Heidegger’s twofold treatment of modern technology

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Heidegger’s twofold treatment of modern technology
Alternative Title:
Dvilypė M. Heideggerio moderniosios technikos traktuotė
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2018, t. 29, Nr. 1, p. 32-38
Keywords:
LT
Būtis; Gaminimas; Technika; Technomokslas; Technikos filosofija; Technikos kritika
EN
Being; Production; Technology; Technoscience; Philosophy of technology; Critique of technology
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas M. Heideggerio tekstuose matomas moderniosios technikos traktavimo dvilypumas. Pirmiausia parodoma, kad moderniosios technikos apmąstymo giją galima atsekti nuo ankstyviausio iki vėlyviausio filosofo darbo periodų. Nors pats mąstytojas teigė, kad jam rūpėję suprasti moderniosios technikos esmę, vis dėlto jo apmąstymuose galima išskirti pagrindines technikos traktuotės ar vertinimo kryptis. Viena vertus, pristatoma heidegeriškoji moderniosios technomokslinės tikrovės atverties kritika: M. Heideggeris akcentavo ne tik tokius neigiamus praktinius moderniosios technikos padarinius kaip ekologinė krizė, bet ir ontologinius, pirmiausia – pačios būties įžvalgos nykimą. Pristatoma technikos įveikos programa bei kelios alternatyvos techniniam santykiui su tikrove. Kita vertus, pristatoma pozityvioji ar įsisavinančioji moderniosios technikos traktuotė. Fragmentiškai pateiktos sugestijos, kad būtent modernioji techninė tikrovės atvertis parengia kelią autentiškai būties patirčiai, išplėtojamos remiantis ankstyvojo M. Heideggerio teigimu, kad Vakarų kultūros konceptualinį horizontą formuoja pamatinė gaminimo patirtis. Užsimenama apie galimybę, kad ši heidegeriškojo mąstymo kryptis gali pagelbėti suprasti ir artikuliuoti tokius svarbius šiuolaikinės technomokslinės kultūros situacijos fenomenus kaip sintetinė biologija. [Iš leidinio]

ENIn this article the twofoldness of Heidegger’s treatment of modern technology is presented. Firstly, it is shown that one can trace the line of thinking on modern technology from the earliest to the latest of Heidegger’s thinking periods. Though Heidegger claimed that it was firstly the task to understand the essence of modern technology that concerned him, it is still possible to discern basic trends of treatment or evaluation of modern technology in his thinking. On the one hand, the Heideggerian critique of modern technoscientific revelation of reality is presented: Heidegger stressed not only the negative practical consequences of technology as ecological crisis but also ontological ones as the disappearance of the experience of Being itself. The program of the overcoming of technology is presented as well as some examples of the alternatives. On the other hand, the positive or appropriative treatment of modern technology is presented. The fragmentary suggestions that it is precisely the modern technological revealing of reality that prepares the way for the authentic experience of Being are developed by connecting them with early Heidegger’s claim that it is the basic experience of production that forms the conceptual horizon of Western culture. The possibility that this line of Heideggerian thinking might help to understand and articulate such important phenomena of current technoscientific condition as synthetic biology is mentioned. [From the publication]

ISSN:
0235-7186, 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80514
Updated:
2019-11-27 08:51:30
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: