Mokslu grįsto švietimo link

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Mokslu grįsto švietimo link
Alternative Title:
Towards research-based education: an edited collection of research studies
Editors:
  • Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva, sudarymas [com]
  • Sakadolskienė, Emilija, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2017.
Pages:
698 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Įvadas / Introduction — Rimantas Želvys. Transformations of teacher education policy in Central and Eastern Europe. — Ramutė Bruzgelevičienė. Ugdymo kaitos projektų didaktikos, kaip humanistinės paradigmos įtvirtinimo švietimo sistemoje priemonės, sisteminio panaudojimo perspektyva / Prospects regarding the systemic use of didactic educational change projects as instruments for consolidating the humanistic paradigm in education. – Kęstutis Trakšelys, Ona Monkevičienė. Socialinės atskirties raiška mokyklos visiems idėjų kontekste: mokinių balsas / Social exclusion in the context of the schooling for all philosophy: children's voices. – Linas Jašinauskas. Lietuvos švietimo raida sovietų okupacijos metais: žvilgsnis į istoriografiją ir naujų tyrinėjimų perspektyvos / Development of Lithuanian education during the period of Soviet occupation: a view of historiography and new research perspectives. — Laima Abromaitienė, Viktorija Juškaitė. Technostresas – pedagogų profesinio perdegimo veiksnys / Technostress – a factor in teacher professional burnout. — Birutė Petkevičienė, Nijolė Cibulskaitė. Būsimųjų geografijos mokytojų profesinio pasirengimo tobulinimas pedagoginės praktikos metu / Improving professional education of pre-service geography teachers during teaching practicum. — Dalia Survutaitė, Snieguolė Vaičekauskienė. Lietuvos pedagogų kvalifikacijos ir ugdomosios veiklos paralelės / Parallels between the qualification and educational activity of Lithuanian teachers. — Daiva Jakavonytė-Staškuvienė. Kalbų didaktikos integravimas kitų dalykų pamokose pradinėse klasėse (Šveicarijos patirtis) / Integration of language didactics in classes of other subject areas in primary school (Swiss experience).Vaiva Schoroškienė. Skaitytojo ugdymo strategijos lietuvių kalbos vadovėliuose pradinių klasių mokiniams / Reader development strategies in Lithuanian language textbooks for primary school students. — Nadia Venskuvienė. Lietuvos ir anglijos pradinio ugdymo gimtosios kalbos curriculum lyginamoji analizė aukštesnio lygio mąstymo gebėjimų ugdymo aspektu / Primary school language arts curricula in Lithuania and England: a comparative analysis of higher order thinking skill development. — Aušra Žemgulienė. 4 klasės mokinių istorinio laiko tėkmės supratimo gebėjimai: pasaulio pažinimo programos atnaujinimo gairės / 4th graders’ understanding of historical time: guidelines for updating the world studies curriculum. — Svetozar Poštić. The role of watching American cartoons in learning English. — Vida Gudžinskienė, Sigita Burvytė. Pozityviosios socializacijos stoka kaip prielaida paauglių agresijai / Lack of positive socialisation as a precondition for adolescent aggression. — Daiva Penkauskienė. Pedagoginė provokacija ir mokymosi permąstymas: universitetinių studijų patirtis / A pedagogical provocation and rethinking learning: an experience from university studies. — Jolanta Baran, Danuta Baraniewicz. The paths of inclusive education in Poland: the mission, the facts, and some dilemmas. — Alvyra Galkienė. Kritinė įtraukiojo ugdymo aktualizacija: Lietuvos mokytojų ir ugdymo nesėkmę patyrusių mokinių tėvų patirtis / A necessary upgrade of inclusive education: experiences of Lithuanian teachers and parents of students experiencing educational failure. — Violeta Gevorgianienė, Birutė Švedaitė-Sakalauskė. Studentų požiūrio į įgyjamas kompetencijas ir dalyko tikslų dermė: ar jie mokosi to, ko mes mokome? / Coherence between students’ perceptions of their learning outcomes and expected learning outcomes of a course: do they learn what we teach?Ramutė Gaučaitė, Evelina Ališkevičiūtė, Aušra Kazlauskienė. Jaunimo neformalaus patirtinio ugdymo(si) galimybės bioedukacinėje aplinkoje: Rambyno regioninio parko atvejis / Opportunities for non-formal experiential learning for young people in a bioeducational environment: the case of Rambynas regional park. — Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė, Vaiva Kriščiokaitytė. Vokalinis ugdymas neformaliojo švietimo įstaigose: vaikų vokalinės džiazo studijos atvejis / Vocal education in non-formal institutions: a case study at a children’s vocal jazz studio. — Daiga Kalnina. Development of generic employability skills by participation in school social life. — Jeļena Zaščerinska, Natalia Andreeva, Mihails Zaščerinskis, Ludmila Aļeksejeva, Olga Gloņina. A comparative analysis of the context of e-learning in non-formal adult education. — Apie autorius / About the authors.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Socialinės problemos / Social problems; Specialusis ugdymas / Special education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTLietuvos edukologijos universiteto Edukacinių tyrimo instituto parengtas mokslo straipsnių leidinys „Mokslu grįsto švietimo link“ sudarytas iš 21 Lietuvos ir užsienio mokslininkų darbo, apimančio edukologijos tyrimų lauką. Leidinį sudaro penki integralūs, vienas kitą papildantys, skyriai – tai „Švietimo politika: kaip pasiekti tai, dėl ko esame susitarę?“, „Mokytojų ugdymas: kaip rengiame mokytoją profesijai?“, „Bendroji didaktika: kaip priimame nūdienos iššūkius?“, „Įtraukusis ugdymas: kelias tinkamas, bet kaip juo eiti?“, „Neformalusis švietimas: koks, kada ir kodėl?“ Darbuose analizuojamos švietimo ir ugdymo srities mokslo problemos, apimančios platų tyrimų lauką – nuo švietimo politikos formavimo iki ugdymo praktikos, grindžiamos mokslu, sprendimų įgyvendinimo. Visi leidinyje pateikti mokslo darbai buvo atrinkti remiantis dvigubo aklojo recenzavimo išvadomis. Darbams recenzuoti buvo sudaryta tarptautinė mokslininkų grupė iš trylikos valstybių. Kiekvieną straipsnį skaitė ne mažiau kaip trys recenzentai, o publikuojamas darbas yra įvertintas ne mažiau kaip dviejų teigiamų recenzijų. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Švietimo politika; Ugdymo kaita; Socialinė atskirtis; Mokytojų rengimas; Technostresas; Didaktika; Įtraukusis ugdymas; Neformalus švietimas; Education policy; Education change; Social exclusion; Teacher education; Technostress; Didactics; Inclusive education; Non-formal education.

ISBN:
9786094711152.
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76792
Updated:
2021-02-01 13:46:00
Metrics:
Views: 318    Downloads: 67
Export: