Marija ir Jurgis Šlapeliai Lietuvos kultūroje : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marija ir Jurgis Šlapeliai Lietuvos kultūroje: recenzija
Alternative Title:
Marija and Jurgis Šlapeliai in Lithuanian culture
In the Journal:
Knygotyra. 2000, t. 36, p. 355-357
Recenzuojama knyga: Marijos ir Jurgio Šlapelių lietuvių knygynas Vilniuje / Vladas Žukas Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. 463 p.
Summary / Abstract:

LTLietuvos mokslinės humanitarinės srities knygų seriją papildė žinomo knygotyrininko Vlado Žuko monografija, skirta Marijos ir Jurgio Šlapelių švietėjiškai knygų platinimo veiklai ir jų knygynui. Monografiją autorius pradeda šaltinių apžvalga ir įžanga; pastarojoje pateikiami Šlapelių biografijų faktai iki jų knygyno atidarymo. Leidinyje plačiai aptarta to meto Lietuvos politinė ir kultūrinė aplinka, turė jusi įtakos knygyno veiklai. Išsamūs išlikusių archyvų tyrinėjimai, publikuotų šaltinių analizė padėjo autoriui visapusiškai nušviesti šios institucijos leidybinę veiklą, knygyno ryšius su autoriais ir knygų pirkėjais. Lietuvos kultūros istorijai reikšmingi studijoje paskelbti duomenys apie prekybos knygomis sąlygas, cenzūrą, knygyno prekių asortimentą. Ypač daug vietos monografijoje skiriama šio knygyno pirkėjams. Monografijoje daug dėmesio autorius skyrė M. ir J. Šlapeliams kaip asmenybėms. Pažymėtina, kad stropiai parengtą monografijos tekstą reikšmingai papildo vaizdinga ir informatyvi ikonografija: M. ir J. Šlapelių, jų šeimos narių bei to meto žymių visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų portretai, namo-knygyno fotonuotraukos, dokumentų faksimilės su autografais. Ryškūs, gerai įskaitomi rankraščių fragmentų atspaudai su šaltinių žymėmis, kokybiškos spalvotos knygyno išleistų knygų ir atvirukų iliustracijos kelia kultūrinę bei estetinę šios studijos vertę. V. Žuko monografija – tai iš tiesų kapitalinis knygotyros veikalas, pateikęs gausybę naujos faktografinės medžiagos, svariai papildęs XX a. pirmosios pusės Lietuvos knygos istoriją.Reikšminiai žodžiai: Knygynai; Knygos; Monografija.

ENThe Lithuanian Humanities book series was complemented by the monograph of the famous book scientist Vladas Žukas, dedicated to the educative book distribution activities of Marija and Jurgis Šlapeliai and their bookshop. The author starts the monograph with the review of sources and the introduction; the latter contains the biography facts of Šlapeliai till the opening of their bookshop. The political and cultural environment in Lithuania at that time is widely discussed in the publication, since it had the influence on the activities of the bookshop. The detailed research of the remaining archives and the analysis of the published sources aided the author in thorough coverage of publishing activities of this institution, relationships of the bookshop with the authors and book buyers. The data on the conditions of the book trade, censorship and the assortment of the bookshop goods published in the study are significant to the history of Lithuanian culture. A great deal of the space in the monograph is dedicated to the buyers of this bookshop. A lot of attention of the author in the monograph was reserved to the personalities of M. and J. Šlapeliai. It must be noted that the studiously prepared text of the monograph is vividly and informatively supplemented by the iconography: portraits of M. and J. Šlapeliai, their family members and famous public, science and culture players of that time, photos of the house-bookshop and document facsimiles with autographs. Clear and very legible prints of manuscript fragments with the source marks and coloured illustrations of good quality of the books and postcards published by the bookshop enhance the cultural and aesthetic value of this study. The monograph by V. Žukas is truly the capital work of the book science offering the abundance of new factographic material and extensively updating the history of the Lithuanian book of the first half of the 20th century.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7704
Updated:
2018-12-17 10:41:23
Metrics:
Views: 16
Export: