The Effectiveness assessment of in view of state goals

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Effectiveness assessment of in view of state goals
Alternative Title:
Akcizo mokesčių veiksmingumo vertinimas atsižvelgiant į valstybės tikslus
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2017, vol. 16, no. 2 (41), p. 188-203
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Akcizo mokesčių veiksmingumas; Daugiakriterinis vertinimas; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Slovakija (Slovakia); Valstybės tikslai; Effectiveness of excise duties; Lithuania; Multi-criteria assessment; Multicriteria assessment; State goals.
Keywords:
LT
Daugiakriterinis vertinimas; Mokesčiai / Taxation; Slovakija (Slovakia); Valstybės tikslai.
EN
Effectiveness of excise duties; Multicriteria assessment; Multi-criteria assessment; State goals.
Summary / Abstract:

LTTema aktuali dėl keblios akcizų, kaip netiesioginių mokesčių formos, padėties. Jie taikomi vartojimo Prekėms, galinčioms paveikti žmonių sveikatą ir aplinką, taip pat jie yra pagrindinis valstybės biudžeto įplaukų baltinis. Mokslinio tyrimo problema - patikrinti, ar, atsižvelgus į valstybės tikslus, akcizo mokesčiai yra veiksminga priemonė. Šio darbo tikslas yra sukinti akcizo mokesčių veiksmingumo vertinimo, atsižvelgus į valstybės tikslus, modelį. Į algoritmą, kuriuo paremtas teorinis tyrimas, buvo įtraukti apibendrinti ir susisteminti kriterijai, indikatoriai ir metodai, skirti įvertinti akcizo mokesčių veiksmingumą atsižvelgus į valstybės tikslus. Tyrimui naudota informacija iš Eurostato, ЕВРО ir Lietuvos statistikos departamento duomenų bazių. Buvo sukurtas akcizo mokesčių veiksmingumo vertinimo, atsižvelgus į valstybės tikslus, modelis, kuris suteikia galimybę gauti atitinkamą kiekybinį įvertį. Tačiau gautą įvertį būtų sudėtinga interpretuoti, nes nėra kriterijų, nurodančių, ar rodiklio vertė turi būti vertinama „teigiama“ ar „neigiama“, „gera“ ar „bloga“. Būtų tikslinga palyginti gautą akcizo mokesčių veiksmingumo vertinimo rodiklį su kitų šalių akcizo mokesčių veiksmingumo rodikliu. Tuo tikslu buvo atliktas Lietuvos akcizo mokesčių veiksmingumo rodiklio ir atitinkamų Lenkijos ir Slovakijos rodiklių lyginamasis vertinimas. Galima teigti, kad ne tik bendras galutinis įvertis, bet ir daliniai integruoti rodikliai gali būti taikomi analizuoti ir vertinti akcizo mokesčių veiksmingumą atsižvelgus į valstybės tikslus. Šie rodikliai nurodo tam tikro aspekto vertinimo kriterijų kiekybinį įvertį. Galima analizuoti tam tikro kriterijaus įverčio kitimą laiko atžvilgiu (dinamika) ir jo poveikį kompleksiškai integruotam rodikliui.Todėl daugiakriterinis modelis, skirtas vertinti akcizo mokesčių veiksmingumą atsižvelgus į valstybės tikslus, leidžia priimti apgalvotus ir nešališkus sprendimus, susijusius su akcizo mokesčių tobulinimu. Sukurtas daugiakriterinis vertinimo modelis taip pat gali būti pritaikytas įvairiomis sąlygomis, pridedant papildomų rodiklių ar pašalinant tam tikrus jau įtrauktus rodiklius. [Iš leidinio]

ENThe relevance of the topic of this article stems from the predicament of excise duties, as a form of indirect tax, applied to consumer goods affecting human health and environment while at the same time acting as a key source of state budget revenues. Research problem is the way of assessing whether excise duties are an effective measure in view of state goals. The aim of this paper is to design the model for effectiveness assessment of excise duties in view of state goals. The algorithm behind the theoretical research includes summarised and systematised criteria, indicators and methods for effectiveness assessment of excise duties in view of state goals. Information contained in the databases of Eurostat, OECD and the Lithuanian Department of Statistics has been used for the research. The designed model for effectiveness assessment of excsise duties in view of state goals provides the possibility to generate the respective quantitative estimate. Nonetheless, the generated estimate would be difficult to interpret due to the absence of any criteria suggesting whether the indicator value should be viewed as positive vs. negative, good vs. bad. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82124
Updated:
2020-04-10 06:41:59
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: