Sala Lituana XXXII : lietuvių katalikų ir pasauliečių periodinė spauda Pasaulio katalikų spaudos parodoje Vatikane 1936-1937 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sala Lituana XXXII : lietuvių katalikų ir pasauliečių periodinė spauda Pasaulio katalikų spaudos parodoje Vatikane 1936-1937 m
Publication Data:
Vilnius : Homo liber, 2019
Pages:
95 p.
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Pasaulio katalikų spaudos parodos rengimas Vatikane. 1935-1936 — Lietuvių ekspozicijos rengimo ypatumai — Organizaciniai reikalai ir eksponatų atranka — Parodos rengimo politinės aplinkybės — Eksponatų grąžinimas į Kauno bažnytinio meno muziejų. 1937-1938 — Pasaulio katalikų spaudos parodos 1936 m. Vatikane kontekstas — Bažnytinio meno muziejaus ištakos — Anketų apžvalga — Juozo Siapšinsko (Rimantas) bibliografinės periodikos klasifikavimas — Epilogas — Popiežiaus Pijaus XI sveikinimo kalba Pasaulio katalikų spaudos parodos Vatikane atidarymo proga 1936 metų gegužės 12 dieną — Korespondencijų sąrašas — Šaltiniai — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Katalikų spauda; Pasaulinės parodos; Vatikanas; Bažnytinio meno muziejus
EN
Catholic press; World exhibitions; Vatican City; Museum of Ecclesiastical Art
Summary / Abstract:

LTLietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriuje (LNMMB RS, f. 158, saug. vnt. 47) netikėtai suradau menkai tyrinėtą didelės apimties dokumentų rinkinį, atspindintį Lietuvos katalikų ir pasaulietinės spaudos raidą nuo 1832 iki 1935 metų. Iki pastarojo meto fondas LNMMB RS, f. 158 tyrinėtas tik fragmentiškai. Respublikinėje spaudoje 1993, 1994 ir 2012 metais paskelbta vos keletas bibliotekos darbuotojų Jolitos Steponavičienės ir Dalios Tarailienės publikacijų. Tyrinėjant fondo dokumentus, kilo mintis parengti leidinį apie Pasaulio katalikų spaudos parodą Vatikane. Šį sumanymą ypač sustiprino faktas, kad 1935 metais Lietuvos arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas (1873-1959) sulaukė iš Vatikano kvietimo dalyvauti 1936 metais rengiamoje Pasaulio katalikų spaudos parodoje Vatikane. Šis kvietimas buvo priimtas, teigiant, kad "mūsų tautai ir kraštui yra gyvo reikalo reprezentuoti tarptautinėje manifestacijoje" (Slapšinskas J. Sala Lituana. Kaunas, 1937, p. 4). Įgyvendinant šį projektą, t. y. įrengiant Lietuvos tautinį skyrių, arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas Skvireckas sudarė organizacinį Tautinį komitetą: pirmininkas - prelatas kun. Aleksandras Dambrauskas-Jakštas (Adomas Jakštas-Dambrauskas, 1860-1938), vicepirmininkas ir iždininkas - Kauno kunigų seminarijos rektorius prof. doc. kun. Pranas Penkauskas, sekretorius - dr. kun. Juozas Leimonas. Netrukus Romoje buvo sušauktas pasitarimas dėl Pasaulio katalikų spaudos parodos Vatikane rengimo. Pasitarime dalyvavo kun. Kazimieras Rėklaitis, nepaprastasis ir įgaliotasis pasiuntinys Italijoje Voldemaras Čarneckis, Lietuvos Charge d'affaires prie Šv. Sosto dr. Kazimieras Graužinis, kiti asmenys.1936-1938 metų spaudoje apie parodą Vatikane rašyta dienraščiuose "Lietuvos aidas" ir "XX amžius". Savo įspūdžius, sugrįžęs iš Romos, paskelbė prof. K. Pakštas ir žurnalistas, pasirašęs "Algimantas". Leidinys užpildys 80 metų nutylėtą ir menkai tyrinėtą reiškinį - Lietuvos dalyvavimą Pasaulio katalikų spaudos parodoje Vatikane. Knygoje įvardijami parodos rengėjai - Lietuvių tautinio komiteto ir Romos komiteto nariai, Užsienio reikalų ministerijos diplomatai, dirbę Kaune, Romoje ir Vatikane, kunigai marijonai, ekspozicijos rengėjai ir kiti asmenys. Knyga gausiai iliustruota dokumentais, nuotraukomis. Dokumentų kalba netaisyta. [Iš Įvado]

ISBN:
9786094461903
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81088
Updated:
2020-07-27 11:42:43
Metrics:
Views: 7
Export: