"Vilija - Lietuvos vandenų valdovė" : Neris lotyniškuose XVII-XVIII a. literatūros kūriniuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Vilija - Lietuvos vandenų valdovė": Neris lotyniškuose XVII-XVIII a. literatūros kūriniuose
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2009, Nr. 7, p. 237-242
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Barokas / Baroque; Jėzuitai / Jesuits; Literatūros teorija ir kritika / Literary science and criticism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Neris (Vilija) lotyniškuose XVII—XVIII a. literatūros kūriniuose. Vilija dažnai buvo vaizduojama poezijos, ypač proginės, kūriniuose, rašytuose daugiausia Vilniaus universiteto profesorių ir studentų. Šiuose kūriniuose paraleliai vartotos abi - Neries ir Vilijos - formos. Straipsnyje detaliau aptariami kūriniuose pastebimi skirtingi Vilijos vaizdavimo aspektai: mitologinis, gamtos, ekonominis, utopinis. Jėzuitų įkurto Vilniaus universiteto profesoriai bei studentai, kūrę lotyniškas eiles, buvo puikiai išstudijavę garsiausių Antikos poetų kūrinius, kuriuose svarbus vaidmuo teko mitologijai, todėl ir jų poezijoje vienas ryškiausių klodų, susijusių su Vilijos įvaizdžiu, yra mitologinis, kuriamas pagal antikinės mitologijos tradicijas. Nors lotyniška Vilijos forma ir yra moteriškosios giminės, tačiau tradiciškai ji traktuojama kaip vyriškosios giminės veikėjas - tėvas, upių karalius etc. Todėl lotyniškuose kūriniuose ypatingai žaviai atskleidžiama vyriško ir moteriško prado samplaika, kur moteriškąjį atitinka Vilnius, o vyriškąjį Vilija arba Neris. Dar vienas gana dažnai aptinkamas Vilijos vaizdavimo aspektas - upė kaip neatsiejama ir kone svarbiausia tradicinio Vilniaus gamtos bei peizažo detalė. Ekonominis Vilijos vaizdavimas primeną Vilnių buvus uostu ir laivybos centru, o Viliją - kaip pagrindinę prekybinę arteriją, jungiančią Lietuvos sostinę su kitais garsiais prekybos centrais. Utopinis Vilijos vaizdavimas artimas bukolikų tradicijai, kuriose įkūnyta Arkadija - laimės šalies simbolis. Lietuvoje kūrusiems poetams Vilija tampa šiaurietišku Arkadijos atitikmeniu.Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Lotyniškoji poezija; Toponimika; Neris; Literatūra; Vilnius; Neris; Latin poetry; Baroko literatūra; Literature of the 17-18 ages; Proginė literatūra; XVII-XVIII a. Lietuvos lotyniškoji poezija; Upė Neris; Baroque literature; Occasional literature; Lithuanian latin poetry of XVII-XVIII centyries; River Neris.

ENThe article discusses Neris (Vilija) in Latin literary works of the 17–18 century. Vilija has often been depicted in poetry, in particular, fugitive pieces, written mostly by University professors and students. In these works, both forms – Neris and Vilija – were used in parallel. The article discusses in more detail different aspects of depiction of Vilija in literary works: the mythological, natural, economic, and utopian. Professors and students of the University, established by the Jesuits, who were writing Latin poems, were well versed in works of the best-known ancient poets, where an important role was played by the mythology, consequently one of the most prominent pools in their poetry, associated with Vilija image, is a mythological one, created in accordance with the tradition of the ancient mythology. Although the Latin form of Vilija is feminine, however it is traditionally regarded as masculine character – a father, the king of rivers etc. Therefore, combination of the male and female origin is extremely delightfully revealed in Latin-works, where the female origin is represented by Vilnius, and the male – by Vilija or Neris. Another quite commonly found aspect of Vilija depiction is a river as an integral part of and almost the most important detai of the traditional Vilnius’ nature and landscape. Economic depiction of Vilija reminds the fact that Vilnius was a port and a shipping center, and Vilija served as the main trade artery connecting the capital city of Lithuania with other famous trade centers. Utopian depiction of Vilija is close to Bukolik tradition, which embodies Arcadia (lith. Arkadija), a symbol of the land of happiness. For the poets who were creating in Lithuania, Vilija becomes a northern equivalent of Arcadia.

ISSN:
1392-6845
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77
Updated:
2021-02-22 22:41:00
Metrics:
Views: 36    Downloads: 2
Export: