"Europa" kasdienybėje: identitetai ir strategijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Europa" kasdienybėje: identitetai ir strategijos
Alternative Title:
Everyday "Europe": identities and strategies
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2006, 5 (14), p. 97-112
Keywords:
LT
Alytus; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTNors įprasta įvairaus pobūdžio „europietišką“ problematiką aptarinėti bendresniame, dažniausiai politiniame lygmenyje, tačiau analogiškų klausimų analizė gali būti atliekama mikro lygmenyje. Šiame straipsnyje svarbi kasdienybės sąvoka, kreipianti žvilgsnį ir tyrinėjimus iš apačios, taip išryškindama žmonių patirtį ir pastebėjimus atskiruose kasdienybės kontekstuose. Straipsnyje siekiama atskleisti kasdienėje žmogaus veikloje pastebimas „europietiškos“ galimybes bei perspektyvas, apžvelgti jų įtaką asmens veiklos pasirinkimams ir identitetams; išnagrinėti kasdienybėje matomas asmenines/ kolektyvines gyvenimo „tvarkymo“ ir veiklos strategijas, susieti jas su identitetų sklaida; parodyti kaip politiniai/ socialiniai procesai, susiję su Lietuvos integracija į vakarietiškąsias struktūras ir pirmiausia į Europos Sąjunga, suvokiami kasdieniame gyvenime. Straipsnio pagrindas – jaunimo nevyriausybinės organizacijos (NVO) narių, kurie neretai save vadina „jaunimiečiais“, veikla, motyvacijos ir požiūriai. Tai padeda aiškiau suvokti, kaip „europietiški“ kontekstai per paramos „suvartojimą“ veikia šių asmenų veiklos pasirinkimus ir daro įtaką jų tapatumui. Atlikdamas tyrimą autorius rinko etnografinę medžiagą 2003 m. rugpjūčio-spalio mėnesiais Vilniuje, Alytuje bei Alytaus rajone. <...>NVO, kuriai priklauso pateikėjai, buvo pasirinkta dėl politinio-pilietinio veiklos pobūdžio, susijusio su politinių aktualijų svarstymu, vykdomais projektais, kuriuose yra pažymima europietiška dimensija, proteguojama narystė tarptautinėse organizacijose, aktyviai reiškiama parama integraciniams procesams. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Kasdienybė; Tapatumas; Strategija; The daily round; Identities; Strategies.

ENAlthough it is usual to discuss “European topics” under the more common, mostly at political level, however analysis of analogous issues may be performed at micro level as well. Definition of “Everyday” is important in this article in orienting a glance and investigation towards lower side thus highlighting human experience and observations in different contexts of everyday life. The article aims to disclose “European” possibilities and perspectives observed in everyday activity of human being as well as to review their influence towards selection of individual activity and identities, to analyze personal/collective strategies of life “management” seen in everyday life, to connect them with spread of identities; to show how political/social processes, related with integration of Lithuania with western structures and firstly with the EU are understood in everyday life. The article deals with activity, motivation and attitudes of members from youth NGOs, who often call themselves “jaunimiečiai”. This helps to understand how “European contexts” via “assimilation” of support affect the selection of activities of these people and their identity. By carrying out a research the author collected ethnographic material during August – October 2003 in the cities of Vilnius and Alytus and in Alytus district.<...>NGO, the presenters belong to, have been selected due to political-social activity, related with discussion of political activities, projects under performance, with highlighted European dimensions, propagation of membership in international organizations and actively expressed support for international processes.

ISSN:
1392-4028
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8097
Updated:
2018-12-17 11:50:22
Metrics:
Views: 28    Downloads: 12
Export: