Decisions about creative advertising strategy : decision-making methods and their applicability

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Decisions about creative advertising strategy: decision-making methods and their applicability
Alternative Title:
Kūrybinės reklamos strategijos pasirinkimo metodai ir jų taikymas
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 72, p. 135-150
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity; Reklama / Advertising; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo objektas – KRS alternatyvų vertinimo metodai, teoriniai ir praktiniai aspektai. Nagrinėjama mokslinė-praktinė problema - kaip susisteminti sprendimo priėmimo metodus, įvertinti jų tinkamumą KRS pasirinkimui, taip pat išspręsti vertinimo ir pasirinkimo kriterijų pobūdžio, skaičiaus ir suderinamumo problemą. Praktikoje KRS dažnai pasirenkama intuityviai, t.y. remiantis asmenine sprendimo priėmėjo patirtimi ir nuomone, moksliniai metodai dažniausiai nenaudojami. Kartais toks sprendimo priėmimo būdas gali pasiteisinti, tačiau dažniau subjektyvūs faktoriai užgožia sprendimo ekonominį pagrįstumą ir racionalius aspektus. Žvelgiant iš mokslinės pozicijos KRS gali būti pasirenkama taikant daug skirtingų metodų (bendrų ir specifinių), tačiau stinga tyrimų ir rekomendacijų, dėl jų praktinio taikymo. Pasirinkimo problemą komplikuoja ir vertinimo kriterijų gausa, dažnai sudėtinga aprėpti juos visus, išvengti kriterijų prieštaravimo, įvertinti kriterijų reikšmingumą ir prioritetus. Didėjantis KRS reikšmingumas, neteisingo sprendimo padarinių rizika, skatina plačiau analizuoti šią problemą tiek teoriniu, tiek ir praktiniu požiūriais ir pagrindžia šios straipsnio temos aktualumą ir savalaikiškumą. Straipsnio tikslas – ištirti KRS pasirinkimo metodus ir įvertinti jų naudojimo galimybes. Siekiant įgyvendinti minėtą tikslą straipsnyje analizuojama specializuota literatūra, tirianti KRS klausimus, taip pat sprendimo priėmimo teorija, vertinamas jos pritaikymas KRS pasirinkimui. Pateikiami autores atlikto empirinio tyrimo rezultatai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Reklama; Kūrybinė reklamos strategija; Sprendimų priėmimas; Advertising; Creative advertising strategy; Decision-making.

ENThe object of the research article—assessment methods for CAS alternatives, theoretical and practical aspects. The scientific-practical problem, which is analysed—how to systemize the decision-making methods, their suitability for choosing CAS, as well as resolve the problem related to nature, number, and compatibility of measures used for choosing and assessing. In practice, CAS is often chosen intuitively, i.e. on the basis of personal experience and opinion of a decision-maker, and scientific methods aren’t usually applied. Sometimes such decision-making method may justify itself, although most often subjective factors upstage the economic reasoning and rational aspects of a decision. Looking from the scientific point of view, CAS may be chosen by applying many different methods (general and specific), although there is a lack of research and recommendations regarding their practical application. The choice problem is also complicated by numerous assessment measures, and it is usually difficult to cover them all, avoid inconsistency among measures, and assess the significance and priorities of measures. The increasing significance of CAS and the risk regarding an incorrect decision promote a wider analysis of this problem both from the theoretical and practical angles and reason the relevance and timeliness of the article. The aim of the article—to analyse the methods used for choosing CAS and assess their utilization possibilities. In order to implement the aforementioned aim, the article looks at specialized literature that analyses CAS related issues, as well as decision-making theory, and its application for choice of CAS is assessed. The article supplies results of empiric study delivered by authors.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79
Updated:
2018-12-20 23:03:40
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: