Jerzy Flaga. Bractwa religijne Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Jerzy Flaga. Bractwa religijne Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku: recenzija
Alternative Title:
Religious Fraternities in the Commonwealth of Both Nations in the 17th and 18th Centuries
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2006, 2005/1, p. 171-176
Recenzuojama knyga: Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku Lubl 308 p
Keywords:
LT
17 amžius; 18 amžius; Jerzy Flaga. Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku; Baltarusija (Belarus); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTLiublino katalikiškojo universiteto leidykla 2004 m. išleido Jerzy Flagos knygą „Religinės brolijos XVII – XVIII a.“. Šiame darbe susintetinami brolijų tyrinėjami. Knygoje paliesta ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos problematika, nes viena iš vyskupijų per kurias autorius siekė pristatyti brolijų raidą Abiejų Tautų Respublikoje yra Žemaičių vyskupija. J. Flaga itin išsamiai aptaria visą šaltinių, kurie gali būti naudojami brolijoms tirti, kompleksą, tam reikalui paskirdamas pirmą skyrių. Antrajame skyriuje autorius analizuoja teisinius brolijų kūrimo aspektus: kaip buvo įkuriamos brolijos parapijose, kaip prie vienuolynų ar prieglaudų. Trečiasis knygos skyrius skirtas praktinio brolijų egzistavimo ir vidinė struktūros pristatymui. Ketvirtame skyriuje istorikas atskleidžia brolijų vystimąsi ir dinamiką: aptariamos brolijų rūšis Abiejų Tautų Respublikoje, jų skaičių parapijose, teritorinis paplitimas, Bernardinų ordino globojamų brolijų rūšys ir skaičius. Šiame skyriuje problema atskleidžiama per penkių vyskupijų medžiagos analizę, pasirinktos Kameneco, Krokuvos, Polocko, Premislio ir Žemaičių vyskupijos. Brolijų raida Žemaičių vyskupijoje pristatyta fragmentiškai – išanalizuoti duomenys tik apie situaciją 1748 m., net neužsiminta apie situaciją XVII a., be to, autorius visiškai nesirėmė jau atliktais lietuvių istorikų tyrimais. Penktajame skyriuje analizuojama kaip buvo verbuojami į brolijas nauji nariai, sekančiame - religingumo pasireiškimo formos, o septintajame apibūdinama brolijų karitatyvinė, auklėjamoji ir edukacinė veikla.Reikšminiai žodžiai: Anotacijos; Knygos; Brolijos; Religijos; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth).

ENIn 2004, the Catholic University of Lublin published the book “Religious Fraternities of the 17th – 18th c.”, authored by Jerzy Flaga . The work is a synthesis of fraternity studies. It includes the topic of the GDL– one of the dioceses through which the author presented the development of fraternities in the Commonwealth of Both Nations (CBN) was the diocese of Samogitia. J. Flaga discusses the sources which could be used in the study of fraternities, devoting the first chapter to this matter. In chapter 2, the author analyses the legal aspects of the fraternity creation: how fraternities were established in parishes and near monasteries or shelters. Chapter 3 describes the practical existence of the fraternities and their inner structure. Chapter 4 shows the development of the fraternities. Among the discussed subjects are: the types of fraternities in the CBN, their number in parishes, their territorial distribution, also the types and number of the fraternities in the custody of Bernardine order. In this chapter, the analysis of 5 following dioceses is presented: Kamenec, Krakow, Polock, Premisl, and Samogitia. The situation of the fraternities in the diocese of Samogitia is presented only in a fragmentary way: the analysed data refers only to the circumstances of 1748. There is no mention of the situation in 17th c. Besides, the author failed to use the findings of the Lithuanian historians. Chapter 5 analyses how the new members were recruited into fraternities. Chapter 6 deals with the forms of religious expression, and chapter 7 describes the charitable and educational activities of the fraternities.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8061
Updated:
2018-12-17 11:50:20
Metrics:
Views: 8    Downloads: 5
Export: