Dėstytojo vaidmens kaita šiuolaikiniame universitete

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėstytojo vaidmens kaita šiuolaikiniame universitete
In the Journal:
Kalba ir kontekstai. 2018, t. 8 (1), p. 278-296
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dėstytojo vaidmuo; Kalbos mokymas; Kalbų mokymas; Kartų kaitos teorija; Kartų konfliktas; Kartų konfliktas, skirtingų kultūrų susidūrimas; Komunikacija ir bendradarbiavimas; Komunikavimas ir bendradarbiavimas; Skirtingų kultūrų sandūra; Skirtingų kultūrų susidūrimas; Clash of different cultures; Communication and collaboration; Conflict of generations; Language teaching; Lecturer role.
Keywords:
LT
Dėstytojo vaidmuo; Kalbos mokymas; Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching; Kartų kaitos teorija; Komunikacija / Communication; Pedagogika / Pedagogy; Skirtingų kultūrų sandūra; Skirtingų kultūrų susidūrimas.
Summary / Abstract:

LTXXI-asis amžius į akademinę visuomenę atnešė nemažai naujovių, kurios priverčia naujai apmąstyti studijų procesą ir pakoreguoti dėstytojo vaidmenį jame. Akademinė visuomenė yra stipriai veikiama modernaus pasaulio kosmopolitiškumo, didaktinių nuostatų kaitos ir švietimo sistemos modernizavimo principų. Studijų proceso sėkmė ir rezultatai tiesiogiai priklauso nuo mokančio asmens ir besimokančiųjų sugebėjimo tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti – bendrų mokymosi tikslų nusistatymo, tinkamų mokymo ir mokymosi būdų pasirinkimo, gebėjimo vieniems kitus motyvuoti ir suaktyvinti. Šiuolaikiniame universitete kalbų dėstytojai susiduria su iššūkiais, kuriuos kelia tas faktas, jog šiuolaikiniai studentai iš esmės skiriasi nuo studentų, kurie atvykdavo į aukštąja mokyklą prieš dvidešimt, dešimt, ar netgi prieš penkerius metus. Studentų kontingento pasikeitimams daro įtaką kartų kaita bei studijų programų užsienio šalių piliečiams gausėjimas. Į akademinę visuomenę ateinantiems naujos kartos studentų atstovams būdingos kitos vertybės ir elgsena, nei šiuo metu joje dominuojančioms dėstytojų ir netgi vyresnių studentų kartoms, tai gali sukelti kartų konfliktą, kuris apsunkina mokymosi procesą ir gali paveikti studijų rezultatus. Bendravimas su studentais iš užsienio šalių gresia kultūriniais konfliktais, atsirandančiais dėl skirtingo kultūrinio pamato, nevienodų auklėjimo tradicijų ir įvairių didaktinių patirčių.Straipsnyje pristatomi mokslinio tyrimo, atlikto Lietuvos sveikatos mokslų universitete 2013-2017 m., duomenys ir jų analizė. Aptariant galimus akademinio bendravimo ir bendradarbiavimo sunkumus kartų konflikto ir skirtingų kultūrinių patirčių susidūrimo aspektu buvo siekiama nustatyti studentų lūkesčius, nukreiptus į kalbų mokantį dėstytoją ir atskleisti dėstytojų pasirengimą tuos lūkesčius išpildyti. Būtent ši sandūra nulemia dėstytojo vaidmens studijų procese kaitą. Taip pat pranešime pristatomos naujosios studentų kartos atstovų silpnybės, galinčias apsunkinti mokymosi procesą, ir akcentuojamos stiprybės, kuriomis būtina pasinaudoti, planuojant individualų ir grupinį darbą, parenkant mokomąją medžiagą ar mokymosi metodus. [Iš leidinio]

ENThe 21st century has brought many innovations into the academic community, which make a new reflection on the study process and adjust the role of lecturer in it. The academic community is strongly influenced by the principles of modern world cosmopolitism, the change of didactic regulation and the principles of modernization of the education system. The success and outcomes of the study process directly depend on the ability of the teacher and the learners to communicate and collaborate properly – as well on the established common objectives, the choice of the proper ways of teaching and learning, and the ability to motivate each other. Language teachers at the contemporary university face the challenges posed by the fact that contemporary students are fundamentally different from those who came to the institution of a higher education ten or twenty years ago, or even five years ago. Changes in the student contingent are affected by the change in the number of generations and the increase in the number of study programs for foreign citizens. Students from new generations who come to the academic community have other values and behaviour than the present-day generations of teachers and even elder students, which can lead to an intergenerational conflict that complicates the learning process and can affect learning outcomes. The encounter with students from foreign countries may end in cultural conflicts arising from diverse cultural backgrounds, different educational traditions and various didactic experiences.The report presents the data and analysis of the research carried out at the Lithuanian University of Health Sciences in 2013-2017. In discussing the possible difficulties of academic communication and cooperation in the context of the conflict between generations and different cultural experiences, the aim was to identify students‘ expectations towards a language teacher and to reveal the readiness of teachers to fulfil these expectations. Namely, it is this clash that affects the change of the role of a lecturer in the process of studying. The report also presents the weaknesses of the youngest generation which can burden the learning process and the strengths that must be taken into consideration when planning individual or group work, selecting learning material or methods. [From the publication]

ISSN:
1822-5357
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76707
Updated:
2020-10-21 22:05:03
Metrics:
Views: 21    Downloads: 6
Export: