Nepriklausomos Lietuvos (1918-1940 m.) knygos įstaigos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepriklausomos Lietuvos (1918-1940 m.) knygos įstaigos
Alternative Title:
Book Institutions in Independent Lithuania (1918-1940)
In the Journal:
Knygotyra. 2001, t. 37, p. 270-286
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Knygos / Books.
Summary / Abstract:

LTNepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940) ypač aktyviai kūrėsi su knyga susijusios įstaigos ir organizacijos. Tai liudija Lietuvos centrinio valstybės archyvo byla „Registracija spaudinių, litografijų, knygynų ir kt. tolygių įstaigų 1922 mt“, kurioje saugomas 1921 metais veikusių visų spaustuvių, knygynų, bibliotekų ir joms prilygstančių įstaigų sąrašas, sudarytas vyriausybės nurodymu. Knygų įstaigų, veikusių 1921 m., sąrašai buvo sudaromi atsižvelgiant į galiojusius juridinius dokumentus, reglamentavusius spaudą. Remiantis 1919 m. Spaudos įstatymu, kiekvienos apskrities viršininkas privalėjo Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentui išsiųsti sąrašus, kuriuose turėjo nurodyti duomenis apie visas apskrityje veikiančias spaustuves, skaityklas, bibliotekas, knygynus, periodinius ir vienkartinius leidinius. Išsamiai ištyrus bylą ir išanalizavus sąrašus įvardijami dokumentuose pastebėti netikslumai ir trūkumai. Šioje publikacijoje pateikiami „spaustuvių ir tolygių joms įstaigų, veikusių 1921 metais“, „knygynų, bibliotekų, skaityklų ir tolygių joms įstaigų, veikusių 1921 metais“, sąrašai šių apskričių: Marijampolės, Šakių, Mažeikių, Kėdainių, Raseinių, Rokiškio, Trakų, Telšių, Seinų, Ežerėnų (Zarasų), Kretingos, Panevėžio, Vilkaviškio, Tauragės, Utenos, Biržų–Pasvalio, Šiaulių, Ukmergės ir Kauno.Reikšminiai žodžiai: Spaustuvės; Knygynai; Bibliotekos; Knygos; Personalijos.

ENIn independent Lithuania (1918-1940), institutions and organisations linked in some way with books were very active. This is attested to by a file from the Lithuanian Central State Archive entitled “Registration of Publications, Lithographs, Bookstores and Other Similar Institutions of 1922”, in which there is a list of all printing houses, bookstores, libraries and institutions of a similar nature that were operating in 1921, compiled on instruction from the government. The lists of institutions dealing with books operating in 1921 were compiled by looking at the legal documents that were in force, which regulated printing. Based on the Law on Printing of 1919, each county administrative head was required to send lists to the Department of Citizens‘ Security under the Ministry of Internal Affairs, in which the administrative head had to provide data on all printing houses, reading rooms, libraries, bookstores that were operating in the county, and periodical literature and one-time publications. Having carried out research on the file and analysed the lists, the inaccuracies and flaws that were observed in the documents are listed. This publication provides the lists of “Printing Houses and Other Similar Institutions in Operation in 1921”, and “Bookstores, Libraries, Reading Rooms and Other Similar Institutions in Operation in 1921” from the following counties: Marijampolė, Šakiai, Mažeikiai, Kėdainiai, Raseiniai, Rokiškis, Trakai, Telšiai, Seinai, Ežerėnai (Zarasai), Kretinga, Panevėžys, Vilkaviškis, Tauragė, Utena, Biržai-Pasvalys, Šiauliai, Ukmergė and Kaunas.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7672
Updated:
2018-12-17 10:50:17
Metrics:
Views: 28    Downloads: 10
Export: