Patarlių ir priežodžių didaktinio prieinamumo ekspertizė, remiantis pradinių klasių mokytojų nuomone

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Patarlių ir priežodžių didaktinio prieinamumo ekspertizė, remiantis pradinių klasių mokytojų nuomone
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 43, p. 132-139
Summary / Abstract:

LTPatarlės ir priežodžiai – vienas iš smulkiosios tautosakos žanrų, kurį sudaro trumpi, paprastai vieno sakinio tekstai, pasižymintys prasmingu turiniu ir ypatingu minties erdvumu. Dėl esminių požymių patarlės ir priežodžiai liaudies pedagogikoje vartojami kaip doroviniai, pamokomieji ar perspėjamojo pobūdžio pasakymai, kuriais siekiama sulaikyti nuo blogų poelgių. Tyrimo tikslas – remiantis mokytojų ekspertiniu vertinimu, suklasifikuoti patarles ir priežodžius pagal didaktinį prieinamumą, patikrinti vienos ar kitos patarlės, kaip ugdymo turinio elemento, pedagoginį optimalumą. Tyrime dalyvavo 250 pradinių klasių mokytojų iš įvairių Respublikos vietovių. Kiekvieną pateiktą patarlę ir priežodį vertino trijų balų sistema. Įvertį lėmė pradinių klasių mokinių gebėjimas paaiškinti patarlių ir priežodžių perkeltinę prasmę.Tyrimo metu paaiškėjo, kad pradinių klasių mokiniams lengvai suprantamos mažai metaforiškos, atspindinčios pagrindinę mokinių veiklą, susijusios su jų aplinka ir grindžiamos jų asmenine patirtimi patarlės ir priežodžiai. I–IV klasių mokiniams sunkiai ar net labai sunkiai suprantamos labai metaforiškos ir archaišką buitį, pasenusią, mažai žinomą ūkinę veiklą, sudėtingus visuomeninio gyvenimo dėsningumus atspindinčios patarlės. Jų vaikas dėl nedidelės gyvenimiškos patirties ir savo socialinio statuso dar nesugeba suprasti. Mokytojų ekspertizės rezultatai leidžia suabejoti kai kurių patarlių ir priežodžių, esančių I–IV klasių mokymo priemonėse, didaktiniu prieinamumu.

ENProverbs and sayings is one of small-form folklore genres that consists of short, usually one sentence texts characteristic of meaningful content and exclusive amplitude of thought. Because of substantial features proverbs and sayings are used in the folk pedagogy as moral, pastoral or cautionary sayings the aim of which is to prevent from bad deeds. Aim of the survey: based on expert assessment of teachers, classify proverbs and sayings according to didactical availability, to test pedagogical optimality of one or another proverb as the education element. 250 primary-school teachers from different locations of Lithuania participated in the survey. Each provided proverb and saying was evaluated by a three-grade system. The assessment was determined by ability of primary-school pupils to explain the figurative meaning of proverbs and sayings. The survey has showed that primary-school pupils easily understand proverbs and sayings that are little metaphoric, reflecting main activities of pupils, related to their environment and based on their personal experience. Pupils of I–IV forms hardly or extremely hardly understand proverbs that are very metaphoric and reflecting archaic domestic reality, dated, little known household activities, complex patterns of social life. A child is not able to understand them because of little life experience and social status. Results of the teacher expertise provide doubts about didactic availability of some proverbs and sayings that are present in teaching materials for pupils of I-IV forms.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7715
Updated:
2018-12-20 22:51:25
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: