Sudurtiniai daiktavardžiai keturiuose Dabartinės lietuvių kalbos žodyno leidimuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sudurtiniai daiktavardžiai keturiuose Dabartinės lietuvių kalbos žodyno leidimuose
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2006, P. 210-215
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTKeičiantis politiniam, ekonominiam ir kultūriniam visuomenės gyvenimui, keičiasi ir žodynų sudėtis. Žodyno kitimą yra lengviausia pastebėti: vieni žodžiai išeina iš vartosenos, arba tampa istorizmais, kiti atsiranda. Apie dabartinės lietuvių kalbos sudurtinius žodžius 1954 metų žodyne yra rašęs V. Urbutis. Straipsnyje aiškinamasi sudurtinių daiktavardžių normos kitimus Dabartinės lietuvių kalbos žodynuose, siekiama nustatyti sudurtinių daiktavardžių vartosenos polinkius bei tendencijas. Aptariami tik tie sudurtiniai daiktavardžiai, kurie nepateko arba pateko į vieną ar kitą žodyno leidimą. Visi Dabartinės lietuvių kalbos žodynai išleisti 1954, 1972, 1993, 2000 metais yra norminamojo pobūdžio. 1954 metų žodyne pateikiama daugiau kaip 40 000 žodžių, (iš jų sudurtinių daiktavardžių apie 2200), 1972 m. (apie 60 000, sudurtinių daiktavardžių apie 2370) 1993 ir 2000 m. daugiau kaip 74 000 tūkst. (3100 sudurtinių daiktavardžių). Apibendrinus tyrinėjimų rezultatus teigiama, kad daugiausia darinių yra daroma, kai ir pirmasis ir antrasis sandas yra daiktavardis (47%). Antrą grupę pagal gausumą sudaro sudurtiniai daiktavardžiai, kurių pirmasis sandas yra daiktavardis, o antrasis veiksmažodis (21%), ir trečiąją grupę – sudurtiniai daiktavardžiai, kurių pirmasis sandas būdvardis, o antrasis daiktavardis (17%). Paanalizavus sudurtinių daiktavardžių su jungiamaisiais balsiais vartoseną, galima tarsi kalbėti apie polinkį juos darytis su jungiamaisiais balsiais. Tačiau norint nustatyti ar tai tik tendencijos, ar jau dėsningumai, reikia išsamesnių tyrimų.Reikšminiai žodžiai: Dūriniai; Daiktavardis; Daryba; Žodynas; Compounds; Nouns; Derivation; Dictionary.

ENChanging political, economic, and cultural life affect the content of dictionaries. Changes in dictionaries are easily noticed: some words disappear or become historims while the others appear. Compound wounds of contemporary Lithuanian were analysed in a dictionary of V. Urbutis in 1954. This article aims to disclose normative changes of contemporary compound nouns in dictionaries of contemporary Lithuanian, and define normative tendencies of their usage. It discusses such compound nouns that were involved or not involved in any edition of dictionaries. All dictionaries of contemporary Lithuanian, published in 1954, 1972, 1993, and 2000, are those of normative type. Dictionary of 1954 presents more than 40,000 words (2200 compound nouns), that of 1972 delivers about 60,000 words (2370 compound nouns), and those of 1993 and 2000 involve more than 74,000 (3100 compound nouns). Generalising the results of the research, we can maintain that the most of compounds are made from two nouns (47 percent). The second group consists of compound nouns made from a noun in a first position and a verb in the second one (21 percent). And the third group represents compound nouns made from an adjective in the first position and a noun in the second one (17 percent). After the analysis of compound nouns formed using conjunctive vowels, we might talk about the tendency of making compound nouns using conjunctive vowels, however, in order to define, whether these are tendencies or regularities, more thorough research is needed.

ISBN:
9984143368
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8146
Updated:
2013-04-28 16:43:44
Metrics:
Views: 185
Export: