Kai kurie dailės mokymo bruožai taikant projektų metodą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie dailės mokymo bruožai taikant projektų metodą
Alternative Title:
Some features of teaching art by project method
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 47, p. 113-123
Summary / Abstract:

LTAktyvaus ugdymo idėjos, itin populiarios Lietuvoje trečiajame XX a. dešimtmetyje, leidžia daryti prielaidą, jog kaip tik dabar reikalingi teoriniai svarstymai apie meninį ugdymą bendrojo lavinimo mokyklose ir praktinis jų taikymas. Tarpukario Lietuvoje buvo sėkmingai vystomas dailės mokymas, taikant aktyviuosius metodus. Dailės vadovėlių autoriai Esmaitis, V. Bičiūnas, K. Žilinskas ir kiti adaptuoja J.H. Pestaloci‘o pedagogines idėjas, kuriose teikiama pirmenybė aktyvaus ugdymo metodų naudojimui dailės pamokose. Tam reikia atsižvelgti į mokinių galimybes ir panaudoti jas pamokose, lavinimą susieti su artima aplinka bei su patrauklia, įdomia, suprantama veikla. Šiuolaikinis meninis ugdymas yra ypatingai tvirtai susijęs su teoriniais tyrinėjimais. Dailės mokytojai taiko aktyvius metodus, tarp jų ir projektų metodą. Pastarąjį dailės pedagogai dažniausiai taiko kaip asmeninės praktinės patirties metodą. Epochos iššūkių taikymas siūlomas dalės teoretikų, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos. Šiuo tikslu organizuojami nacionaliniai meninio ugdymo projektai – tai suteikia galimybę tiek mokiniams, tiek mokytojams ugdyti savo meninius įgūdžius. Dailės mokymas taikant projektų metodą padeda skleisti šio metodo taikymo patirtį Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Dalyvaudami meniniuose edukaciniuose projektuose, moksleiviai įgyja projektinio darbo įgūdžių. Meniniai edukaciniai projektai padeda formuotis mokyklos bendruomenei, plėtoti mokyklos kultūrą, keisti institucinį bendradarbiavimą. Dailės mokytojų, taikančių projektų metodą, patirtis gali būti reikšminga ir kitų dalykų mokytojams.

ENIdeas of active education, which were particularly popular in Lithuania in 1930s, lead to a precondition that today’s schools of general education need theoretical discussions about artistic education and practical implementation. Teaching of art was a successful practice in Lithuania in the interwar period. Authors of art textbooks, Esmaitis, V. Bičiūnas, K. Žilinskas and others, adapted pedagogical ideas of J.H. Pestaloci that give preference to application of methods of active education in art classes. This requires consideration of students’ potential and use in class by linking education with close environment and attractive, interesting and comprehensible activities. Today’s artistic education is particularly related with theoretical research. Art teachers tend to apply active methods including the project method. The latter method is applied by art teachers as method of personal practical experience. Application of the era’s challenges is proposed by art theoreticians and the Ministry of Education and Science. National projects of artistic education are organised for the purpose, providing an opportunity for students and teachers to develop their artistic skills. Teaching of art by project method helps to spread the experience of application of the method in Lithuanian schools of general education. By participation in artistic educational projects, students gain skill in project work. Artistic educational projects help formation of a school community, develop a school’s culture and improve institutional cooperation. The experience of art teachers applying the project method may also be significant to teachers of other subjects.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Projekto metodo taikymas ugdant studentų dalykines ir bendrąsias kompetencijas / Jolita Grašienė. Technologijos ir menas: tyrimai ir aktualijos. 2015, 6, p. 99-103.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8028
Updated:
2018-12-20 22:51:37
Metrics:
Views: 28    Downloads: 11
Export: