Lietuvos mokslo organizacijų istorinė raiška (1920-1940 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mokslo organizacijų istorinė raiška (1920-1940 m.)
Alternative Title:
Historical expression of lithuanian scientific organisations (1920-1940)
In the Journal:
Istorija [History]. 2007, Nr. 65, p. 26-37
Keywords:
LT
Mokslo institucionalizacija; Visuomenės švietimas; Humanitarinė kultūra.
Summary / Abstract:

LTRemiantis skelbtos, archyvinės ir rankraštinės medžiagos tyrimu, straipsnyje keliamas tikslas atskleisti Nepriklausomos Lietuvos mokslo organizacijų, susietų su istorijos tyrimais, visuomeninės raiškos savitumus. Naudojant pirminių ir skelbtų šaltinių analizės metodą siekiama nustatyti esmines mokslininkų istorinės raiškos sritis, švietėjiškos veiklos formas ir rezultatus. Pradinė chronologinių ribų data siejama su Nepriklausomos Lietuvos visuomeninių mokslo organizacijų steigimosi proceso pradžia Kaune 1920 m. , o darbo pabaiga datuojama mokslo sovietinimo įtvirtinimu 1940 m. Tirtų šaltinių pagrindu akcentuojama, kad Nepriklausomos Lietuvos mokslo draugijos inicijavo svarbius lituanistinius darbus Lietuvos valstybės istorijos šaltinių paieškos, spaudos raidos, karo istorijos srityse, analizavo mokslinių leidinių kokybės ir kitus tiek akademinei bendruomenei, tiek ir visai to meto kultūrėjančiai visuomenei svarbius klausimus. Mokslo organizacijos mėgino derinti savo veiklos kryptingumą bei raiškos formas su visuomenės poreikiais, siekė atkreipti jos dėmesį į aktualias kultūrines, švietėjiškas problemas. Daugelis organizacijų neapsiribojo konferencijomis, parodomis, bet pradėjo leisti ir savo tęstinius leidinius, tobulino jų struktūrą, turinį, kuris liudija dėmesį lituanistiniams istorijos klausimams. [Iš leidinio]

ENBased on a study of published archival and manuscript materials, the article aims at revealing the peculiarities of public expression of scientific organisations of independent Lithuania related with historical research. Using the method of primary and published source analysis, it is sought to discover the main areas of historical expression of scientists, forms and results of educative activities. The initial date in the chronological listing is linked with the start of establishment of public scientific organisations of independent Lithuania in Kaunas in 1920, while the end of the publication is marked by consolidation of Sovietisation of science in 1940. Based on the analysed sources, it stresses that scientific associations of independent Lithuania initiated significant Lithuanian language research in the areas of a search for historical sources of the state of Lithuania, development of the press and military history, analysed the quality of scientific publications and other issues of importance both to the academic community and the whole contemporary society. Scientific organisations tried to harmonise their activities and forms of expression with public needs, sought to draw the public’s attention to relevant cultural and educative problems. Most organisations did not confine themselves to conferences and exhibitions, they also started publishing their serialised publications, improved their structure and contents, giving much attention to Lithuanian language history.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7678
Updated:
2018-12-17 11:57:29
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: