ALF ir tarptautiniai projektai mokyklose: pedagogų požiūrio lyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
ALF ir tarptautiniai projektai mokyklose: pedagogų požiūrio lyginamoji analizė
Alternative Title:
OSF and International Projects at Schools: Comparative Pedagogue Attitude Analysis
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 44, p. 37-46
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje apibendrintas tiriamasis darbas, susijęs su aktualia nūdienos problema- mokyklos kaita ir tobulėjimu vykdant švietimo reformą Lietuvoje. Iškyla esminiai klausimai apie mokytojų darbą ir jų kaitos pobūdį: koks mokytojų požiūris į savo profesinę veiklą ir jos pokyčius; ar dabartinė mokytojų darbo struktūra susijusi su mokytojų tikslais, ar kaita veikia mokytojus; kokiu lygmeniu mokytojai įvertina mokyklos kaitą/tobulinimą, išbandymų ir permainų metu dirbdami pagal Atviros Lietuvos Fondo (ALF) ir tarptautinių projektų programas? Tyrimo tikslas- atskleisti pedagogų požiūrį į mokyklos kaitą/tobulėjimą dirbant pagal ALF ir tarptautinių projektų programas. Siekiant ištirti situaciją, iškelta hipoteze, kad mokytojų darbas pagal ALF ir tarptautinių projektų programas skatina teigiamus pokyčius mokykloje ir klasėse. Siekiant patvirtinti hipotezę buvo apžvelgti Klaipėdos miesto ir apskrities mokyklose vykdomi projektai, atskleistas mokslininkų ir mokytojų požiūris į projektus, apibūdinta mokytojų ir mokyklų, dirbančių pagal projektus, situacija Klaipėdos mieste ir apskrityje. Tyrimas atliktas 2000 metų pradžioje, apklausoje dalyvavo 106 pedagogai iš 10 Klaipėdos apskrities mokyklų. Gautų duomenų bendra analizę atskleidė, jog visos tirtos mokyklos pagal surinktų balų vidurkį peržengia vidutinį balų lygį, o pedagogai aiškiai įsivaizduoja mokyklų kaitą, jų perspektyvas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: ALF; Tarptautiniai projektai; Mokykla; Pedagogai.

ENThis article sums up a research work related to the currently topical problem, namely the school change and improvement under the education reform in Lithuania. There are essential questions asked about teacher work and the nature of their change: what is teacher attitude to their professional activities and their changes; is the existing teacher activity structure related to their goals, does the change influence teachers; how teachers rate the level of school change/improvement when working under the Open Society Fund (OSF) Lithuania and international project programmes at the time of challenges and changes? The research aims to disclose pedagogue attitude to school change/improvement when working under the Open Society Fund (OSF) Lithuania and international project programmes. To study the situation the hypothesis was raised that teacher activities under the Open Society Fund (OSF) Lithuania and international project programmes encourage positive change at school and in classes. To prove the hypothesis projects under implementation in Klaipėda City and County schools were overviewed, scientists and teacher views to projects were identified, and the situation of teachers and schools working under the projects Klaipėda City and County was described. The research was done at the beginning of 2000, including 106 respondent teachers of 10 Klaipėda County schools. General analysis of the data has lead to the conclusion that all the studied schools are above the average according to the collected point rates and that pedagogues clearly visualize changes and prospects of the schools.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7735
Updated:
2018-12-20 22:51:27
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: