Kazys Puida - rašytojas ir žurnalistas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kazys Puida - rašytojas ir žurnalistas
Alternative Title:
Kazys Puida - a writer and a journalist
In the Journal:
Colloquia. 2005, 11, p. 7-11. Kazys Puida lietuvių literatūros moderninimo baruose
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Literatūrinis gyvenimas; Literatūros pokyčiai; Rašytojai; Žurnalistai.
Keywords:
LT
Literatūrinis gyvenimas; Literatūros pokyčiai; Rašytojai / Writers; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTKazio Puidos literatūrinio darbo pradžia sutapo su lietuviškos spaudos atgavimu. Tada niekas neklausinėjo, ar turi meninių gabumų – esi susipratęs lietuvis, inteligentas, tad privalai rašyti, vaidinti lietuviškame spektaklyje, dainuoti lietuviškame chore. Šitaip K. Puida, elektrotechnikos inžinierius, komedijos „Amerika pirtyje artistas, 1905 m. atsidūrė pirmojo lietuviško dienraščio „Vilniaus žinios“ redakcijoje. Puoselėjo planus leisti „grynai literatūrinį laikraštį“. Šiuos planus realizavo nepriklausomoje Lietuvoje, išleidęs žurnalus „Krivulė“ (1923-1925), „Gairės“ (1923-1924), „Gaisai“ (1930-1931). K. Puida ėmėsi modernizuoti lietuviškų knygų leidybą, įkūręs „Vaivos bendrovę“; aktyviai stimuliavo lietuviškos spaudos ir knygos šuolį į naują poligrafinę, meninę kokybę, buvo paskirtas „Spindulio“ spaustuvės direktoriumi ir esmingai atnaujino jos technologiją. Ligi pirmojo pasaulinio karo K. Puida buvo viena iš centrinių lietuvių literatūrinio gyvenimo figūrų, našiai besireiškianti visuose srityse ir žanruose – išvertė apie 60 užsienio literatūros kūrinių, 1911-1915 m. išleido net keturis savo „Raštų“ tomus. K. Puidos poetinė proza, apysakos ir dramos – vertinga medžiaga stebėti XX a. pr. literatūrinius pokyčius, tačiau dėl talento stokos jai stinga vidinio atvirumo, įtampos, juslinės energijos, laisvo kalbos alsavimo, organiško vientisumo. XX a. pr. lietuvių literatūrinis gyvenimas dar neturėjo stipraus kūrybinio potencialo, kad pajėgtų originaliai absorbuoti ir sintetinti aplinkinių literatūrų signalus. Tačiau tas pastangas turėtumėm vertinti su dėkingumu ir pagarba.

ENThe beginning of Kazys Puida's literary work coincided with the revival of the Lithuanian press. Nobody asked whether one had artistic talent, if you were a conscious Lithuanian, a representative of intelligentsia, you had to write, to act in a Lithuanian play, to sing in a Lithuanian choir. And thus, Puida, an engineer, and artist of the comedy America in a Bathhouse, in 1905, found himself in the editorial office of the first Lithuanian daily Vilniaus žinios. He nurtured plans to publish a "purely Lithuanian newspaper". He implemented these plans in independent Lithuania, when he published the magazines Krivulė (1923-1925), Gairės (1923-1924), Gaisai (1930-1931). Puida undertook to modernize the publication of Lithuanian books and established the Vaivos Company; he actively stimulated the leap of the Lithuanian press and books into new publishing and artistic quality; he was appointed a director of the Spindulys Publishing House, he fully modernized its technological processes. Until WWI, Puida was one of the central figures in Lithuanian literary life; he was very productive in all areas and genres: he translated about 60 works of foreign literature; from 1911-1915, he published as many as four books of his Papers. Puida's poetic prose, novellas, and dramas are a valuable material that helps to follow literary changes in the XX century. However, due to insufficient talent, his works lack internal openness, tension, sensual energy, and organic integrity. At the beginning of the XX century, Lithuanian literary life did not yet have strong creative potential to be able to be original in absorbing and synthesising the surrounding literary signals.

ISBN:
9955475951
ISSN:
1822-3737
Related Publications:
Lietuvių dienraštis "Vilniaus žinios" (1904-1909): tautinė pozityvistinė programa / Auksuolė Čepaitienė. Lietuvos istorijos metraštis 2021, 2021/2, p. 83-118.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/820
Updated:
2018-12-17 11:32:52
Metrics:
Views: 33    Downloads: 7
Export: