Kai kurie mokinio rengimo gyvenimui ir jo individualybės ugdymo aspektai prof. J. Laužiko darbuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie mokinio rengimo gyvenimui ir jo individualybės ugdymo aspektai prof. J. Laužiko darbuose
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 103-107
Keywords:
EN
Individuality of pupil; Differentiate teaching; Knowledge of individuality.
Summary / Abstract:

LTŠvietimas yra viena pagrindinių valstybės egzistavimo, augimo ir pažangos rodiklių, kuris nuolat kinta. Ši kaita yra sudėtinga, kompleksinė, kuri bėgant laikui, vykstant didelėms gyvenimo permainoms, mokslo ir technikos pažangai, smarkiai gausėjant informacijos srautui, formuojantis informacinei visuomenei, sparčiai kintant kitoms gyvenimo sferoms, keičia švietimo turini apskritai bendrojo lavinimo, profesinio rengimo atžvilgiu. Norint ugdyti mokinio individualybę, svarbu susipažinti su jo savybėmis, racionaliai taikyti pažinimo metodus. Atsižvelgiant į tai sudaromos sąlygos sėkmingam mokymuisi, kuris skatina individualybės, polinkių bei gabumų formavimą, ugdo visapusišką asmenybę, plėtoja pilietinę jos kompetenciją, visuomeninę ir sociokultūrinę brandą. Tai atveria galimybę atsakingai rinktis tolesnio mokymosi kelią, paremtą būsimais profesiniais siekiais. Pranešime nagrinėjami kai kurie mokinio individualybės ugdymo ir jo rengimo gyvenimui aspektai prof. J. Laužiko darbuose. Literatūrinių šaltinių analizė išryškino, kad prof. J. Laužiko darbai ir idėjos yra vienos pagrindinių šiandieninės švietimo reformos postulatų. Pranešime nurodomi kai kurie minėtos sąsajos aspektai. [Iš leidinio]

ENEducation is one of the basic indicators of the existence, growth and progress of the state which is constantly changing. The change is complex and comprehensive. In length of time, with the great life changes, progress of science and technologies, great increase of information flow, emerging of information society and quick change of other life spheres, the content of education is changed at both general education and vocational training level. With a view to educating the individuality of a pupil, it is important to know his qualities and rationally apply the cognition methods. With this in mind, conditions are created for successful learning which encourages the formation of individuality, inclinations and skills, educates a versatile personality, and develops its civic competence and public and socio-cultural maturity. This allows choosing responsibly further education based on the future professional goals. The report deals with certain aspects of developing pupils’ individuality and training him for living in prof. J. Laužikas’ works. The analysis of literary sources showed that prof. J. Laužikas’ works and ideas are one of the main postulates of the modern-day education reform. The report discusses some aspects of the mentioned correlation.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Jaunuolių profesiniai interesai individualiosios psichologijos požiūriu / Albina Kepalaitė. Ugdymo psichologija. 2007, Nr. 18, p. 39-45.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7991
Updated:
2018-12-20 22:57:39
Metrics:
Views: 51
Export: