Anxiety and fear in the lithuanian catholic society today

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Anxiety and fear in the lithuanian catholic society today
In the Journal:
Bulletin ET. 2005, t. 16,d. 1, p. 93-102
Keywords:
LT
Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTBaltijos šalims išsivadavus iš Sovietų Sąjungos ir atkūrus ryšius su kitomis Europos bei pasaulio valstybėmis, į mūsų šalį ėmė plūsti Vakarų kultūra. Šalia džiuginančių teigiamų faktorių, kelia nerimą neigiami Vakarų kultūros bruožai. Šiandien turime pagrindo nuogąstauti dėl to, kad jaunimas bręsta sekuliarios ir primityvios kultūros terpėje. Žiniasklaidos kuriama religinio agnosticizmo bei moralinio reliatyvizmo aplinka sudaro rimtų kliūčių etiniam jaunuolių brendimui. Plintanti pramogų kultūra ignoruoja svarbiuosius žmogiškosios egzistencijos klausimus. Katalikai tėvai labai susirūpinę, kad masinė kultūra, piršdama hedonizmą ir skatindama vartotojiškumą, atitraukia jaunimą nuo religinės praktikos. Baiminamasi, kad neigiamos masinės kultūros įtakos vaikams ir paaugliams nepajėgs atsverti net ir labai rūpestingas auklėjimas šeimoje. Nerimą kelia ir kai kurie etiniai visuomenės bruožai. Lietuvoje, kaip ir kitose pokomunistinėse šalyse, dėl buvusio susvetimėjimo valstybei pasižymima mažesniu viešo gyvenimo normų paisymu nei Vakaruose. Daugelio žmonių sąmonėje valstybės valdžia yra priešpastatoma visuomenei, traktuojama kaip ,,svetima“. Dideli socialiniai skirtumai kelia baimes, kad neturtingųjų teisės ir ateityje bus pažeidžiamos ir jie nepajėgs savo teisių apginti. Socialines baimes lengviau atlaiko gilaus tikėjimo krikščionys. Gyvas tikėjimas teikia jėgų ir skatina ieškoti konstruktyvių sprendimų nuolat besikeičiančiose sąlygose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Katalikų Bažnyčia; Rūpesčiai; Baimė; Lithuanian; Catholic Church; Anxiety; Fear.

ENAfter the Baltic States gained their freedom from the Soviet Union and restored relations with other European countries and the rest of the world, Western culture began flooding our country. In addition to positive aspects, the negative features of Western culture are troublesome. Today we are worried that young people are growing up in a primitive and secular culture atmosphere. The environment of agnosticism and moral relativism created by the media creates serious obstacles for the ethical maturity of young people. The pervasive entertainment culture ignores the key issues of human existence. Catholic parents are extremely concerned that mass culture, offering hedonism and promoting the consumer society, distracts young people from religious practice. The negative effect of mass culture on children and young people cannot be overcome even through a very careful family upbringing. Certain ethical features of society are damaging as well. Lithuania, like the remaining post- communist countries, features a lower consideration of public life norms than Western countries, due to previous alienation from the State. The state authorities, in the opinion of many people, are opposed to society, and treated as “alien”. Significant social disparities provoke fears that the rights of the poor in future will continue to be violated if it is not possible to defend them. Social fears are easier withstood by Christians with deep beliefs. Live faith is a source of power, and encourages the search for constructive solutions in ever-changing conditions.

ISSN:
0939-3897
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8145
Updated:
2020-07-24 09:43:57
Metrics:
Views: 10
Export: