural resources; Production technologies; Social responsibility.
Keywords:
LT
Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection; Gamtiniai ištekliai; Socialinė atsakomybė; Technologijos / Technologies.
EN
Environmental pollution; Natural resources; Production technologies; Social responsibility.
Summary / Abstract:

LTĮmonių socialinė atsakomybė Lietuvoje dar dažnai suprantama ne kaip veiklos strategija, bet kaip rinkodaros komunikacijos priemonė. Straipsnyje nagrinėjama socialinės atsakomybės priemonių sistema vienkartinių pakuočių gamybos įmonėse Lietuvoje. Aplinkosaugos tema aktuali nuo tų laikų, kai žmonės ėmėsi gamybos, todėl ekonominių aplinokosaugos rodiklių reikšmė vienkartinių pakuočių gamybos įmonių socialinei atsakomybei aplinkosaugoje yra labai didelė. Akivaizdu, kad įmonės skiria vis daugiau išlaidų aplinkosaugai ir investicijoms, tačiau dabartinių investicijų nepakanka ir jos nėra pakankamai atsakingai bei kruopščiai planuojamos. Gamybai plečiantis, žalingas poveikis aplinkai vis sparčiau didėja. Todėl pagrindiniai ekonominiai aplinkosaugos rodikliai socialinės atsakomybės kontekste, kuriais remiantis įmonė turėtų vertinti šią sritį, apima tokius rodiklius kaip: investicijų kiekis, infrastruktūros kūrimas, susijęs su šia sritimi, išteklių sunaudojimo ir panaudojimo kiekiai bei jų pokyčio dinamika, tiesioginis ir netiesioginis energijos sunaudojimas, išteklių pagal svorį ir tūrį sunaudojimas. [Iš leidinio]

ENCorporate social responsibility in Lithuania is often understood not as a business strategy, but as a marketing tool for communication. The article deals with the system of social responsibility measures in companies manufacturing disposable packaging in Lithuania. The question of environmental protection has been relevant since the times when people undertook manufacturing; therefore, the value of economic indicators to the social responsibility in the field of environment protection for companies producing disposable packaging is considerable. Obviously, companies are allocating more funds to the environmental protection and investments; however, the available investments are not sufficient and they are not being planned with enough of responsibility or thoroughness. Given the development in production scopes, the harmful effect on environment is rapidly increasing. Therefore, the main economic indicators of environmental protection in the context of social responsibility, based on which the company should be considering this issue, covers such indicators as the amount of investments, creation of infrastructure related to this topic, quantities of resources consumed and handled, as well as, the dynamics of their changes, direct and indirect usage of energy, and the consumption of resources according to their weight and size. [From the publication]

ISSN:
2029-2805; 2029-2813
Related Publications:
Integruotas darnaus vystymosi vertinimas : Lietuvos atvejis / Remigijus Čiegis , Jolita Ramanauskienė. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2011, Nr. 2 (26), p. 39-49.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82320
Updated:
2020-07-09 21:15:50
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: